Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Co musisz wiedzieć o konkursie na logo?2016-03-14

co_musisz_wiedziec_o_konkursie_na_logo_

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Czy posiadając 1 bilet wstępu do Eksperymentarium mogę zgłosić 2 prace konkursowe, jedną na logo, drugą na hasło? Nie ma przeciwwskazań, aby w konkursie zgłosić po jednej pracy w obu kategoriach, tzn. jednego projektu logo i jednej propozycji hasła reklamującego, pomimo, iż uczestnik posiada tylko 1 bilet wstępu/zaświadczenie wskazane w ust. 2 §3 Regulaminu Konkursu.

2. Czy projekt logo oraz hasło reklamowe mogę złożyć do konkursu razem, w jednej kopercie? Nie ma przeciwwskazań, aby prace konkursowe w obu kategoriach złożyć w jednej kopercie. Niemniej należy zwrócić uwagę, iż każdy uczestnik może złożyć w Konkursie jedno hasło reklamujące oraz jeden projekt logo. Przedłożenie więcej niż jednej propozycji hasła reklamującego lub więcej niż jednego projektu logo będzie skutkować wykluczeniem wszystkich prac uczestnika z Konkursu przedstawionych w danej kategorii Konkursowej. Komisja Konkursowa dokona oddzielnej oceny prac zgłoszonych w kategorii projekt logo i prac zgłoszonych w kategorii hasło reklamujące.

3. W jakim czasie muszę kupić bilet do Eksperymentarium, aby wziąć udział w konkursie, czy może to być np. bilet z lutego b.r.? W konkursie nie określono terminu, w jakim należy zakupić bilet do Eksperymentarium. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie dowodu zakupu biletu do Eksperymentarium (paragonu fiskalnego) lub wskazanego w ust. 2 §3 Regulaminu Konkursu zaświadczenia . Spełnienie warunku będzie weryfikowane na etapie oceny prac konkursowych. Z udziału w Konkursie nie są zatem wykluczone osoby, które posiadają dowód zakupu biletu do Eksperymentarium np. z lutego b.r. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w kategorii hasła promującego wraz biletem wstępu/zaświadczeniem wskazanym w ust. 2 §3 Regulaminu Konkursu uczestnicy otrzymają informację o wyrazie, którego będą musieli użyć w tworzonym przez siebie haśle reklamującym, a wyraz można otrzymać w Eksperymentarium tylko w okresie trwania konkursu.

4. Jak rozumieć zapis regulaminu: Wraz biletem wstępu/zaświadczeniem wskazanym w ust. 2 uczestnicy otrzymają informację o wyrazie, którego będą musieli użyć w tworzonym przez siebie haśle reklamowym. Osoba zgłaszająca w Konkursie pracę w kategorii hasło promujące musi w utworzonym przez siebie haśle wykorzystać wyraz, który otrzyma od pracownika Eksperymentarium wraz z wstępu/zaświadczeniem wskazanym w ust. 2 §3 Regulaminu Konkursu. Wyrazy są przyznawane losowo. W haśle można wykorzystać wylosowany wyraz w dowolnym znaczeniu, w dowolnej odmianie przez osoby, przypadki, czy czasy, zgodnymi z zasadami polszczyzny, a także jako część innego wyrazu. Na przykład w przypadku, gdy uczestnik Konkursu wylosuje wyraz: „WIEK”, może w haśle użyć wyrazu „wiekowy”, albo wyrazu „powieka”. Analogicznie, w przypadku wylosowania wyrazu „MAM”, w haśle można go wykorzystać jako „mamy” albo jako „miałem”. Autorzy haseł, które nie będą zawierały wylosowanego wyrazu nie będą uprawnieni do otrzymania nagrody w Konkursie.

5. Czy razem z pracą na konkurs muszę dołączyć paragon z Eksperymentarium? Do pracy konkursowej nie trzeba dołączać paragonu fiskalnego z Eksperymentarium ani zaświadczenia o wstępie na wystawę wystawionego przez pracownika Eksperymentarium. Autorzy nagrodzonych prac będą zobowiązani do przedstawienia, przed odbiorem nagrody w Konkursie, biletu wstępu lub wyżej wymienionego zaświadczenia, a w przypadku kategorii na hasło reklamujące również wylosowanego wyrazu wyrazu.

6. Czy mogę wybrać inną nagrodę główną, niż wskazane w regulaminie kamera, teleskop lub klawiatura? Autor nagrodzonej pracy może wybrać jako nagrodę główną wyłącznie jedną z trzech wskazanych w regulaminie nagród, tj. albo kamerę Go Pro Hero albo teleskop Celestron, albo klawiaturę laserową Celluon Epic. W przypadku, gdy więcej niż jeden autor nagrodzonej pracy wybierze tą samą nagrodę główną, będzie ona przyznana każdemu z autorów, który ją wybrał. Oznacza to, iż w Konkursie zagwarantowane są jako nagrody co najmniej 4 kamery Go Pro Hero, 4 teleskopy Celestron, oraz 4 klawiatury laserowa Celluon Epic

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo