Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

„Jezuici bez Jezuitów – II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego kulturowego Chojnicach”2011-02-07

jezuici_bez_jezuitow_artykul

Powiat Chojnicki zako?czy? swoj? cz??? zadania w zwi?zku z realizacj? projektu pn.: „Jezuici bez Jezuitów – II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego kulturowego Chojnicach”.

Do ko?ca 2012 r. b?d? prowadzone prace renowacyjne XVII-wiecznego Ko?cio?a Zwiastowania Naj?wi?tszej Maryi Panny w Chojnicach, zbudowanego w stylu barokowym. Wykonana zostanie nowa elewacja ko?cio?a, pokrycie dachowe, podjazd dla niepe?nosprawnych, iluminacja, ogrzewanie oraz prace restauratorskie. Za realizacj? w/w prac odpowiada Parafia Rzymskokatolicka p.w. ?ci?cia ?w. Jana Chrzciciela w Chojnicach (Partner Wiod?cy).

Powiat Chojnicki w ramach prac adaptacyjnych budynku po dawnym Kolegium Jezuickim (aula), wykona? roboty polegaj?ce m.in. na:
- izolacji pionowej budynku,
- kolorystyce i remoncie elewacji budynku,
- termomodernizacji budynku,
- przebudowie poddasza nieu?ytkowego nad aul? na galeri? sztuki.

Warto?? ca?ego przedsi?wzi?cia to kwota ponad 5,5 mln z?, z czego 75% wydatków kwalifikowanych pochodzi z funduszy unijnych. Parafia Rzymskokatolicka do?o?y?a blisko 1,2 mln z?, za? Powiat Chojnicki 160 tys. z?.
W oparciu o odrestaurowane i zaadaptowane cz??ci budynku Pojezuickiego Ko?cio?a ZNMP oraz budynku dawnego Kolegium Jezuickiego powstanie nowy produkt turystyczny regionu, który pe?ni? b?dzie funkcj? centrum kulturowego. W zabytkowym obiekcie planuje si? m. in. organizowanie imprez edukacyjno – kulturalnych oraz wystaw sztuki malarskiej i rze?biarskiej.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo