Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Rusza projekt „Pozna?, zrozumie?, wzmocni? – przez aktywno?? do integracji” - PCPR og?asza nabór kandydatów 2011-03-23

nabor_do_projektu_poznac_zrozumiec_

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach OG?ASZA NABÓR kandydatów do wzi?cia udzia?u w kolejnej edycji projektu systemowego „Pozna?, zrozumie?, wzmocni? – przez aktywno?? do integracji” wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

G?ównym celem projektu jest: ZWI?KSZANIE SZANS OSÓB ZAGRO?ONYCH WYKLUCZENIEM SPO?ECZNYM NA AKTYWNE FUNKCJONOWANIE W ?YCIU SPO?ECZNYM I ZAWODOWYM.

Oferta skierowana jest do osób niepe?nosprawnych (posiadaj?cych aktualne orzeczenie o stopniu niepe?nosprawno?ci) w wieku 18-64 lat oraz do wychowanków rodzin zast?pczych i placówek opieku?czo-wychowawczych w wieku 18-25 lat kontynuuj?cych nauk? w szko?ach ponadgimnazjalnych.

Beneficjenci projektu b?d? mogli skorzysta? mi?dzy innymi z:
- kursów zawodowych w tym z kursów prawa jazdy kat. B
- dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych i/lub zespo?ów ?wicze? fizycznych usprawniaj?cych psychoruchowo i/lub zaj?? rehabilitacyjnych.
- indywidualnych konsultacji psychologicznych
- treningów aktywizacji zawodowej
- indywidualnych ?cie?ek kariery zawodowej
- warsztatów informatycznych i programistycznych

Rekrutacja osób ch?tnych do wzi?cia udzia?u w projekcie systemowym potrwa do 30 kwietnia 2011 r.
Kwestionariusz zg?oszeniowy mo?na pobra? w siedzibie PCPR w Chojnicach, ul. Lichnowska 5 pokój nr 5 lub ze strony internetowej PCPR (w zak?adce projekty EFS).

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo