Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Konkurs na najlepsz? ksi??k? dotycz?c? Chojnic2016-04-18

_konkurs_

Burmistrz Miasta Chojnice og?asza konkurs na najlepsz? ksi??k? dotycz?c? miasta Chojnice.

REGULAMIN

1.Do konkursu mog? by? zg?aszane oryginalne, wcze?niej niepublikowane teksty (monografie naukowe, przewodniki, leksykony, beletrystyka, t?umaczenia).

2.Prawo do zg?aszania ksi??ek maj? autorzy (tylko osoby fizyczne).

3.Ksi??k? nale?y zg?osi? do konkursu, dostarczaj?c jeden egzemplarz pracy w wersji papierowej i jeden egzemplarz tekstu na p?ycie CD wraz z wnioskiem, ktry winien zawiera?:

- imi? i nazwisko autora adres korespondencyjny, telefon kontaktowy i e-mail,

- o?wiadczenie o autorstwie,

- zgod? na przetwarzanie danych osobowych podanych w zg?oszeniu do celw zwi?zanych z obs?ug? tego zg?oszenia zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z p?niejszymi zmianami).

4.Nabr tekstw jest ci?g?y i trwa od 8.04.2016 do 30.06.2017 r. Teksty konkursowe mo?na sk?ada? w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem Ksi??ka w biurze podawczym Urz?du Miasta Chojnice.

5.Do rozpatrzenia z?o?onych prac Burmistrz Miasta powo?a komisj? konkursow? oraz na wniosek przewodnicz?cego komisji konkursowej ekspertw nie b?d?cych cz?onkami komisji.

6.W charakterze ekspertw powo?ani mog? by? specjali?ci okre?lonych dziedzin.

7.Burmistrz Miasta ustali regulamin i harmonogram prac komisji konkursowej.

8.Pracami komisji konkursowej b?dzie kierowa? przewodnicz?cy. Komisja ustali procedur? podejmowania decyzji. W sprawach spornych decyzj? podejmie przewodnicz?cy komisji.

9.Eksperci powo?ani przez Burmistrza Miasta w ci?gu 14 dni od daty powo?ania przedstawi? opini? na temat tekstu przewodnicz?cemu komisji konkursowej.

10.Komisja konkursowa przedstawi Burmistrzowi Miasta stanowisko dotycz?ce ewentualnej rekomendacji tekstu. Ostateczn? decyzj? w sprawie przyznania nagrody podejmie Burmistrz Miasta.

11.Ustala si? nast?puj?cy katalog nagrd Burmistrza Miasta w konkursie: publikacja pracy, nagroda finansowa (nie mniej ni? 1000 PLN brutto).

12.Szczeg?owych informacji udziela dr Przemys?aw Zientkowski zientkowski@miastochojnice.pl.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo