Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Czyste powietrze - informacja2018-09-05

czyste_powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda?sku od wrze?nia 2018 rozpoczyna wdra?anie na terenie województwa pomorskiego Krajowego Programu „Czyste Powietrze.” Od 04.09.2018r. do 10.10.2018r. prowadzone b?d? spotkania informacyjne dla mieszka?ców województwa pomorskiego. Specjali?ci Funduszu odwiedz? ka?d? gmin? i w przyst?pny sposób przybli?? za?o?enia oraz zakres programu. W sposób warsztatowy przedstawiony zostanie sposób aplikowania do programu w tym rejestracja, okre?lenie wielko?ci mo?liwego do uzyskania dofinansowania oraz proces wype?niania wniosku o dofinansowanie.

Krajowy Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych b?d?cych w?a?cicielami lub wspó?w?a?cicielami domów jednorodzinnych.

W ramach programu b?dzie mo?liwe uzyskanie dofinansowanie na wymian? starych ?róde? ciep?a zasilanych paliwami sta?ymi (w?giel, drewno, itp.) na nowoczesne ?ród?a ciep?a. Dofinansowany b?dzie zakup ?róde? zasilanych:

 • z miejskiej sieci ciep?owniczej (w?z?y ciep?a),
 • gazem ziemnym lub LPG,
 • olejem opa?owym,
 • elektryczno?ci? (w tym pompy ciep?a),
 • biomas?,
 • w?glem.

W przypadku ?róde? zasilanych paliwami sta?ymi konieczne jest spe?nienie przez ?ród?o normy ekoprojekt (ecodesign). ?ród?a gazowe i olejowe musz? wykaza? si? klas? efektywno?ci minimum A, z kolei pompy ciep?a minimum klas? A .

Monta? wy?ej wymienionych ?róde? mo?e by? równie? dofinansowany w obiektach nowobudowanych tj. nie oddanych jeszcze do u?ytku.

Oprócz monta?u ?róde? ciep?a w ramach Programu mo?liwe b?dzie równie? pozyskanie dofinansowania na szerokie dzia?ania termomodernizacyjne w obiekcie jednorodzinnym w tym na:

 • docieplenie ?cian, stropów, dachów i pod?óg,
 • wymian? stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizacj? instalacji wewn?trznej c.o. i c.w.u.,
 • monta? instalacji mechanicznej z odzyskiem ciep?a,
 • przy??cza do zakupionych ?róde? ciep?a (ciep?ownicze, gazowe, elektryczne),
 • monta? instalacji solarnych (kolektory s?oneczne i fotowoltaika).

Wysoko?? dofinansowania zale?na b?dzie od poziomu dochodów na cz?onka gospodarstwa domowego i b?dzie wynosi?a od 30% do nawet 90%. W ramach potrzeby mo?na b?dzie równie? skorzysta? z preferencyjnej po?yczki na sfinansowanie pozosta?ych kosztów kwalifikowanych zadania. W przypadku monta?u instalacji solarnych dofinasowanie udzielane jest jedynie w formie po?yczki.

Wnioski nale?y sk?ada? do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda?sku, nabór rozpocznie si? w po?owie wrze?nia 2018r. W razie szczegó?owych pyta? informacji udzielaj? pracownicy WFO?iGW w Gda?sku: doradcy@wfos.gdansk.pl, 58-743-18-00.

 

List intencyjny - projekt Czyste Powietrze

 

?ród?o

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo