Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Aktualno?ci

Chojnickie Centrum Kultury z okazji 100-lecia odzyskania niepodleg?o?ci zaprasza 12 pa?dziernika o godz. 18:00 na koncert muzyki klasycznej polskich kompozytorów.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza od 13 do 24 pa?dziernika na “Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej”. Szeroki program obchodów umieszczony zosta? poni?ej. Wst?p na wszystkie wydarzenia jest bezp?atny.

Ministerstwo Przedsi?biorczo?ci i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci serdecznie zapraszaj? na spotkanie informacyjne, które odb?dzie si? 25 pa?dziernika 2018 roku w Hotelu Odejewscy, Nie?ychowice 1, w Chojnicach.

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza w sobot? 15 wrze?nia na projekt, w ramach którego obejrze? b?dzie mo?na 3 interesuj?ce spektakle.

Wójt Gminy Chojnice zaprasza do udzia?u w warsztatach konsultacyjnych zwi?zanych z opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obr?bu geodezyjnego Silno, gm. Chojnice.

Urz?d Marsza?kowski Województwa Pomorskiego serdecznie zaprasza na Metropolitalny Kongres Rewitalizacji, wyj?tkowe wydarzenie organizowane w Gda?sku przez Samorz?d Województwa Pomorskiego oraz Instytut Metropolitalny. Coroczny dwudniowy Metropolitalny Kongres Rewitalizacji jest miejscem spotka?, wyst?pie? i ciekawych dyskusji ekspertów na tematy zwi?zane z prowadzeniem procesów rewitalizacji miast.

Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda?sku od wrze?nia 2018 rozpoczyna wdra?anie na terenie województwa pomorskiego Krajowego Programu „Czyste Powietrze.”

Burmistrz Brus Witold Ossowski oraz Przewodnicz?ca Rady Miejskiej w Brusach Beata Zblewska zapraszaj? na Zaborskie Do?ynki Gminne, podczas których odb?dzie si?

Powiatowy Urz?d Pracy w Chojnicach
zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane podj?ciem w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej
do udzia?u w bezp?atnych warsztatach:

„W?asna firma – sposób na wymarzon? prac?"

Chojnickie Centrum Kultury oraz Bractwo Rycerskie herbu TUR zapraszaj? na 12 edycj? Turnieju Rycerskiego, który odb?dzie si? w sobot? 25 sierpnia 2018 r. w chojnickiej Fosie Miejskiej.

Miasto i Gmina Brusy zaprasza na XI Zaborski Turniej Petanque  26 sierpnia 2018 r. (niedziela)

Wspólnie z LGR Morenka, Samorz?dem Województwa Pomorskiego zapraszamy 8 wrze?nia 2018 r. na Rajd Kaszubskiej Marszruty w ramach zadania „Pomorskie ko?em si? toczy do Chojnic”.

PAIH EXPO 2018

2018-08-17

PAIH EXPO 2018 - Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granic?, które odb?dzie si? 25 pa?dziernika br. na PGE Narodowym w Warszawie.

18 sierpnia 2018

Burmistrz Brus Witold Ossowski i Proboszcz Parafii Wszystkich ?wi?tych w Brusach ks. Jan Flaczy?ski zapraszaj? na koncert „Serce za serce. Brusy rok po nawa?nicy” w ?rod?, 15 sierpnia.

Centrum Edukacyjno – Wdro?eniowe w Chojnicach serdecznie zaprasza do wzi?cia udzia?u w bezp?atnych kursach wspó?finansowanych ze ?rodków Unii Europejskiej!
Kurs skierowany do osób pracuj?cych.

11 i 12 sierpnia w Fosie Miejskiej po raz ósmy odb?d? si? magiczne noce operetkowe. Tym razem adaptacja jednego z najpopularniejszych przedstawie?, „Baron cyga?ski” Straussa a w niedziel? wyst?pi niezwyk?e trio wokalne Tre Voci.

Podoba Wam si? nasze miasto? A mo?e macie ochot? obejrze? je z niezwyk?ej perspektywy?

PUP w Chojnicach og?asza nabór na szkolenie grupowe:
,,Kierowca zawodowy - prawo jazdy E/C plus kwalifikacja wst?pna przyspieszona do kat. C " w ramach

Projekt skierowany do osób przewidzianych do zwolnienia, zagro?onych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotycz?cych pracownika zamieszkuj?cych na obszarze powiatu cz?uchowskiego.

Burmistrz Miasta Chojnice oraz Promocja Regionu Chojnickiego z ogromn? przyjemno?ci? zapraszaj? Pa?stwa do udzia?u w Dniach Chojnic, które odb?d? si? w dniach 22 – 24 czerwca 2018 roku .

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mňrénka” zapraszaj? wszystkich zainteresowanych na dwudniowe szkolenie pt. „Prawo na wsi”

Zgodnie z zakresem przedsi?wzi?cia strategicznego Zdolni z Pomorza jedn? z przewidywanych form wsparcia dla uczniów uzdolnionych s? stypendia.
W imieniu Eksperymentarium serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do udzia?u w projekcie "Chemia w Twoich r?kach"
Zapraszamy na ,, Odjazdowe urodzinki" 06.06.2018 r.

Co to takiego Projekt „Chemia w Twoich r?kach”?
Zaj?cia prowadzone s? przy wspó?pracy z Fundacj? M?ody Naukowiec.

Spotkania z histori?, twórczo?ci? artystyczn?, pokazy, koncerty, wernisa?e a wszystko to w historycznych wn?trzach a tak?e w plenerach.
Dzi?ki Twojej pomocy mo?emy uratowa? ?ycie wielu osób – zarówno dzieci jak i doros?ych chorych na bia?aczk?.
S? to bezp?atne wyprawy piesze dla wszystkich zainteresowanych po Parku Narodowym „Bory Tucholskie” wraz z przewodnikiem. D?ugo?? tras ok. 6-10 km
Miasto i Gmina Brusy 2018

Starosta Chojnicki serdecznie zaprasza Mieszka?ców na 227 ROCZNIC? UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W zwi?zku z mo?liwo?ci? wystawienia stoisk handlowych podczas tegorocznego ?wi?ta Pstr?ga w dniu 07.07.2018 r. w Wojtalu – O?rodek Kultury w Czersku uprzejmie informuje, i?:

Kalendarz imprez 2018 - O?rodek Kultury w Czersku.

W zwi?zku ze zbli?aj?cym si? sezonem turystycznym 2018 pragniemy zaktualizowa? informacje dotycz?ce bazy noclegowej znajduj?ce si? na stronach
Burmistrz Czerska, Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/Czersk oraz O?rodek Kultury w Czersku serdecznie zapraszaj? so?ectwa oraz organizacje pozarz?dowe z terenu Gminy Czersk do udzia?u w XII Czerskich Spotkaniach Wielkanocnych.
Urz?d Marsza?kowski Województwa Pomorskiego, razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, organizuje wydarzenie pod nazw? Gie?da produktów finansowych – wsparcie pomorskich przedsi?biorców, które

Powiatowy Urz?d Pracy w Chojnicach zaprasza Panie do udzia?u
w przedsi?wzi?ciu „Chojnicki Marzec na Obcasach",
w ramach którego odb?dzie si? szereg bezp?atnych warsztatów i spotka?

MULTIMEDIA

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo