Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Podaruj komu? ?ycie! Zg?o? si? do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku2018-05-09

podaruj_komus_zycie

Dzi?ki Twojej pomocy mo?emy uratowa? ?ycie wielu osób – zarówno dzieci jak i doros?ych chorych na bia?aczk?.

15 maja 2018 r. (wtorek) od godz. 10 do 17 w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach przy ul. Le?nej 10 w punkcie poboru krwi laboratorium analitycznego (parter – korytarz w lewo od wej?cia g?ównego) odb?dzie si? rekrutacja osób do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

Zach?camy wszystkich ch?tnych od 18 do 50 roku ?ycia ciesz?cych si? dobrym zdrowiem, aby przyszli do naszej placówki z dowodem to?samo?ci – potrzebny b?dzie nr PESEL.

Na miejscu poprosimy Ci? o wype?nienie krótkiego formularza i oddanie niewielkiej – tj. 4 ml krwi celem wykonania bada? kwalifikacyjnych. Nie trzeba by? na czczo! Osobom pracuj?cym i ucz?cym b?d? wystawiane usprawiedliwienia.

Pami?taj, ?e oddanie swojego szpiku jest zabiegiem ca?kowicie bezpiecznym, bezbolesnym i nie ma negatywnego wp?ywu na twoje dalsze ?ycie.

Organizatorzy: Szpital Specjalistyczny im. J. P. ?ukowicza w Chojnicach, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gda?sku, Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

?ród?o

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo