Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Dotacje na zadania zwi?zane z ochron? ?rodowiska i gospodark? wodn?2011-07-18

dotacja_na_ekologie_czersk

Burmistrz Czerska informuje, ?e: Na podstawie 5 ust. 1 Uchwa?y Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu post?powania przy udzielaniu dotacji celowych na realizacj? zada? z zakresu ochrony ?rodowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriw wyboru inwestycji do finansowaniaistnieje mo?liwo?? ubiegania si? o przyznanie dotacji na ni?ej wymienione zadania:
1. usuwanie wyrobw zawieraj?cych azbest,
2. budowa przydomowej przepompowni ?ciekw,
3. budowa przydomowej oczyszczalni ?ciekw,
4. budowa szczelnych zbiornikw bezodp?ywowych.

Dotacja z bud?etu gminy udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed realizacj? inwestycji i stanowi refundacj? kosztw poniesionych w trakcie jej realizacji do wysoko?ci 50% nak?adw inwestycyjnych, wynikaj?cych z przed?o?onych rachunkw i faktur, nie wi?cej jednak ni?:
1. 10.000 z? dla usuwania wyrobw zawieraj?cych azbest w odniesieniu do jednego obiektu budowlanego,
2. 5.000 z? dla przydomowych przepompowni ?ciekw,
3. 2.500 z? dla przydomowych oczyszczalni ?ciekw,
4. 1.500 z? dla szczelnych zbiornikw bezodp?ywowych.

Dla usuwania wyrobw zawieraj?cych azbest stopie? dofinansowania mo?e wynosi? do 100 % kosztw zadania w przypadku otrzymania dotacji z WFO?iGW w Gda?sku lub z innych ?rde?.


Jednocze?nie ustalam maksymaln? stawk? za 1 m2 demonta?u, transportu i utylizacji pokrycia zawieraj?cego azbest na rok 2012 30,00 z?.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania si? o udzielenie dotacji s? podmioty niezaliczane do sektora finansw publicznych:
1. osoby fizyczne,
2. wsplnoty mieszkaniowe.

Dotacja nie obejmuje kosztw poniesionych przez uprawniony podmiot przed dniem zawarcia umowy z Gmin? Czersk o udzielenie dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji sk?ada si? w formie pisemnej w jednym egzemplarzu, z kompletem wymaganych za??cznikw.
Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawiera?:
- dane wnioskodawcy (imi? i nazwisko, adres zameldowania, telefon kontaktowy, PESEL, seria i numer dowodu to?samo?ci),
- lokalizacj? oraz charakterystyk? inwestycji,
- nr konta bankowego oraz imi? i nazwisko w?a?ciciela konta bankowego, na ktre ma by? przekazana dotacja,
- o?wiadczenie wnioskodawcy, ?e zadanie nie podlega finansowaniu (dofinansowaniu) z bud?etu Gminy Czersk z innego tytu?u ani nie dotyczy wydatkw finansowanych (dofinansowanych) przez inne podmioty,
- w zale?no?ci od rodzaju inwestycji, odpowiednie za??czniki.

Z?o?enie wniosku o dofinansowanie nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioski o udzielenie dotacji nale?y sk?ada?:
1. w Urz?dzie Miejskim w Czersku Sekretariat: lub
2. drog? pocztow? na adres : Urz?d Miejski w Czersku, ul. Ko?ciuszki 27, 89-650 Czersk.

Termin sk?adania wnioskw: do dnia 31 sierpnia br. Realizacja zadania to 2012 rok, po podpisaniu umowy z Gmin? Czersk.

Wi?cej informacji na stronie Urz?du Miejskiego w Czersku.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo