Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Dotacje na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną2011-07-18

dotacja_na_ekologie_czersk

Burmistrz Czerska informuje, że: Na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowaniaistnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji na niżej wymienione zadania:
1. usuwanie wyrobów zawierających azbest,
2. budowa przydomowej przepompowni ścieków,
3. budowa przydomowej oczyszczalni ścieków,
4. budowa szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Dotacja z budżetu gminy udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed realizacją inwestycji i stanowi refundację kosztów poniesionych w trakcie jej realizacji do wysokości 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych rachunków i faktur, nie więcej jednak niż:
1. 10.000 zł dla usuwania wyrobów zawierających azbest w odniesieniu do jednego obiektu budowlanego,
2. 5.000 zł dla przydomowych przepompowni ścieków,
3. 2.500 zł dla przydomowych oczyszczalni ścieków,
4. 1.500 zł dla szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Dla usuwania wyrobów zawierających azbest stopień dofinansowania może wynosić do 100 % kosztów zadania w przypadku otrzymania dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku lub z innych źródeł.


Jednocześnie ustalam maksymalną stawkę za 1 m2 demontażu, transportu i utylizacji pokrycia zawierającego azbest na rok 2012 – 30,00 zł.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o udzielenie dotacji są podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:
1. osoby fizyczne,
2. wspólnoty mieszkaniowe.

Dotacja nie obejmuje kosztów poniesionych przez uprawniony podmiot przed dniem zawarcia umowy z Gminą Czersk o udzielenie dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji składa się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu, z kompletem wymaganych załączników.
Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
- dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania, telefon kontaktowy, PESEL, seria i numer dowodu tożsamości),
- lokalizację oraz charakterystykę inwestycji,
- nr konta bankowego oraz imię i nazwisko właściciela konta bankowego, na które ma być przekazana dotacja,
- oświadczenie wnioskodawcy, że zadanie nie podlega finansowaniu (dofinansowaniu) z budżetu Gminy Czersk z innego tytułu ani nie dotyczy wydatków finansowanych (dofinansowanych) przez inne podmioty,
- w zależności od rodzaju inwestycji, odpowiednie załączniki.

Złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać:
1. w Urzędzie Miejskim w Czersku – Sekretariat: lub
2. drogą pocztową na adres : Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.

Termin składania wniosków: do dnia 31 sierpnia br. Realizacja zadania to 2012 rok, po podpisaniu umowy z Gminą Czersk.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Czersku.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo