Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

"Zacz??o si? w g?owie .. od pomys?u do przemys?u" 2011-05-02

zaczelo_sie_w_glowie_od_pomyslu_do_przemyslu

Zapraszamy do udzia?u w bezp?atnym spotkaniu przedsi?biorców i inwestorów z doktorantami pomorskich uczelni wy?szych i instytucji PAN, które odb?dzie si? 6 maja br. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Spotkanie b?dzie okazj? kontaktu przedstawicieli pomorskich przedsi?biorstw, które upatruj? szanse na rozwój poprzez wdro?enie innowacyjnych rozwi?za?, z m?odymi naukowcami otwartymi na wspó?prac? z partnerami binzesowymi.
Go?ciem specjalnym b?dzie dr Tomasz Kalkowskii z Cisco Systems w Dolinie Krzemowej w USA. Ponadto, uczestnicy spotkania b?d? mogli wzi?? udzia? w panelu dyskusyjnym na temat praktycznych aspektów wspó?pracy przedsi?biorstw z naukowcami.

Spotkanie odbywa sie w ramach projektów "INNO-pomorze - partnerstwo dla Innowacji oraz "InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów", realizowanych przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Pomorskiego.

Przedstawiciele firm, którzy chcieliby wzi?? udzia? w spotkaniu proszeni s? o wype?nienie formularza zg?oszeniowego dost?pnego na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo