Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Finansowanie dzia?alno?ci gospodarczej ... przy ?niadaniu 2015-08-18

finansowanie_dzialalnosci_gospodarczej_

26 sierpnia 2015 (?roda) w godz. 9:00 – 11:00 w Centrum Edukacyjno-Wdro?eniowym w Chojnicach odb?dzie si? kolejne spotkanie z cyklu „Business Breakfast”.

Tematem przewodnim spotkania, organizowanym przez CEW we wspó?pracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Chojnicach b?dzie finansowanie dzia?alno?ci gospodarczej z dotacji unijnych oraz zwrotnych instrumentów finansowych.

W?ród najwa?niejszych zagadnie? omawianych na spotkaniu b?d?:

1. Mo?liwo?ci uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:

a. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
b. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
c. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
d. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Wsparcie na rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczej ze ?rodków Powiatowego Urz?du Pracy,

3. Mo?liwo?ci finansowania dzia?alno?ci gospodarczej w ramach zwrotnych instrumentów finansowych – Inicjatywa JEREMIE.

Business Breakfast to cykl spotka? networkingowych, na które zapraszamy przedsi?biorców, osoby planuj?ce za?o?y? dzia?alno?? a tak?e osoby nieprowadz?ce dzia?alno?ci, poszukuj?ce nowych obszarów wspó?pracy.

?niadaniowa formu?a spotkania sprzyja nawi?zywaniu bezpo?rednich kontaktów, wyminie do?wiadcze? i dobrych praktyk w przyjaznej atmosferze. Udzia? w ?niadaniu to równie? doskona?a okazja do zaprezentowania oferty swojej firmy.

Udzia? w ?niadaniu jest bezp?atny. Zapraszamy!
Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? miejsc prosimy o potwierdzenie Pa?stwa udzia?u:
- telefonicznie (52) 33 44 450, lub
- za po?rednictwem e-mail: biuro@cewchojnice.eu (wpisuj?c w temacie „BB”), lub
- za po?rednictwem formularza dost?pnego na stornie cew.bizneschojnice.eu

Miejsce spotkania:
Centrum Edukacyjno-Wdro?eniowe w Chojnicach
ul. Marsz. J. Pi?sudskiego 30a
89-620 Chojnice
sala warsztatów kreatywnych (antresola III pi?tro)

Kontakt:
Tel. 052 334 44 50,
E-mail: biuro@cewchojnice.eu
www.cew.bizneschojnice.eu

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsi?biorców, osoby planuj?ce za?o?y? w?asn? dzia?alno?? i inne osoby zainteresowane tematem.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo