Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

CENTRUM EDUKACYJNO - WDROŻENIOWE W CHOJNICACH2010-11-15

centrum_edukacyjno_wdrozeniowe_w_chojnicach

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach to Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,
Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP,
Działania 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych,
Poddziałania 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych.

Wartość projektu wyniosła 6 710 071,89 PLN,
Poziom dofinansowania to 75%
Kwota dofinansowania wynosi 4 909 479,00 PLN.

Przedmiotem projektu była modernizacja i zagospodarowanie funkcjonalno – użytkowe budynku zlokalizowanego w Chojnicach przy ul. Piłsudskiego 30 a, w celu utworzenia Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego. W ramach projektu dokonano przebudowy i rozbudowy obiektu przeznaczonego dla firm innowacyjnych o łącznej powierzchni 1 426,43 m2, w tym: Inkubatory Technologiczne zajmują powierzchnię użytkową- 217,86 m2 Sala konferencyjna zajmuje powierzchnię użytkową – 165,29 m2 Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm z powiatu chojnickiego i człuchowskiego poprzez utworzenie Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach. Celem bezpośrednim jest stworzenie przestrzeni i funkcjonalności zapewniającej kreowanie procesów proinnowacyjnych w subregionie chojnicko-człuchowskim. Projekt zakłada również stworzenie nowego produktu, jakim są specjalistyczne usługi szkoleniowe i doradcze. Idea projektu Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach wynika bezpośrednio z zapisów Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego dotyczącej infrastruktury dla rozwoju firm innowacyjnych i jest to priorytetowe działanie. Utworzenie CEW w Chojnicach przyczynia się do wdrażania strategii RIS-P na poziomie lokalnym. Zadaniami CEW są m.in. wynajem powierzchni pod inkubatory, szkolenia i doradztwo w zaawansowanych technologiach dla MŚP oraz kształtowanie świadomości kultury proinnowacyjnej wśród lokalnej społeczności. W/w cele są tożsame z celami RIS-P m.in. z celem generalnym: Zbudowanie skutecznego i sprawnego systemu wspomagania rozwoju innowacji dla osiągnięcia wysokiej konkurencyjności regionu. Kształtowanie kultury innowacyjnej i edukacja proinnowacyjna oraz wsparcie rozwoju obszarów poza aglomeracją trójmiejską poprzez innowacje, to jedne z głównych celów. Jako odbiorców CEW zdefiniowano następujące grupy: ◦nowo tworzone firmy innowacyjne lub działające od kilku miesięcy na rynku – lokatorzy inkubatora technologicznego, ◦firmy z terenu powiatu chojnickiego i człuchowskiego, ◦młodzież i dzieci uczące się. Zakres działania CEW obejmuje w szczególności rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem, •wspieranie i stymulowanie przedsiębiorczości innowacyjnej, •działalność edukacyjno – szkoleniową, w tym w ramach “Eksrerymentarium”, •działalność promocyjną, w tym promocję przedsiębiorczości, innowacyjności i aktywnej edukacji, •współpracę z partnerami lokalnymi, regionalnymi oraz międzynarodowymi w zakresie rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych, •zarządzanie rozwojem Inkubatora Technologicznego - specjalistycznego ośrodka wspierania przedsiębiorczości innowacyjnej, •działania na rzecz zwiększania absorpcji innowacji i wiedzy w przedsiębiorstwach, •świadczenie specjalistycznych usług proinnowacyjnych. Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach pozwala na wytworzenie wokół tej instytucji środowiska przyjaznego tworzeniu nowych i rozwojowi istniejących firm innowacyjnych oraz kształtowaniu postaw proinnowacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Przewiduje się, iż dzięki działalności CEW (w niedługim czasie) możliwe będzie tworzenie większej liczby produktów zaawansowanych technologicznie, które generować będą wysoką wartość dodaną w subregionie. Przełoży się to bezpośrednio na tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy w lokalnej gospodarce, która tym samym sukcesywnie będzie stawać się lokalną gospodarką opartą na wiedzy. Jak pokazują przykłady europejskie (chociażby brytyjskie), w krajach w których tworzone były lokalne instytucje o podobnej funkcjonalności jak CEW, odnotowywany był realny wpływ na gospodarkę subregionów (wzrost miejsc pracy, wzrost przychodów z tytułu działalności innowacyjnej, itd.). Tendencje rozwojowe w tych krajach wskazują przy tym ciągle rosnące zainteresowanie ofertą tego typu instytucji.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo