Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

„Fundusze europejskie dla zrównowa?onego rozwoju w regionach – woj. pomorskie.”2016-02-17

_fundusze_europejskie_

Zwi?zek Stowarzysze? Polska Zielona Sie? we wspó?pracy z Urz?dem Marsza?kowskim Województwa Pomorskiego, Departament Rolnictwa i ?rodowiska, Pe?nomocnikiem Marsza?ka ds. wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi, Pomorsk? Rad? Organizacji Pozarz?dowych, Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda?sku, Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa serdecznie zaprasza do udzia?u w debacie pt.

„Fundusze europejskie dla zrównowa?onego rozwoju w regionach – woj. pomorskie.”

która odb?dzie si? w dniu 19 lutego 2016 w godz. 10.0-14.00, w Urz?dzie Marsza?kowskim Województwa Pomorskiego.

Celem debaty jest podj?cie wspólnej dyskusji nt. zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz dokumentów uszczegó?awiaj?cych nt. mo?liwo?ci dalszego udzia?u pozarz?dowych organizacji ekologicznych w procesie wdra?ania RPO.

Do udzia?u w debacie zapraszamy mieszka?ców województwa pomorskiego a w szczególno?ci:
- przedstawicieli pomorskich instytucji samorz?dowych odpowiedzialnych za ochron? przyrody i ochron? ?rodowiska, szczebla wojewódzkiego;
- przedstawicieli Komitetu Monitoruj?cego RPO WP.
- przedstawicieli samorz?dów lokalnych, gminnych i powiatowych odpowiedzialnych za ochron? ?rodowiska, ochron? przyrody, zrównowa?ony rozwój;
-cz?onkinie, cz?onków, wolontariuszy ekologicznych organizacji pozarz?dowych z terenu województwa pomorskiego oraz organizacji, których cele statutowe i dzia?ania skupiaj? si? wokó? zagadnie? zrównowa?onego rozwoju;
- cz?onkinie i cz?onków Pomorskiej Rady Organizacji Pozarz?dowych, Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarz?dowych, powiatowych i gminnych Rad Organizacji Pozarz?dowych województwa pomorskiego.
- cz?onkinie i cz?onków pomorskiej, powiatowych i gminnych Rad Po?ytku Publicznego.

Udzia? w wydarzeniu jest bezp?atny.Organizatorzy pokrywaj? koszty cateringu podczas debaty oraz dojazdu dla osób spoza Gda?ska.

inf. http://brusy.pl/?a=22&lg=pl&id=19001

Załączniki:

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo