Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Konkurs na najlepszą książkę dotyczącą Chojnic2016-04-18

_konkurs_

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza konkurs na najlepszą książkę dotyczącą miasta Chojnice.

REGULAMIN

1.Do konkursu mogą być zgłaszane oryginalne, wcześniej niepublikowane teksty (monografie naukowe, przewodniki, leksykony, beletrystyka, tłumaczenia).

2.Prawo do zgłaszania książek mają autorzy (tylko osoby fizyczne).

3.Książkę należy zgłosić do konkursu, dostarczając jeden egzemplarz pracy w wersji papierowej i jeden egzemplarz tekstu na płycie CD wraz z wnioskiem, który winien zawierać:

- imię i nazwisko autora adres korespondencyjny, telefon kontaktowy i e-mail,

- oświadczenie o autorstwie,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu do celów związanych z obsługą tego zgłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

4.Nabór tekstów jest ciągły i trwa od 8.04.2016 do 30.06.2017 r. Teksty konkursowe można składać w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem „Książka” w biurze podawczym Urzędu Miasta Chojnice.

5.Do rozpatrzenia złożonych prac Burmistrz Miasta powoła komisję konkursową oraz – na wniosek przewodniczącego komisji konkursowej – ekspertów nie będących członkami komisji.

6.W charakterze ekspertów powołani mogą być specjaliści określonych dziedzin.

7.Burmistrz Miasta ustali regulamin i harmonogram prac komisji konkursowej.

8.Pracami komisji konkursowej będzie kierował przewodniczący. Komisja ustali procedurę podejmowania decyzji. W sprawach spornych decyzję podejmie przewodniczący komisji.

9.Eksperci powołani przez Burmistrza Miasta w ciągu 14 dni od daty powołania przedstawią opinię na temat tekstu przewodniczącemu komisji konkursowej.

10.Komisja konkursowa przedstawi Burmistrzowi Miasta stanowisko dotyczące ewentualnej rekomendacji tekstu. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmie Burmistrz Miasta.

11.Ustala się następujący katalog nagród Burmistrza Miasta w konkursie: publikacja pracy, nagroda finansowa (nie mniej niż 1000 PLN brutto).

12.Szczegółowych informacji udziela dr Przemysław Zientkowski zientkowski@miastochojnice.pl.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo