Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Zaproszenie do sk?adania ofert na stoisko handlowe – ?wi?to Pstr?ga2018-04-03

zaproszenie_do_skladania_ofert

W zwi?zku z mo?liwo?ci? wystawienia stoisk handlowych podczas tegorocznego ?wi?ta Pstr?ga w dniu 07.07.2018 r. w Wojtalu – O?rodek Kultury w Czersku uprzejmie informuje, i?:

1. Osoby zainteresowane wystawienie stoiska handlowego do dnia 07.06.2018 r. mog? zadeklarowa? ch?? udzia?u w imprezie. W tym celu prosimy o wype?nienie formularza zg?oszeniowego, który nast?pnie nale?y przes?a? elektronicznie na adres: okczersk.sekretariat@op.pl lub wys?a? poczt? na adres O?rodka Kultury w Czersku, ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk z dopiskiem „?WI?TO PSTR?GA – STOISKO”.
2. Zg?oszenia udzia?u przyjmujemy wy??cznie od legalnie dzia?aj?cych, zarejestrowanych podmiotów.
3. Wystawcy, którzy oferuj? artyku?y spo?ywcze takie jak: popcorn, wata cukrowa, s?odycze itp. zobowi?zani s? przedstawi? i posiada? w trakcie imprezy stosowne pozwolenia inspekcji sanitarnej (Sanepidu).
4. Stoiska wystawców musz? zapewni? sobie w?asne ?ród?o zasilania (agregaty pr?dotwórcze), gdy? Organizator nie przewiduje mo?liwo?ci pod??czenia energii z istniej?cej sieci.
5. Ze wzgl?du na odr?bne zapytanie w zakresie dystrybucji napojów i posi?ków Organizator nie przewiduje mo?liwo?ci dopuszczenia stoisk z ofert? gastronomiczn?, z wy??czeniem produktów kulinarnych oferowanych przez lokalne organizacje pozarz?dowe takie jak na przyk?ad ko?a gospody? wiejskich, które zosta?y zaproszone przez Organizatora.
6. UWAGA! Zastrzegamy, ?e zg?oszenie nie jest równoznaczne z zapewnieniem przez Organizatora udzia?u w ?wi?cie Pstr?ga.
7. Wybór stoisk nast?pi na podstawie kryterium: – spe?nienia wymogów prawnych (zezwolenia, atesty itd.) – atrakcyjno?ci i ró?norodno?ci stoisk.
8. Z wybranymi Wystawcami zostan? zawarte stosowne umowy.

Wszelkie informacje dost?pne s? w O?rodku Kultury w Czersku pod numerem tel. (52) 398 47 40.

?ród?o

Załączniki:

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo