Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Bydgoski Festiwal Nauki – Edycja Chojnicka2016-05-16

bydgoski_festiwal_nauki_edycja_chojnicka

Bydgoski Festiwal Nauki – Edycja Chojnicka jest imprez? popularnonaukow?, organizowan? po raz pierwszy w Chojnicach przez Wydzia? Nauk Stosowanych Wy?szej Szko?y Gospodarki. Maksym? Festiwalu jest has?o: „Z?ap bakcyla nauki.” Dzi?ki zaanga?owaniu pracowników naukowo – dydaktycznych, partnerów chojnickiego Wydzia?u uczestnicy Festiwalu mog? przekona? si?, jak bardzo inspiruj?ca i fascynuj?ca jest nauka.

Celem Festiwalu jest popularyzacja nauki, kultury i sztuki. Jest to równie? promocja w?ród mieszka?ców Chojnic i regionu najwa?niejszych osi?gni?? naukowych, technicznych, a tak?e rozbudzenie zainteresowa? szeroko rozumian? kultur? i sztuk?. Ta odbywaj?ca si? w ró?nych miejscach miasta Chojnic impreza oparta jest na projektach z przeró?nych dziedzin nauki, prowadzonych we wszystkich mo?liwych formach. Oferta programowa podzielona jest na ?cie?ki tematyczne: humanistyczn?, spo?eczn?, nauk ?cis?ych, artystyczn? oraz ?cie?k? medyczn? i nauk o zdrowiu. Wszystkie imprezy s? bezp?atne, na cz??? z nich wymagane s? wcze?niejsze zapisy.

Szczegó?owe informacje znajd? Pa?stwo na stronie

http://www.powiat.chojnice.pl/asp/Aktualnosci,Bydgoski_Festiwal_Nauki_–_Edycja_Chojnicka,338

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo