Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Aktualno?ci

Przetarg sektorowy nieograniczony2016-05-27

budowa_sieci_wodociagowej_

Gminny Zak?ad Gospodarki Komunalnej Spó?ka z o.o.

Og?asza przetarg sektorowy nieograniczony o warto?ci poni?ej 5.225.000 euro na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa sieci wodoci?gowej wraz z przy??czami na trasie Lichnowy - Nowe Ostrowite, gm. Chojnice”

II Piknik Naukowy w CEW2016-05-27

ii_piknik_naukowy
Zapraszamy wszystkich ch?tnych do udzia?u w II Pikniku Naukowym, który odb?dzie si? w CEW w dniu 6 czerwca 2016 r. w godz. 9:00 – 15:00 !!

„Uporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej we wschodniej cz??ci aglomeracji Chojnice” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z t?oczni? ?cieków w miejscowo?ci Chojniczki, gm. Chojnice 2016-05-23

przetarg

Gminny Zak?ad Gospodarki Komunalnej Og?asza przetarg sektorowy nieograniczony o warto?ci poni?ej 5.225.000 euro na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Uporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej we wschodniej cz??ci aglomeracji Chojnice” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z t?oczni? ?cieków w miejscowo?ci Chojniczki, gm. Chojnice

hydroaktywni2016-05-23

hydroaktywni

Ogólnopolskie Amatorskie Zawody Kajakowe

 

Sul?czyno 4 czerwca 2016 roku!

XV Otwarty Zaborski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Brus2016-05-23

xv_otwarty_zaborski_turniej_szachowy_o_puchar_burm
Miasto Brusy wraz z Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach serdecznie zapraszaj? na Turniej Szachowy, który odb?dzie si? 28 maja 2016 roku o godzinie 10:00 serdecznie zapraszamy!!

Odjazdowy Bibliotekarz: Brusy Chojnice = Drzewicz2016-05-20

_odjazdowy_bibliotekarz
Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach oraz Stowarzyszenie LekTURa z Miejsk? Bibliotek? Publiczn? w Chojnicach zapraszaj? na rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz, organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji pod t? sam? nazw?. W tym roku bibliotekarze z Brus i Chojnic jad? do Drzewicza i podobnie jak w zesz?ym roku b?d? promowa? nie tylko czytelnictwo i jazd? na rowerze, ale tak?e wspóln? integracj? z mi?dzy placówkami bibliotecznymi.

VIII Europejski Tydzie? Sportu dla Wszystkich2016-05-20

viii_europejski_tydzien_sportu_dla_wszystkich

XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI ZAPRASZAJ? 26 MAJA - 1 CZERWCA

Bydgoski Festiwal Nauki – Edycja Chojnicka2016-05-16

bydgoski_festiwal_nauki_edycja_chojnicka
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzia?u w Bydgoskim Festiwalu Nauki – Edycja Chojnicka, który odb?dzie si? w dniach od 18 maja 2016 r. do 20 maja 2016 r.

Eksperymentarium zaprasza!!2016-05-13

noc_muzeum

EKSPERYMENTARIUM „CHOJNICE – CZ?OWIEK W NATURZE, CZYLI EKSPERYMENT Z KOEGZYSTENCJI”

ZAPRASZA NA NOC MUZEÓW 21/22 MAJA 2016 ROKU

„POZNAJ NOCNE TAJEMNICE EKSPERYMENTARIUM”

 

ZAPRASZAMY!!2016-05-13

ii_piknik_naukowy

6 czerwca 2016 roku.....

serdecznie zapraszamy dzieci, m?odzie? oraz rodziców na:

II Piknik Naukowy

I urodzinki Eksperymentarium

?wi?tuj z nami Dzie? Dziecka!!

XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych2016-05-13

xv_edycja_programu_stypendiow_pomostowych
Uprzejmie informujemy, ?e rozpocz??a si? rekrutacja do XV edycji „ Programu Stypendiów Pomostowych” na rok akademicki 2016/2017 realizowanego przez Fundacj? Edukacyjn? Przedsi?biorczo?ci (FEP) wspólnie z: Polsko-Ameryka?sk? Fundacj? Wolno?ci, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacj? BGK oraz innymi instytucjami, które przyst?pi? do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomo?ci Rolnych.

Wielka zbiórka pami?tek dla Muzeum Historii Polski2016-05-12

zbiorka
Muzeum Historii Polski rozpoczyna ogólnopolsk? akcj? zbierania pami?tek historycznych - „Ma?e Wielkie Historie”. Zbiórka zainaugurowana zostanie w Noc Muzeów 14 maja br. w kilku miastach Polski. Akcja kontynuowana b?dzie w nast?pnych miesi?cach, a jej podsumowanie nast?pi w ?wi?to Niepodleg?o?ci.

Konkurs plastyczny "Ja w Twoich oczach"2016-05-12

_konkurs_plastyczny_ja_w_twoich_oczach_
W RAMACH OBCHODÓW DNIA GODNO?CI OSÓB NIEPE?NOSPRAWNYCH .

ZAPRASZAMY2016-05-12

grand_prix_konarzyny
V turniejów o Tytu? Mistrza Gminy Konarzyny

O funduszach europejskich na rowerach2016-05-12

o_funduszach_europejskich_na_rowerach
Serdecznie zapraszamy wszystkich ch?tnych do udzia?u w rajdzie rowerowym organizowanym w ramach Otwartych Dni Funduszy Europejskich przez Gmin? Konarzyny, który odb?dzie si? 15 maja 2016 r. Rajd rowerowy w wi?kszo?ci b?dzie przebiega? tras? Kaszubskiej Marszruty. W poszczególnych miejscowo?ciach przedstawiona zostanie krótka informacja o zadaniach zrealizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.

Konkurs plastyczny NASZ KOLOROWY TRZE?WY ?WIAT pod has?em „Bezpieczne wakacje”2016-05-09

konkurs_plastyczny
Informujmy, ?e Gmina Brusy, wspólnie z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach oraz Gminn? Komisj? Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w Brusach, og?osi?a konkurs plastyczny NASZ KOLOROWY TRZE?WY ?WIAT” pod has?em „Bezpieczne wakacje”.

Powiatowy Konkurs Matematyczno-Fizyczny "Potyczki Newtona"2016-05-09

powiatowy_konkurs_matematyczno_fizyczny_potyczki_
Powiat Chojnicki wraz z II Liceum Ogólnokszta?c?ce im. gen. W?adys?awa Andersa zaprasza do udzia?u w Powiatowym Konkursie Matematyczno-Fizycznym "Potyczki Newtona", który odb?dzie si? 20 maja 2016 roku.

W?drówki „z kijkami” - kalendarz imprez2016-04-29

wedrowki_z_kijkami_kalendarz_imprez
Imprezy z Cyklu Grand Prix Borów Tucholskich w Nordic Walking na dobre wpisa?y si? ju? w kalendarz imprez odbywaj?cych si? ka?dego roku w naszym regionie.

Motocykli?ci dzieciom - Krew Darem ?ycia2016-04-29

motocyklisci_dzieciom_krew_darem_zycia
Klub Motocyklowy „Aurochs” zaprasza na tegoroczn? akcj? Motoserce, któr? zaplanowano na dzie? 7 maja w godz. 9.00 – 21.30. Ze wzgl?du na m.in. pokazy akrobatyczne na motocyklach i „driftu” samochodów sportowych, impreza nie odb?dzie si? tak jak co roku na Starym Rynku, lecz przed Centrum Handlowym „Brama Pomorza”. Zach?camy do zapoznania si? z programem wydarzenia.

KONKURS „JESTEM EKO”2016-04-29

konkurs_jestem_eko_
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów ze szkó? podstawowych wraz z rodzinami z terenu miasta i gminy Brusy do udzia?u w Konkursie "JESTEM EKO".

Powiatowe obchody ?wi?ta Konstytucji 3 Maja2016-04-29

powiatowe_obchody_swieta_konstytucji_3_maja

Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w uroczystych obchodach ?wi?ta Konstytucji 3 Maja w Chojnicach w dniu 3.05.2016 r. Przewodnicz?cy Rady Powiatu Chojnickiego Starosta Chojnicki Stanis?aw Skaja
Robert Skórczewski

Czerska Majówka z Laczkiem 2016-04-25

czerska_majowka_z_laczkiem_
Czersk zaprasza na majówk?, która odb?dzie si? 1 maja na stadionie miejskim w Czersku. Od godziny 14.00 b?d? czeka? na Pa?stwa liczne atrakcje

"Na Szlaku Kultur - Majówka Chojnice 2016"2016-04-25

_na_szlaku_kultur_majowka_chojnice_2016_

Zapraszamy do uczczenia ?wi?ta Konstytucji 3 Maja razem ze Stowarzyszeniem "Dworek Polski"!

3 maja 2016r. odb?dzie si? impreza "Na Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2016". Przed dworkiem w Fosie Miejskiej zaprezentuj? si? uczestnicy III Ogólnopolskiego Konkursu Kapel Ludowych. Wsród regionów, które b?d? prezentowa?y kapele zobaczymy Kaszuby, Kujawy, Bory Tucholskie, Wielkopolsk?, Lachy Szczyrzyckie, Lubelszczyzn?, czy Rzeszów.

XIV Zaborski Rajd Rowerowy2016-04-25

_xiv_zaborski_rajd_rowerowy
XIV Zaborski Rajd Rowerowy - 3 maja 2016 r. Zapisy uczestników godz.13:30 plac przy ?wietlicy Wiejskiej w Le?nie

III Noc w Bibliotece pn. "Ba?niowa Noc w Bibliotece"2016-04-18

iii_noc_w_bibliotece_

III Noc w Bibliotece pn. "Ba?niowa Noc w Bibliotece" Sk?d jedziesz?

(ulica, miejscowo??, kraj): Stowarzyszenie LekTURa oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach zapraszaj? 22 kwietnia na III Noc w Bibliotece. Pocz?tek godzina 19.00 .

KEKS kruszy mury2016-04-18

keks_kruszy_mury

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w drugiej edycji Konferencji Edukacji Kreatywnej Szkó?, która odb?dzie si? w dniach 19 – 23 kwietnia 2016 roku w Centrum Edukacyjno-Wdro?eniowym w Chojnicach.

Podobnie, jak ostatnio, II Konferencja Edukacji Kreatywnej Szkó? – II KEKS obejmie ca?y cykl przedsi?wzi?? edukacyjnych z zakresu rozwijania potencja?u twórczego dzieci i m?odzie?y.

Konferencja odb?dzie si? w dniu 23 kwietnia 2016 roku.

Oferta kursów i szkole? przy Wydziale Nauk Stosowanych w Chojnicach2016-04-06

oferta_kursow_i_szkolen_

Wszystkich, którzy chc? zdoby? dodatkowe kwalifikacje, zapraszamy do Centrum Kszta?cenia Podyplomowego i Szkole? przy Wydziale Nauk Stosowanych w Chojnicach. Wzorem najlepszych europejskich uczelni, proponujemy szkolenia i certyfikaty, które zapewni? Ci przewag? na wymagaj?cym rynku pracy.

Nie zwlekaj! We? los w swoje r?ce i zapisz si? na kurs!

Og?oszenie o przetargu "Remonty cz?stkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach 2016-2017"2016-04-06

ogloszenie_o_przetargu_

Remonty cz?stkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach 2016-2017

Numer og?oszenia: 77364 - 2016;

data zamieszczenia: 05.04.2016

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Konkurs grantowy Fundusz Akumulator Spo?eczny2016-04-06

konkurs_grantowy_fundusz_akumulator_spoleczny
Serdecznie zapraszamy do udzia?u w kolejnym konkursie grantowym Fundusz Akumulator Spo?eczny wspó?finansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej w ramach Programu FIO.

II Konferencja Edukacji Kreatywnej Szkó? – KEKS. 2016-04-04

keks
w dniach 12 – 22 kwiecie? 2016 odb?dzie si? II Konferencja Edukacji Kreatywnej Szkó? – KEKS. Jest to cykl przedsi?wzi?? edukacyjnych, w tym: konferencja, która odb?dzie si? w dniu 23 kwietnia 2016 roku, oraz cykl warsztatów i zaj?? pokazowych, które odbywa? si? b?d? w okresie od 12 kwietnia 2016 roku do 23 kwietnia 2016 roku, w Centrum Edukacyjno – Wdro?eniowym w Chojnicach przy ul. Marsz. J. Pi?sudskiego 30a.

Konkurs plastyczny „Ziemia Kaszubska S?oneczna i Czysta” 2016-04-04

konkurs_plastyczny_
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach serdecznie zaprasza !

KONKURS RECYTATORSKI LITERATURY KASZUBSKIEJ „RODNÔ MŇWA” CHMIELNO' 2016 ETAP POWIATU CHOJNICKIEGO2016-04-04

konkurs_recytatorski_literatury_kaszubskiej_

Patronem bie??cej edycji konkursu jest prof. Bernard Labuda, a my?l? przewodni? jego s?owa: „ Ni ma Kaszeb bez Kaszebów”.

Konkurs poetycki w Kosobudach!2016-03-31

osrodek_kultury_w_legu_zaprasza

Szko?a Podstawowa im. Ksi?dza Kanonika Boles?awa ?ledzia w Kosobudach, og?asza X Konkurs Poetycki o nagrod? dyrektora Szko?y, dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjów Gminy Brusy.

Gala Najpi?kniejszych Arii Operetkowych i Operowych2016-03-24

gala_operetkowa

Zapraszamy na Gal? Najpi?kniejszych Arii Operetkowych i Operowych.

20 kwietnia o godzinie 19:30 w Hali Widowiskowo-Sportowej Centrum Parku Chojnice podziwia? b?dzie mo?na wspania?ych artystów Narodowego Teatru Opery i Baletu z Odessy.

X Wiosenny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej2016-03-23

x_wiosenny_konkurs_wiedzy_przyrodniczej
Park Narodowy „Bory Tucholskie” serdecznie zaprasza dzieci z klas 0 i I z przedszkoli i szkó? podstawowych z powiatu chojnickiego do udzia?u w X ju? edycji Wiosennego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej.

Turniej gry komputerowej Hearthstone2016-03-23

turniej_gry_komputerowej_hearthstone

Wolontariusze Samorz?dnego Centrum M?odzie?owego zapraszaj? do udzia?u w turnieju gry komputerowej Hearthstone: Heroes of Warcraft. Na zwyci?zców czekaj? nagrody rzeczowe. Zapisy przyjmowane s? do 10 kwietnia lub do wyczerpania miejsc.

ZAJ?CIA TEATRALNE DLA DOROS?YCH W OK ??G2016-03-23

zajecia_teatralne_dla_doroslych_w_ok_lag

Serdecznie zapraszamy wszystkie doros?e, odwa?ne osoby pragn?ce spróbowa? swych si? na scenie teatralnej

PIERWSZE SPOTKANIE – 31.03.2016 ( CZWARTEK) godz. 17.00.ej.

Konkurs!!2016-03-21

konkurs

Przedmiotem konkursu jest przedstawienie:

projektu logo Eksperymentarium, lub

propozycji has?a reklamuj?cego Eksperymentarium.

Pozyskaj ?rodki z Funduszy Europejskich2016-03-21

pozyskaj_srodki_z_funduszy_europejskich
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezp?atnych konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego mo?na zasi?gn?? informacji dotycz?cych m.in. mo?liwo?ci pozyskania ?rodków na rozpocz?cie lub rozwój dzia?alno?ci gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich.

KONKURS „NAUCZYCIEL POMORZA”2016-03-21

konkurs_nauczyciel_pomorza_
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gda?sku – w imieniu Marsza?ka Województwa Pomorskiego – zaprasza do wzi?cia udzia?u w pierwszej edycji konkursu “Nauczyciel Pomorza”

RUSZA NABÓR ZG?OSZE? DO KONKURSU „PI?KNA WIE? POMORSKA 2016?2016-03-21

konkurs_piekna_wies_pomorska_2016_
Rozpoczyna si? ju? 23. edycja Konkursu Pi?kna Wie? Pomorska 2016. Tegoroczne zmagania odb?d? si? w dwóch kategoriach „Wie?” i „Zagroda” w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

KONKURS NA PISANK?2016-03-21

konkurs_na_pisanke
O?rodek Kultury w ??gu zaprasza dzieci i doros?ych do udzia?u w konkursie na pisank? wielkanocn?

Godzina dla Ziemi WWF2016-03-16

godzina_dla_ziemi_wwf
W dniu 19 marca (sobota) o godz. 20.30 wybije w Chojnicach po raz kolejny „Godzina dla Ziemi WWF” w ramach mi?dzynarodowej akcji spo?ecznej na rzecz ochrony przyrody. W tym roku poza symbolicznym gaszeniem ?wiat?a w trosce o nasz? planet?, „Godzina dla Ziemi” b?dzie po?wi?cona niezwyk?emu gatunkowi jakim jest wilk.

Zapraszamy na koncert charytatywny "Dzieci Dzieciom"2016-03-16

zapraszamy_na_koncert_charytatywny_
Zebrane ?rodki finansowe b?d? przeznaczone na leczenie dwóch ci??ko chorych dzieci.

O?RODEK KULTURY W ??GU ZAPRASZA NA ZAJ?CIA2016-03-15

osrodek_kultury_w_legu_zaprasza_na_zajecia
O?rodek Kultury w ??gu zaprasza na nowe zaj?cia: szachowe, teatralne i wokalne. Szczegó?y i zapisy: osobi?cie w ??skim OK lub pod nr tel. (52) 398 87 18.

MARATON GOCKI JU? W T? SOBOT?.2016-03-15

maraton_gocki_juz_w_te_sobote_
MARATON GOCKI JU? W T? SOBOT?. MO?LIWE UTRUDNIENIA – WA?NA INFORMACJA DLA MIESZKA?CÓW!

Co musisz wiedzie? o konkursie na logo?2016-03-14

co_musisz_wiedziec_o_konkursie_na_logo_

Ch?tnych do udzia?u w konkursie na has?o reklamuj?ce oraz projekt logo Eksperymentarium zach?camy do zapoznania si? z najcz??ciej zadawanymi pytaniami.

Pytania zadawane przez uczestników b?d? aktualizowane na bie??co:

KONKURS NA HAS?O REKLAMUJ?CE ORAZ PROJEKT LOGO EKSPERYMENTARIUM „CHOJNICE – CZ?OWIEK W NATURZE, CZYLI EKSPERYMENT Z KOEGZYSTENCJI”

Og?oszenie o przetargu2016-03-14

ogloszenie_o_przetargu
"Remonty cz?stkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach 2016-2017"

Kiermasz Wielkanocny2016-03-14

kiermasz_wielkanocny
Kiermasz Wielkanocny prac wykonanych przez osoby niepe?nosprawne z WTZ w Brusach.

WARSZTATY WIELKANOCNE W CZERSKIM O?RODKU KULTURY2016-03-14

warsztaty_wielkanocne_w_czerskim_osrodku_kultury
Ju? wkrótce Wielkanoc! Z my?l? o niej czerski O?rodek Kultury przygotowa? specjalne warsztaty wielkanocne.

O?rodek Kultury w Rytlu zaprasza: KONKURS NA NAJPI?KNIEJSZ? PISANK? WIELKANOCN?2016-03-14

konkurs_na_najpiekniejsza_pisanke_wielkanocna
O?rodek Kultury w Rytlu zaprasza do wzi?cia udzia?u w konkursie plastycznym na najpi?kniejsz? pisank? wielkanocn?.

O fotografii przyrodniczej2016-03-11

o_fotografii_przyrodniczej

Park Narodowy „Bory Tucholskie” serdecznie zaprasza na drugie w tym roku spotkanie z cyklu Czwartkowe spotkania z przyrod?. Odb?dzie si? ono o godz. 18.00, 31 marca 2016 roku w siedzibie Parku w Charzykowach przy ul. D?ugiej 33.

Og?oszenie o przetargu2016-03-09

ogloszenie_o_przetargu
"Utrzymanie oznakowania pionowego oraz urz?dze? bezpiecze?stwa ruchu na drogach gminnych w Chojnicach"

Zaj?cia w ?wietlicach wiejskich marzec-kwiecie? 20162016-03-08

zajecia_w_swietlicach_wiejskich

Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach serdecznie zaprasza !

X CZERSKIE SPOTKANIA WIELKANOCNE2016-03-08

x_czerskie_spotkania_wielkanocne

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/Czersk oraz Burmistrz Czerska serdecznie zapraszaj? so?ectwa oraz organizacje pozarz?dowe z terenu Gminy Czersk do udzia?u w X Czerskich Spotkaniach Wielkanocnych.

Impreza odb?dzie si? 21 marca 2016 r. (Wielki Poniedzia?ek) w O?rodku Kultury w Czersku o godz. 16.00.

Eksperymentarium zyska logo?2016-03-04

eksperymentarium_zyska_logo_

Ju? dzisiaj rusza konkurs na logo i has?o promuj?ce Eksperymentarium

Przedmiotem konkursu jest przedstawienie:

projektu logo Eksperymentarium, lub
propozycji has?a reklamuj?cego Eksperymentarium.

Ka?d? prac? konkursow? oceni Komisja Konkursowa i .. Internauci.

Masz zatem dwukrotnie wi?cej szans na nagrod?!

WYK?ADY DLA DOROS?YCH z cyklu Czwartkowe spotkania z przyrod?2016-03-02

czwartkowe_spotkania_z_przyroda

25 luty 2016 r. - "W?adys?aw Jagie??o - etnograf, bohater spod Monte Cassino, badacz Borów Tucholskich" - dr Artur Trapszyc 31 marzec 2016 r. - "Fotografowanie ptaków w ich naturalnym ?rodowisku" - Marcin Ogrodzki
28 kwiecie? 2016 r.
29 wrzesie? 2016 r.
27 pa?dziernik 2016 r.
24 listopad 2016 r.

XVI Przegl?d Piosenki „NA POWITANIE WIOSNY"2016-02-29

_xvi_przeglad_piosenki_na_powitanie_wiosny

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza do uczestnictwa w XVI Przegl?dzie Piosenki „NA POWITANIE WIOSNY” o zasi?gu powiatowym.

VIII Powiatowy Konkurs dla uczniów szkó? gimnazjalnych pn. Przyroda wokó? nas2016-02-26

powiatowy_konkurs_

Park Narodowy „Bory Tucholskie” serdecznie zaprasza uczniów szkó? gimnazjalnych z powiatu chojnickiego do wzi?cia udzia?u w VIII Powiatowym Konkursie pn. „Przyroda wokó? nas”

Og?oszenie o przetargu "Mechaniczne zamiatanie jezdni na terenie miasta Chojnice"2016-02-26

mechaniczne_zamiatanie_jezdni_na_terenie_miasta_ch

Mechaniczne zamiatanie jezdni na terenie miasta Chojnice
Numer og?oszenia: 41120 - 2016;
data zamieszczenia: 24.02.2016
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us?ugi

Konkurs kulinarny oraz Dzie? Kobiet w Le?nie2016-02-26

_konkurs_kulinarny_oraz_dzien_kobiet_w_lesnie
Dnia 5 marca 2016 roku o godz. 18:30 w ?wietlicy Wiejskiej w Le?nie odb?dzie si? KASZUBSKI KONKURS KULINARNY po??czony z DNIEM KOBIET.

Dzie? Muzyki Akordeonowej2016-02-26

dzien_muzyki_akordeonowej
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach serdecznie zaprasza na Dzie? Muzyki Akordeonowej!

XV Powiatowy Konkus Humanistyczno - Przyrodniczy: „Ortografia w przyrodzie”2016-02-25

_xv_powiatowym_konkursie_humanistyczno_przyrodni

PARK NARODOWY „BORY TUCHOLSKIE” serdecznie zaprasza do udzia?u w XV Powiatowym Konkursie Humanistyczno - Przyrodniczym: „Ortografia w przyrodzie”

skierowanym do uczniów klas IV-VI szkó? podstawowych powiatu chojnickiego.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równa? Szanse 2016! 2016-02-25

ogolnopolski_konkurs_grantowy_

Polska Fundacja Dzieci i M?odzie?y og?osi?a “Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ramach Programu “Równa? Szanse 2016? Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci.

Dzier?awa obiektów turystycznych w miejscowo?ciach Widno i Laska2016-02-23

dzierzawa_obiektow_turystycznych_

Og?oszenie

Przetarg nieograniczony na dzier?aw? obiektów turystycznych w miejscowo?ciach Widno i Laska

X Konkurs Czytelniczy w J?zyku Kaszubskim "Czytanie Remusa" 20162016-02-23

x_konkurs_czytelniczy_w_jezyku_kaszubskim
X Konkurs Czytelniczy w J?zyku Kaszubskim "Czytanie Remusa" 2016

DKK W RYTLU ZAPRASZA NA SPOTKANIE2016-02-23

dkk_w_rytlu

O?rodek Kultury Biblioteka w Rytlu zaprasza wszystkich pasjonatów czytania na kolejne spotkanie DKK w Rytlu, które odb?dzie si? 24 lutego 2016 r. o godz. 15.00 w bibliotece. Tym razem omawiamy ksi??k? Leopolda Tyrmanda Z?y

WIOSNA CORAZ BLI?EJ! BIEGAJ Z NAMI! ZAPRASZAMY NA III MARATON I PÓ?MARATON GOCKI2016-02-23

wiosna_coraz_blizej_

POBIEGNIJ Z NAMI!
STARTUJEMY JU? 19 MARCA (SOBOTA) o godz..9.00 Z WOJTALA.
ZAPRASZAMY!

Nowe kwalifikacje zawodowe – koncepcja kszta?cenia zawodowego w Powiecie Chojnickim2016-02-22

nowe_kwalifikacje_zawodowe

Serdecznie zapraszamy

Dyrektorów Gimnazjów, Pedagogów szkolnych,

Wychowawców klas trzecich oraz przedstawicieli uczniów klas ko?cz?cych gimnazjum

16 marca 2016 roku, o godz. 10.00

na konferencj? po?wi?con? koncepcji kszta?cenia zawodowego w Powiecie Chojnickim, pod tytu?em:

Nowe kwalifikacje zawodowe – koncepcja kszta?cenia zawodowego w Powiecie Chojnickim

Eksperymentarium2016-02-19

eksperymentarium

Centrum Edukacyjno-Wdro?eniowe zaprasza na edukacyjn? przygod? po??czon? z warsztatami naukowymi:
KoLoRoWe FlUOReSCeNCjE
27 i 28 luty (godz. 10:00, 13:00)

Kalendarz imprez 20162016-02-19

kalendarz_imprez_2016_brusy

Kalendarz imprez 2016 - Centrum Kultury w Brusach.

Kalendarz imprez 20162016-02-19

kalendarz_imprez_2016
Kalendarz imprez 2016 - O?rodek Kultury w Czersku

Indywidualne Mistrzostwa Gminy Brusy w tenisa sto?owego M??czyzn2016-02-18

_indywidualne_mistrzostwa_gminy_brusy_w_tenisa_sto
Zapraszamy na Indywidualne Mistrzostwa Gminy Brusy w tenisa sto?owego M??czyzn, które odb?d? si? w niedziel?, 28 lutego br. o godz.13.00 na sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kanonika Boles?awa ?ledzia w Kosobudach.

VI Rajd Ekoturystyczny2016-02-17

vi_rajd_ekoturystyczny

VI Rajd Ekoturystyczny

Termin: 18.06.2016 r.

Miejsce: Zaborski Park Krajobrazowy Organizator: Zaborski Park Krajobrazowy ul. Turystyczna 10 89- 606 Charzykowy tel. 52 3960964 e-mail: zpk@pomorskieparki.pl,

 

„Fundusze europejskie dla zrównowa?onego rozwoju w regionach – woj. pomorskie.”2016-02-17

_fundusze_europejskie_

Zwi?zek Stowarzysze? Polska Zielona Sie? we wspó?pracy z Urz?dem Marsza?kowskim Województwa Pomorskiego, Departament Rolnictwa i ?rodowiska, Pe?nomocnikiem Marsza?ka ds. wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi, Pomorsk? Rad? Organizacji Pozarz?dowych, Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda?sku, Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa serdecznie zaprasza do udzia?u w debacie pt.

„Fundusze europejskie dla zrównowa?onego rozwoju w regionach – woj. pomorskie.”

która odb?dzie si? w dniu 19 lutego 2016 w godz. 10.0-14.00, w Urz?dzie Marsza?kowskim Województwa Pomorskiego

Jarmark Wielkanocny 20162016-02-16

jarmark_wielkanocny_2016
Promocja Regionu Chojnickiego zaprasza do wzi?cia udzia?u w Jarmarku Wielkanocnym 2016, który odb?dzie si? 19.03.2016r. na Rynku w Chojnicach, w godzinach od 9:00 do 17:00.

Regulamin konkursu na najlepsz? prac? licencjack?, magistersk? i doktorsk? z zakresu nauk spo?ecznych2016-02-16

regulamin_konkursu_

Burmistrz Miasta Chojnice oraz Dyrektor Miejskiego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Chojnicach og?aszaj? konkurs na najlepsz? prac? licencjack?, magistersk? i doktorsk? z zakresu nauk spo?ecznych

Zaproszenie na III Mi?dzynarodow? Konferencj? Naukow?2016-02-16

miedzynarodowa_konferencja_nauk

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udzia?u w III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries", która odb?dzie si? w dniu 21 pa?dziernika 2016 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Ferie Zimowe 20162016-02-15

ferie_zimowe_brusy
Nie masz pomys?u na ferie?Sprawd? co czeka Ci? w Brusach i okolicznych miejscowo?ciach.

Ferie Zimowe w ??gu2016-02-15

ferie_zimowe_w_legu_
Ferie z O?rodkiem Kultury w ??gu 15 - 19 lutego 2016 r.

„ZIELONE GRY” W CZERSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ2016-02-12

zielone_gry_w_czerskiej_bibliotece_publicznej
Biblioteka Publiczna w Czersku serdecznie zaprasza do udzia?u w projekcie „Zielone Gry”. I tura projektu odb?dzie si? w dn. 8-26 lutego 2016 r. w godz.10.00-17.00. Szczegó?owe informacje oraz zapisy: osobi?cie w Bibliotece Publicznej w Czersku lub pod nr. tel. (52) 398 43 10. ZAPRASZAMY!

V TURNIEJ BA?KI KASZUBSKIEJ W RYTLU2016-02-12

v_turniej_baski_kaszubskiej_w_rytlu
Rytelska Liga Ba?ki Kaszubskiej serdecznie zaprasza na V Turniej Ba?ki Kaszubskiej

FERIE ZIMOWE Z O?RODKIEM KULTURY W RYTLU. 2016-02-12

ferie_zimowe_z_osrodkiem_kultury_w_rytlu_
FERIE ZIMOWE Z O?RODKIEM KULTURY W RYTLU. ZOBACZ SZCZEGÓ?OWY PROGRAM!

O?rodek Kultury w Czersku zaprasza na ferie zimowe.2016-02-12

ferie
O?rodek Kultury w Czersku zaprasza na ferie zimowe. W dniach od 22 do 26 lutego w godzinach 9.00 – 14.00. Koszt 25 z?

Ferie w muzeum2016-02-11

ferie_w_muzeum

Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach zaprasza dzieci i m?odzie? na zaj?cia edukacyjne.

Nowy sezon Czwartkowych spotka? z przyrod?!2016-02-11

czwartkowe_spotkania
Park Narodowy „Bory Tucholskie” serdecznie zaprasza na pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu Czwartkowe spotkania z przyrod?. Wyk?ad pt. „W?adys?aw Jagie??o - etnograf, bohater spod Monte Casino, badacz Borów Tucholskich” wyg?osi dr Artur Trapszyc z Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Odb?dzie si? on o godz. 18.00, 25 lutego 2016 roku w siedzibie Parku w Charzykowach przy ul. D?ugiej 33.

Ferie w Eksperymentarium2016-02-11

ferie_w_eksperymentarium
Wy?cigi do dobrej zabawy zapewni? dzieciom zimowe warsztaty w Eksperymentarium !!!!

Ferie 2016 w Chojnickim Centrum Kultury2016-02-11

ferie_ck_chojnice

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza dzieci i m?odzie? szkoln? do sp?dzenia kulturalnych ferii z plastyk?, muzyk?, ta?cem i kinem. Przygotowali?my darmowe warsztaty i dodatkowe seanse kinowe w promocyjnych cenach!

Zaj?cia sportowe dla dzieci w ramach ferii zimowych2016-02-11

zajecia_sportowe
W dniach 16 i 23 lutego w ramach ferii zimowych o godz. 12.00 na orliku przy stadionie Kolejarza przy ul. Lichnowskiej odb?d? si? testy/turnieje

Podatkowe ?niadanie biznesowe w CEW 2016-01-21

podatkowe_sniadanie_biznesowe_w_cew
27 stycznia 2016 (?roda) od godz. 9:00 w Centrum Edukacyjno-Wdro?eniowym w Chojnicach odb?dzie si? kolejne spotkanie w ramach cyklu „Business Breakfast”.

Oferta kursów i szkole? przy Wydziale Nauk Stosowanych w Chojnicach2016-01-12

oferta_wsg
Wszystkich, którzy chc? zdoby? dodatkowe kwalifikacje, zapraszamy do Centrum Kszta?cenia Podyplomowego i Szkole? przy Wydziale Nauk Stosowanych w Chojnicach. Wzorem najlepszych europejskich uczelni, proponujemy szkolenia i certyfikaty, które zapewni? Ci przewag? na wymagaj?cym rynku pracy. Nie zwlekaj! We? los w swoje r?ce i zapisz si? na kurs!

Wsparcie dla kadry kierowniczej o?wiaty2015-10-20

kadra_nauczycieli

Zapraszamy do udzia?u w seminarium w dniu 26.10.2015 po?wi?cone wsparciu dla kadry kierowniczej o?wiaty.

Jak skutecznie sprzedawa??… przy ?niadaniu2015-09-16

sniadanie_

23 wrze?nia (?roda) w godz. 9:00 – 11:00 w Centrum Edukacyjno-Wdro?eniowym w Chojnicach odb?dzie si? kolejne spotkanie w ramach cyklu „Business Breakfast”.

II Rajd Rowerowy Kaszubskiej Marszruty. II Rajd Rowerowy Kaszubskiej Marszruty. II RAJD KASZUBSKIEJ MARSZRUTY2015-09-08

rowerowy_rajd
Serdecznie zapraszamy 12 wrze?nia, w sobot? na II Rajd Rowerowy Kaszubskiej Marszruty.

Asystent podatnika - pomoc na starcie w biznesie2015-08-27

asystent_podatnika
Od 1 wrze?nia mikroprz?dsi?biorca, na starcie dzia?alno?? gospodarczej, b?dzie móg? skorzysta? z pomocy asystenta podatnika. Nowe stanowiska pojawi? si? pilota?owo w 50 urz?dach skarbowych uruchamiaj?cych centra obs?ugi, a od 1 stycznia 2016 r. we wszystkich urz?dach.

Centra obs?ugi – wiele spraw w jednym miejscu2015-08-27

centra_obslugi
1 wrze?nia Administracja Podatkowa uruchamia centra obs?ugi. To nowe udogodnienie, dzi?ki któremu podatnicy b?d? mogli za?atwi? swoje sprawy nie tylko we w?asnym urz?dzie, ale zrobi? to tak?e w wybranych miejscach na terenie ca?ego kraju.

Jeste? bezrobotny? Pozyskaj ?rodki na otwarcie dzia?alno?ci gospodarczej! PUP Chojnice og?asza konkurs!2015-08-25

srodki_na_podjecie_dzialalnosci
Powiatowy Urz?d Pracy w Chojnicach informuje, ?e w dniach od 7 wrze?nia 2015 r. do 11 wrze?nia 2015 r. trwa? b?dzie nabór wniosków od osób bezrobotnych ubiegaj?cych si? o jednorazowe ?rodki na podj?cie dzia?alno?ci gospodarczej.

Zapraszamy na 9. Turniej Rycerski2015-08-25

turniej_rycerski
Urz?d Miejski w Chojnicach, Chojnickie Centrum Kultury, Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”, Bractwo Rycerskie herbu TUR oraz Bractwo Rycerskie herbu Gryf zapraszaj? na 9. Turniej Rycerski, który odb?dzie si? w sobot? 29 sierpnia 2015 r. w chojnickiej Fosie Miejskiej.

Finansowanie dzia?alno?ci gospodarczej ... przy ?niadaniu 2015-08-18

finansowanie_dzialalnosci_gospodarczej_
26 sierpnia 2015 (?roda) w godz. 9:00 – 11:00 w Centrum Edukacyjno-Wdro?eniowym w Chojnicach odb?dzie si? kolejne spotkanie z cyklu „Business Breakfast”.

Spotkanie informacyjne dla przedsi?biorców dot. inicjatywy JEREMIE2015-08-13

pozyczka_jeremie_
Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Zarz?du Województwa Pomorskiego, realizuje Umow? Operacyjn? „Wsparcie przedsi?biorczo?ci poprzez rozwój instrumentów in?ynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie pomorskim”.

Dotacje na innowacje dla M?P2015-08-13

dotacje_na_innowacje_dla_msp
Bon na innowacje to program prowadzony przez Polsk? Agencj? Rozwoju Przedsi?biorczo?ci. Celem inicjatywy jest pobudzanie wspó?pracy sfery ma?ych i mikro przedsi?biorstw z jednostkami naukowymi oraz zmniejszenia barier finansowych, blokuj?cych wspó?prac? nauki i biznesu.

Prezentacja mo?liwo?ci dofinansowania projektów2015-08-10

lpi_cykl_spotkan
Spotkanie konsultacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju 2015-2023 odb?dzie si? 20 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00 w Urz?dzie Gminy Chojnice ul. 31 Stycznia 56a (sala posiedze?). Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy na V Chojnickie Noce Operetkowe2015-08-06

noce_operetkowe_
Zapraszamy wszystkich mieszka?ców oraz turystów przebywaj?cych na ziemi chojnickiej na V Chojnickie Noce Operetkowe, które odb?d? si? 8 i 9sierpnia br. o godz. 20.00 w Fosie Miejskiej.

Festyn Jab?kowy w Czyczkowach2015-08-04

festyn_jablkowy_w_czyczkowach
So?tys, Rada So?ecka So?ectwa Czyczkowy, Gmina Brusy oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Czyczkowy" serdecznie zapraszaj? na Festyn Jab?kowy, który odb?dzie si? 8 sierpnia 2015 r. od godz. 16:30 na boisku sportowym w Czyczkowach. Serdecznie zapraszamy.

Powo?anie Komisji ds. szacowania strat suszowych w uprawach 2015-08-03

szacowanie_strat_suszowych_
Decyzj? nr 2/2015 Wojewoda Pomorski powo?a? Komisj? do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i dzia?ach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych susz? na terenie Gminy Chojnice.

G?osuj na Chojnice w plebiscycie Terra Flower Power! 2015-07-24

plebiscyt_terra_flower_power_
Ruszy?a kolejna edycja plebiscytu Terra Flower Power – Najpi?kniej Ukwiecone Miasto w Polsce. W?ród zg?oszonych miejscowo?ci s? tak?e Chojnice.

Studencki Klub Przedsi?biorczo?ci w Centrum Edukacyjno – Wdro?eniowym w Chojnicach.2011-11-30

W czwartek 1 grudnia 2011 r. rusza Studencki Klub Przedsi?biorczo?ci

?wiatowy Tydzie? Przedsi?biorczo?ci2011-11-15

dni_przedsiebiorczosci_

Centrum Edukacyjno-Wdro?eniowe w Chojnicach przy ul. Pi?sudskiego 30a zaprasza na obchody ?wiatowego Dnia Przedsi?biorczo?ci w dniach 16 -18 listopada br.

Bezp?atne szkolenia2011-10-31

Zapraszamy na ostatnie bezp?atne szkolenia w I edycji projektu eAkademia KIG.

Zosta? dawc? szpiku kostnego2011-10-31

zostan_dawca_szpiku

W imieniu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gda?sku, Poltransplantu oraz Szpitala Specjalistycznego im. J. K. ?ukowicza w Chojnicach informujemy, ?e w dniu 7 listopada b.r. (poniedzia?ek) od godz. 10.30 do 17.00 w szpitalu w Chojnicach w punkcie poboru krwi laboratorium analitycznego odb?dzie si? rekrutacja osób do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

OG?OSZENIE - nabór podmiotów do Inkubatorów Technologicznych2011-10-11

Dyrektor Centrum Edukacyjno – Wdro?eniowego w Chojnicach og?asza nabór podmiotów do Inkubatorów Technologicznych mieszcz?cych si? w budynku przy ul. Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego 30a w Chojnicach. Oferta skierowana jest w szczególno?ci do podmiotów innowacyjnych z powiatu chojnickiego i powiatu cz?uchowskiego opartych na wiedzy i nowoczesnych technologiach.

Otwieramy CEW 2011-10-03

otwieramy_cew

Informujemy, ?e uroczyste otwarcie Centrum Edukacyjno-Wdro?eniowego w Chojnicach odb?dzie si? 4 pa?dziernika br. o godz. 13.00. Budynek CEW mie?ci si? przy ul. Marsz.Józefa Pi?sudskiego 30a.

Relacja z konferencji prasowej, która odby?a si? dnia 02.09.2011 w Urz?dzie Miejskim w Chojnicach2011-09-09

W pi?tek, w Urz?dzie Miejskim odby?a si? konferencja prasowa z udzia?em Zbigniewa Wi?niewskiego, marato?czykiem z sekcji biegowej „FLORIAN”, z okazji zbli?aj?cych si? 75 urodzin. W barwach „FLORIANA” biega od 1984 roku. Znany jest z wielokrotnych rekordów. Najlepszy wynik w kategorii wiekowej 60 lat i wi?cej – 2. godz. 55 min., dwa rekordy w kategorii 65 lat i wy?ej na 15 km – 58 min. oraz pó? maraton 21 km – 1 godz. 24 min. do chwili obecnej nale?? do niego.

Modernizacja i adaptacja Baszty Wi?ziennej na Galeri? Sztuki nagrodzona w konkursie „Modernizacja Roku 2010”2011-09-02

Z przyjemno?ci? informujemy, i? Gmina Miejska w Chojnicach zosta?a finalist? XV Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2010” oraz otrzyma?a Nagrod? Specjaln? im. Prof. Wiktora Zina za modernizacj? i adaptacj? Baszty Wi?ziennej na Galeri? Sztuki przy ul. Sukienników 16 w Chojnicach. Nagroda ta wr?czona zosta?a podczas uroczysto?ci na Zamku Królewskim w Warszawie 25 sierpnia 2011 roku.

Szko?y Samorz?dowe2011-09-01

Podczas konferencji prasowej dnia 26.08.2011 roku Zast?pca Burmistrza Jan Zieli?ski przedstawi? informacje odno?nie liczby uczniów i oddzia?ów przypadaj?cych na szko?y samorz?dowe w roku szkolnym 2011/2012.

Uroczysto?ci ku czci pomordowanych w Dolinie ?mierci2011-09-01

Burmistrz Miasta Chojnice jak co roku 1 wrze?nia 2011 r. zaprasza na uroczysto?ci ku czci pomordowanych w Dolinie ?mierci. Poni?ej znajduje si? program w/w wydarzenia.

Zapraszamy na Targi LifeStyle Expo w Warszawie 2011-08-25

targi_lifestyle_expo

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza pomorskich przedsi?biorców do udzia?u w zorganizowanym wyje?dzie na Targi LifeStyle Expo w Warszawie w dniach 21-22 wrze?nia 2011 r.

Zako?czono realizacj? projektu pn.: „Poprawa dost?pno?ci terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Malachin Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku”. 2011-08-19

koniec_projektu_czersk_malachin

Realizacja projektu przyczyni si? do wzrostu wykorzystania potencja?u Powiatu Chojnickiego oraz gminy Czersk jako atrakcyjnego miejsca dla realizacji przedsi?wzi?? inwestycyjnych.

Do?ynki Powiatowe 20112011-08-16

dozynki_powiatowe
Starosta Chojnicki, Przewodnicz?cy Rady Powiatu oraz Wójt Gminy Konarzyny zapraszaj? na Do?ynki Powiatowe w dniu 27.08.2011r.

Konkurs na logo Centrum Edukacyjno - Wdro?eniowego w Chojnicach roztrzygni?ty2011-08-12

konkurs_na_logo_cew_roztrzygniety

W dniu 10.08.2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 56, zebra?a si? komisja konkursowa w sk?adzie:
1. Wicestarosta- Przemys?aw Biesek- Talewski
2. Cz?onek Zarz?du- Marek Szczepa?ski
3. Grafik Petrus Polska Sp. z o.o. - Bartek Ostrowski

Projekt „Rozbudowa z przebudow? i wyposa?eniem budynku Zespo?u Szkó? Specjalnych w Czersku” zako?czony2011-08-10

przebudowa_zss_czersk_zakonczona

Powiat Chojnicki zako?czy? realizacj? projektu pod nazw? „Rozbudowa z przebudow? i wyposa?eniem Zespo?u Szkó? Specjalnych w Czersku”.

Konkurs na "Logotyp Centrum Edukacyjno - Wdrozeniowego w Chojnicach"2011-08-03

cew_konkurs_na_logo

Trwa konkurs na logotyp Centrum Edukacyjno- Wdro?eniowego w Chojnicach.

Inkubator Technologiczny w Centrum Edukacyjno – Wdro?eniowym w Chojnicach 2011-07-26

inf_o_it_w_cew

W ramach projektu „Centrum Edukacyjno – Wdro?eniowe w Chojnicach” zako?czy?y si? prace budowlane polegaj?cych na zmodernizowaniu i zagospodarowaniu funkcjonalno – u?ytkowym budynku ‘starych m?ynów’ w Chojnicach.

XIII Ogólno?wiatowy Zjazd Kaszubów 2011-07-22

13_zjazd_kaszubow

23 lipca br. wszyscy Kaszubi zjad? do L?borka. To tam tym razem odb?dzie si? doroczny, 13. ju?, Ogólno?wiatowy Zjazd Kaszubów 2011. B?dzie mnóstwo tabaczenia, rodnej mowy, kaszubskich specja?ów kulinarnych, kolorowych ubiorów regionalnych i folkowej muzyki, ale tu niespodzianka równie? z Bu?garii, Serbii, Ukrainy i W?gier. Gwiazd? zjazdu - Pectus.

Dotacje na zadania zwi?zane z ochron? ?rodowiska i gospodark? wodn?2011-07-18

dotacja_na_ekologie_czersk

Burmistrz Czerska informuje, ?e istnieje mo?liwo?? ubiegania si? o przyznanie dotacji na takie zadania jak: usuwanie wyrobów zawieraj?cych azbest, budowa przydomowej przepompowni ?cieków, budowa przydomowej oczyszczalni ?cieków, budowa szczelnych zbiorników bezodp?ywowych.

Konkurs na opracowanie logo projektu "Sie? Kreatywnego Biznesu"2011-07-07

konkurs_na_logo_siec_kreatywnego_biznesu

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza do udzia?u w konkursie na stworzenie i opracowanie logo projektu "Sie? Kreatywnego Biznesu".

XI Czerskie ?wi?to Pstr?ga2011-07-06

xi_czerskie_swieto_pstraga

Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Grupa Rybacka "MORENKA" oraz Gmina Czersk serdecznie zapraszaj? na tegoroczn?, ju? XI edycj? Czerskiego ?wi?ta Pstr?ga w Wojtalu k/Czerska.

Dni Chojnic 20112011-06-22

dni_chojnic_2011

W dniach od 24 do 26 czerwca 2011 roku na p?ycie Starego Rynku przeprowadzone zostan? „Dni Chojnic 2011”, którym towarzyszy? b?dzie Jarmark ?wi?toja?ski, Prezentacje Gospodarcze oraz Dzie? Kultury M?odzie?owej.

Trwaj? prace zwi?zane z projektem „Rozwi?zanie gospodarki wodno – ?ciekowej w miejscowo?ciach Zalesie – Lubnia – Orlik – Lamk poprzez budow? sieci wodoci?gowej i kanalizacyjnej” 2011-06-15

projekt_brus_kanaliza_zalesie_lamk

Inwestycja obejmuje dzia?ania zmierzaj?ce do uporz?dkowania gospodarki ?ciekowej. Prowadzone w tym zakresie prace obejmuj? budow? nowych kana?ów sanitarnych i likwidacj? szamb, a tak?e dzia?ania polegaj?ce na budowie nowych odcinków sieci wodoci?gowej w miejscowo?ci Lubnia, umo?liwiaj?cych uzbrojenie nowych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Kolejna edycja konkursu "Firma z przysz?o?ci?"2011-06-15

Organizatorem jest Pomorska Izba Rzemie?lnicza MSP. Jest to kontynuacja konkursu „Firma z jako?ci?” organizowanego od 1996 roku, który zdoby? uznanie w?ród pomorskich przedsi?biorców oraz lokalnych i regionalnych w?adz.

Zarz?dzanie wzornictwem - bezp?atne warsztaty dla pomorskich przedsi?biorców2011-06-10

zarzadzanie_wzornictwem_

Zaprasza si? przedsi?biorców do udzia?u w bezp?atnych warsztatach na temat zarz?dzania wzornictwem, które odb?d? si? 16-17 czerwca br. w Gdyni.

Rajd Ekoturystyczny2011-06-07

rajd_ekoturystyczny

11 czerwca br. na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego z okazji Mi?dzynarodowego Roku Lasów odb?dzie si? Rajd Ekoturystyczny.

Urz?d Marsza?kowski Województwa Pomorskiego zaprasza do korzystania z Mobilnych Punktów2011-06-06

mobilne_punkty

Urz?d Marsza?kowski Województwa Pomorskiego zaprasza do skorzystania z dzia?a? Mobilnych Punktów w miesi?cu czerwcu 2011 r.

Seminarium informacyjne pt. „Mo?liwo?ci i zasady realizacji projektów dofinansowanych w formie Inicjatywy JESSICA”2011-06-02

seminarium_informacyjne_jessica

Seminarium skierowane jest do potencjalnych projektodawców z obszaru nast?puj?cych miast województwa pomorskiego: Brusy, Czarna Woda, Czarne, Czersk, Debrzno, Dzierzgo?, Gniew, Hel, Jastarnia, K?pice, Krynica Morska, ?eba, Miastko, Nowy Staw, Pelplin, Prabuty, Reda, Skarszewy, Skórcz, Ustka, W?adys?awowo, ?ukowo.

Budowa Centrum Edukacyjno - Wdro?eniowego w Chojnicach prawie zako?czona2011-05-24

budowa_cew_prawie_zakonczona

Przedmiotem Projektu jest modernizacja i zagospodarowanie budynku „M?yna Chojnickiego” zlokalizowanego w Chojnicach przy ul. Pi?sudskiego na potrzeby Centrum Edukacyjno – Wdro?eniowego.

Szansa na dotacje z MORENKI2011-05-13

dotacja_z_morenki

Dotacje dla osób fizycznych, osób prawnych, rybaków, przedsi?biorców, stowarzysze? i innych potencjalnych beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego RYBY – je?li masz pomys? przyjd?, a dowiesz si? jak opracowa? wniosek aplikacyjny.

Z?ot Samochodów Terenowych I OS-MANIA w Brusach. 2011-05-12

zlot_terenowek_w_brusach

14 maja br. Stowarzyszenie Mi?o?ników Samochodów Terenowych „Ekipa 4 x 4 Brusy” organizuje Z?ot Samochodów Terenowych I OS-MANIA w Brusach.

XXIV Ogólnopolskie ?wi?to Roweru2011-05-10

xxiv_ogolnopolskie_swieto_roweru

W niedziel? 15 maja 2011 roku o godz. 10:00 przy ul. 31 Stycznia w Chojnicach rozpocznie si? impreza zwi?zana z obchodami XXIV Ogólnopolskiego ?wi?ta Roweru.

VI Pomorskie Forum Przedsi?biorczo?ci2011-05-10

vi_pomorskie_forum_przedsiebiorczosci
Ju? po raz szósty odb?dzie sie Forum Przedsi?biorczo?ci.

Spotkanie w sprawie kolektorów s?onecznych 2011-05-06

spotkanie_w_spr_solarow_w_czersku

W najbli?szy wtorek 10 maja o godz.18.00 na sali widowiskowej czerskiego O?rodka Kultury odb?dzie si? spotkanie dotycz?ce mo?liwo?ci dofinansowania kolektorów s?onecznych dla mieszka?ców Gminy Czersk.

Budowa ulicy Towarowej w Czersku2011-05-06

budowa_ul_towarowej_w_czersku
Rozpocz??y si? prace zwi?zane z budow? ulicy Towarowej w Czersku.

"Zacz??o si? w g?owie .. od pomys?u do przemys?u" 2011-05-02

zaczelo_sie_w_glowie_od_pomyslu_do_przemyslu

Zapraszamy do udzia?u w bezp?atnym spotkaniu przedsi?biorców i inwestorów z doktorantami pomorskich uczelni wy?szych i instytucji PAN, które odb?dzie si? 6 maja br. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju pomorskich firm2011-04-15

inicjatywa_jeremie_dla_rozwoju_pomorskich_firm

Bank Gospodarstwa Krajowego we wspó?pracy z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza do udzia?u w bezp?atnym spotkaniu informacyjnym "Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju mikro i ma?ych firm z województwa pomorskiego".

Konkurs dla organizacji pozarz?dowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó?pracy2011-04-15

konkurs_dla_ngo_w_ramach_wspolpr_szwajcar_pol_

Departament Programów Regionalnych Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarz?dowe do udzia?u w konkursie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó?pracy.

Pomorskie Dni Energii2011-04-14

pomorskie_dni_energii

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Gda?ski Park Naukowo Technologiczny zapraszaj? do udzia?u w szeregu wydarze? w ramach Pomorskich Dni Energii, które odbywaj? si? 15-17 kwietnia na terenie Uniwersytetu Gda?skiego.

Seminarium “Zainteresuj si? biznesem w Finlandii: bezp?atne us?ugi dla polskich przedsi?biorców".2011-04-08

seminarium_zainteresuj_sie_biznesem_w_finlandii

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. we wspó?pracy z Tampere Business Region zaprasza do udzia?u w bezp?atnym seminarium “Zainteresuj si? biznesem w Finlandii: bezp?atne us?ugi dla polskich przedsi?biorców".

Ruszy? Narodowy Spis Ludno?ci i Mieszka?2011-04-04

narodowy_spis_powszechny

Spis b?dzie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku. Informacje b?d? zbierane wed?ug stanu na dzie? 31 marca 2011 r. godz. 24.00.

Debata "Odpowiedzialny biznes szans? na rozwój regionu"2011-03-30

odpowiedzialny_biznes_szansa_na_rozwoj_regionu

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gda?sku zaprasza do uczestnictwa w debacie pn."Odpowiedzialny biznes szans? na rozwój regionu", która odb?dzie si? 11 kwietnia o godz. 12.00 w siedzibie ARP S.A.

Kalendarz imprez 20112011-03-24

kalendarz_imprez_2011

Urz?d Miejski w Chojnicach wyda? kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na rok 2011.

Rusza projekt „Pozna?, zrozumie?, wzmocni? – przez aktywno?? do integracji” - PCPR og?asza nabór kandydatów 2011-03-23

nabor_do_projektu_poznac_zrozumiec_

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach og?asza nabór kandydatów do wzi?cia udzia?u w kolejnej edycji projektu systemowego „Pozna?, zrozumie?, wzmocni? – przez aktywno?? do integracji” wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

IV Pomorski Kongres Obywatelski2011-03-22

iv_pomorski_kongres_obywatelski

W dniu 21 maja br. odb?dzie IV Pomorski Kongres Obywatelski w gmachu Politechniki Gda?skiej w godzinach 10.00-16.30.
Has?em przewodnim tegorocznego spotkania b?dzie „Podmiotowo?? dla rozwoju”.

Zasady prawid?owej realizacji i rozliczania projektów dla przedsi?biorców - Poddzia?anie 1.1.1 i 1.1.2 RPO WP 2007-20132011-03-18

szkolenie_1_1_1_i_1_1_2_rpo_wp

Departament Programów Regionalnych Urz?du Marsza?kowskiego Województwa pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne po?wi?cone zasadom prawid?owej realizacji i rozliczania projektów dla przedsi?biorców w ramach Poddzia?ania 1.1.1 i 1.1.2 RPO WP 2007-2013.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych2011-03-15

wywoz_odpadow_wielkogabarytowych

Urz?d Miejski w Chojnicach informuje, ?e w dniach 01-02.04.2011 r. oraz 15-16.04.2011 r. zostanie przeprowadzona na terenie miasta zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych (typu: szafy, kanapy i tp.) oraz RTV i AGD (typu: pralki, kuchenki, telewizory i tp.).

Czwartkowe spotkania informacyjne w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w Gda?sku2011-03-08

czwartkowe_spotkanie_informacyjne_10_03_2011

Agencja Rozwoju Pomorza S.A w Gda?sku zaprasza Wnioskodawców na Czwartkowe Spotkania Informacyjne organizowane w ich siedzibie.

"Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B"2011-03-07

przedstawiciel_handlowy_z_prawem_jazdy_kat_b
W ramach projektu "Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B" wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, Projekt Edukacja Sp. z o.o. z Gdyni, zaprasza do wzi?cia udzia?u w III modu?ach szkoleniowych.

"Profesjonalny pracownik obs?ugi klienta"2011-03-07

profesjonalny_pracownik_obslugi_klienta
W ramach projektu "Profesjonalny pracownik obs?ugi klienta" wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, Projekt Edukacja Sp. z o.o. z Gdyni, zaprasza do wzi?cia udzia?u w III modu?ach szkoleniowych.

Bezp?atne konsultacje z rzecznikiem patentowym2011-03-07

bezplatne_konsultacje_z_rzecznikiem_patentowym

Jak chroni? w?asno?? intelektualn? przedsi?biorstwa? Jak opatentowa? wynalazek? Ile kosztuje ochrona znaku towarowego? Co zrobi?, gdy kto? naruszy prawa autorskie?

Zako?czy?a si? realizacja projektu „Powiat chojnicki – atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom” – budowa portalu „Biznes Chojnice” i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego 2011-02-22

biznes_chojnice_zakonczone

Dobieg?a ko?ca realizacja projektu Powiat chojnicki – atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom” – budowa portalu „Biznes Chojnice” i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego.

Obowi?zki u?ytkowników muzyki2011-02-21

obowiazek_uzytkownikow_muzyki

Zwi?zek Producentów Audio Video przypomina o obowi?zku uiszczania op?at z tytu?u odtwarzania muzyki.

Otwarty konkurs ofert na dotacje z bud?etu Gminy Chojnice2011-02-16

Wójt Gminy Chojnice og?osi? otwarty konkurs ofert na dotacje z bud?etu Gminy Chojnice w formie wsparcia na realizacj? zada? publicznych Gminy Chojnice w 2011 r.

Kolejne szkolenie z cyklu "Moja w?asna firma"2011-02-11

Centrum Przedsi?biorczo?ci przy Stowarzyszeniu "Wolna Przedsi?biorczo??" w Sopocie organizuje kolejne ju? szkolenie z cyklu "Moja w?asna firma".

Szkolenie dla beneficjentów: „Sprawd? na co mo?esz pozyska? dotacje w 2011 r.”2011-02-11

szkolenie_dla_beneficjentow_dpr

Departament Programów Regionalnych Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Pomorskiego w Gda?sku zaprasza na spotkanie informacyjne po?wi?cone mo?liwo?ciom ubiegania si? o dotacje w 2011 roku.
Spotkanie odb?dzie si? 24 lutego 2011 roku w Polskiej Filharmonii Ba?tyckiej w Gda?sku, ul. O?owianka 1, od godz. 10.00 do 14.00

Czwartkowe Spotkania Informacyjne w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A w Gda?sku2011-02-09

czwartkowe_spotkania_informacyjne

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza Wnioskodawców na Czwartkowe Spotkania Informacyjne organizowane w ich siedzibie. Spotkania maj? pomóc sprawnie i szybko rozliczy? projekt i otrzyma? ?rodki unijne.

Umowa na most zwodzony podpisana 2011-02-08

umowa_na_most_zwodzony_podpisana_

W dniu dzisiejszym formalnie ruszy?y dzia?ania rozpoczynaj?ce budow? mostu zwodzonego w miejscowo?ci Ma?e Swormnegacie, nast?pi?o bowiem podpisanie umowy z firm? Vistal Gdynia, która wygra?a przetarg na realizacj? tej inwestycji.

„Jezuici bez Jezuitów – II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego kulturowego Chojnicach”2011-02-07

jezuici_bez_jezuitow_artykul

Powiat Chojnicki zako?czy? swoj? cz??? zadania w zwi?zku z realizacj? projektu pn.: „Jezuici bez Jezuitów – II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego kulturowego Chojnicach”.

Spotkanie informacyjne dla przedsi?biorców2011-02-03

spotkanie_dla_przedsiebiorcow

Starosta Chojnicki i Regionalny O?rodek Europejskiego Funduszu Spo?ecznego prowadzony przez Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" zapraszaj? na spotkanie informacyjne dla przedsi?biorców, które odbedzie si? dnia 09.02.2011 r. o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Chojnicach, ul. 31 stycznia 56, sala nr 41.

Konkurs dla Dzia?ania 2.12011-02-02

konkurs_dla_dzialania_2_1

Zarz?d Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarz?dzaj?ca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 og?asza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Dzia?ania: 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo–dydaktyczna (Konkurs nr 2.1._3)

Przedsi?biorczo?? w terenie!2011-02-02

przedsiebiorczosc_w_terenie

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ma przyjemno?? zaprosi? wszystkich uczniów pomorskich szkó? ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami podstaw przedsi?biorczo?ci do udzia?u w projekcie Przedsi?biorczo?? w terenie – Edukacja m?odzie?y z zakresu ekonomii i przedsi?biorczo?ci poprzez organizacj? strategicznej gry terenowej

"M?odzi w biznesie"2011-02-01

mlodzi_w_biznesie

Informujemy, ?e 14 lutego 2011 r. rozpoczyna si? nabór do projektu „M?odzi w biznesie” realizowanego przez Agencj? Rozwoju Pomorza S.A.

II tom monografii pt. „Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego”2011-01-31

ii_tom_monografii_

Jest to trzecia z czterech cz??ci tego wydawnictwa zatytu?owana „Kalendarium ziemi chojnickiej”. Do tej pory, w roku 2009, ukaza? si? tom IV „Dzieje ziemi chojnickiej w wypisach” i pod koniec roku 2010 tom III „Ludzie ziemi chojnickiej”. W czerwcu 2011r. ma si? ukaza? tom I (ostatni) „Przesz?o?? i tera?niejszo?? powiatu chojnickiego”.

Biuletyn Strefowy PWC - stycze? 2011 2011-01-31

biuletyn_strefowy_pwc_styczen_2011

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna przedstawia najnowsze wydanie Biuletynu Strefowego przygotowanego przez PricewaterhouseCoopers.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo