Warning: include(/home/biznesch/www/forum/cache/board_config.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/biznesch/www/forum/common.php on line 259

Warning: include() [function.include]: Failed opening './cache/board_config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5.3/lib/php') in /home/biznesch/www/forum/common.php on line 259
:: View topic - Adam
Warning ! cookie path is empty! Check in in the Admin Control Panel or set it in the PhpMyAdmin table: prefix_config - cookie_path row
 Forum Index


FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups
RegisterRegister  Log inLog in

Previous topic «» Next topic
Adam
Author Message
¯abka

Posted:    Adam [ !!! ]

niesamowita sprawa, pierwszy raz spotykam siê z mo¿liwo¶ci±, kiedy to mogê "rozmawiaæ ze stron± internetow±" i zadawaæ ró¿ne pytania
 
 
Marta101
Guest
Posted:     [ !!! ]

to jest chyba co¶ w stylu adresika z wp. rewelacja Adam jest jeszcze przystojniejszy, ma du¿± bazê wiedzy
 
 
KarModzel
Guest
Posted:     [ !!! ]

wg mnie powinna byæ Pani, np. Iza, która odpowiada³aby nie tylko na pytania o naszym powiecie.ale musze przyznac, ze mam wrazenie rozmowy z prawdziw± osob±
 
 
AleOlek
Guest
Posted:     [ !!! ]

fajny, przydatny, nowatorski sposób komunikacji z Internaut±. Oszczêdno¶æ czasu
 
 
Zosia76
Guest
Posted:     [ !!! ]

Atrakcyjny element strony, zgadzam siê z pozosta³ymi u¿ytkownikami. Muszê jednak przyznaæ, ¿e Pan Adam nie zawsze w³a¶ciwie odpowiada na pytania. Podoba mi siê jak zagaduje wtedy, kiedy d³u¿szy cza nie zadajê mu pytañ. Poza tym jest "sympatyczny", ma mi³y i ciep³y g³os.
 
 
alejandro

Posted:     [ !!! ]

Nie uwa¿acie, ¿e to brzydal jakich ma³o?
 
 
Wojtek_Brusy
Guest
Posted:     [ !!! ]

A czy to wa¿ne jak wygl±da? Dobrze, ¿e gada od rzeczy ;))
 
 
Anna 1982
Guest
Posted:     [ !!! ]

wg mnie Pan "Adam" jest ca³kiem przystojny :) w ogóle uwa¿am, ze strona jest fajnie zbudowana, nowocze¶nie, ³atwo mo¿na znale¼æ interesuj±ce nas w±tki. Podobaj± mi siê kolory na stronie.
 
 
Jarz±bek Wac³aw
Guest
Posted:     [ !!! ]

Ja te¿ uwa¿am, ¿e strona jest po prostu piêkna i cudowna.

£ubudubu ³ubudubu...
 
 
stefan
Guest
Posted:     [ !!! ]

Ten kto wpad³ na cudowny pomys³ z t± stron± móg³ z w³asnej kieszeni daæ za to a¿ 300 tys. z³otych. Najlepsze firmy by to zrobi³y o wiele taniej i milion razy lepiej! Pewnie samo to forum kosztowa³o 20 tys. (oparte na gotowym skrypcie phpBB).
 
 
m
Guest
Posted:     [ !!! ]

jezu jak siê cieszê! adam jest piêkny i m±dry. wspania³y fachowiec. pomo¿e, doradzi, opiek± otoczy, nareszcie czujê siê bezpieczny. od dzi¶ chcê byæ taki jak on.
 
 
Pimpu¶ Sade³ko
Guest
Posted:     [ !!! ]

[quote="stefan"]Ten kto wpad³ na cudowny pomys³ z t± stron± móg³ z w³asnej kieszeni daæ za to a¿ 300 tys. z³otych. Najlepsze firmy by to zrobi³y o wiele taniej i milion razy lepiej! Pewnie samo to forum kosztowa³o 20 tys. (oparte na gotowym skrypcie phpBB).[/quote]

Na stronê 300 tys? Ch³opie, musia³aby byæ ze z³ota z brylantami. Sk±d masz takie informacje? Czy s± to sprawdzone dane, podane do wiadomo¶ci publicznej? Masz dostêp do rachunku z wyszczególnionymi pozycjami?
 
 
puzii
Guest
Posted:     [ !!! ]

http://wspolnaziemia.org/?a=2&id=245&lg=pl
 
 
Guest

Posted:     [ !!! ]

:-D :-D
 
 
michael
Guest
Posted:     [ !!! ]

:shock:[shadow=brown][/shadow]
 
 
Guest

Posted:     [ !!! ]

gdzie jest adam
 
 
mati \ uk
Guest
Posted:     [ !!! ]

Wci±gnê³y go gigabajty zadanych pytañ na ktore nie zna odpowiedzi!
 
 
Guest

Posted:     [ !!! ]

Ta strona doskonale ilustruje intelekt chojnickiego starosty... :-D
 
 
KalabrioN
Guest
Posted:    Do Stefana [ !!! ]

Jak widaæ u¿ytkownik s³abo orientuje siê nie do¶æ ¿e w najnowszych technologiach, to i najnowszych trendach w tworzeniu stron. nie wiem czy wiesz drogi Stefanie, ¿e Fido to obecnie jedyna firma przygotowuj±ca innowatorskich "wirtualnych asystentów" nie tylko w Polsce ale i na ¶wiecie. Dla przyk³adu mo¿esz wygooglowaæ sobie temat wrêczenia nagród na Webstarfestival w kategorii "zintegrowana kampania marketingowa". Takich botów jak Adam mo¿emy znale¼æ na niewielu polskich stronach, mo¿na policzyæ je na palcach r±k. I nawet je¶li czasami odpowiada "niesk³adnie" to mimo wszystko jest zabawne i oryginalne. Dodatkowo z tego co mi wiadomo nie wyci±gnêli¶my pieniêdzy z naszych kieszeni, ale z UE. A w³a¶nie Unia wspiera innowacyjne drogi rozwoju. pozdrawiam.
 
 
kolaborant
Guest
Posted:    Do kabrion-a [ !!! ]

Nie ferowa³bym na Twoim miejscu wyroków, zwa¿ywszy, ¿e jako samozwañczy "przedstawiciel bran¿y" niemal otwarcie demaskujesz swoj± przynale¿no¶æ i sympatiê pope³niaj±c przy tym tak ra¿±ce merytorycznie b³êdy, ¿e nie jestem pewny, czy (w obliczu takiego fanatyzmu) jest sens wchodziæ z Tob± w konwersacjê. Niemniej spróbujê.

O ile wzrok mnie nie myli strona nazywa siê "Biznes Chojnice", prawda? Prawda. Zaraz na wstêpie widnieje tytu³ newsa "Nowe narzêdzie dla biznesu". Ok. Dalej - mamy trzy strefy: edukacji, biznesu, turystyki. Ee... edukacji i turystyki? No dobrze, pewnie siê czepiam, wszak mo¿na prowadziæ biznes w stylu prywatna szko³a, filia uczelni wy¿szej, a turystyka to biznesowy temat rzeka. Szkoda tylko, ¿e nie o tym traktuj± zawarte w tych "strefach" materia³y.

Natomiast sama strefa biznesowa w du¿ej czê¶ci ¶wieci pustkami, a te informacje, które ju¿ tam s±... hm... raczej nie przyci±gn± lawiny inwestorów. Ba! Nie pomog± nawet tym, którzy chcieliby dzia³alno¶æ rozpocz±æ lub ju¿ j± prowadz±!

Ogólnie mam wra¿enie, ¿e tre¶æ strony stanowi± materia³y promocyjno-propagandowe starostwa, dotycz±ce jego sukcesów i nijak siê maj± do teoretycznego celu strony.

Tyle o tre¶ci ogólnie.

Ada¶ i jego twórcy z firmy Fido. Nie powiem, mi³a starsza siostra Adasia ze strony firmy Fido prezentuje siê bardzo dobrze (wizualnie), jest merytoryczna w zakresie oferty (i o to chodzi!). Niestety nie mo¿na powiedzieæ tego o "bocie" z chojnickiej strony. Przy niektórych animacjach widaæ postrzêpione krawêdzie (b³êdy przy obróbce podczas rejestrowania obrazu). Postaæ co chwilê 'mruga', nawet kiedy nie wykonuje ¿adnych czynno¶ci (panienka ze strony Fido tego nie robi, a przynajmniej nie zauwa¿y³em).

Je¶li chodzi o wypowiedzi Adama - wydaje siê, ¿e g³ównym problemem nie jest to, ¿e czasami co¶ g³upio palnie. Wszak nikt nie wymaga, aby by³ na poziomie AI z filmów science-fiction. Chodzi po prostu o to, ¿e jest ¼le przygotowany merytorycznie. Posiada trochê informacji o turystyce (i obsesjê na punkcie "krêgów kamiennych"), ¶wietnie zna burmistrza, a w przypadku starosty nawet przenosi do odpowiedniej strony ze zdjêciem.

Jednak zapytany np. o kwestiê "otwarcia w³asnej firmy" podaje tylko ogólnikowe informacje, ju¿ bez linków czy bardziej praktycznych wskazówek.

Od czasu do czasu co¶ zaproponuje, jednak zapytany o szczegó³y - wykrêca siê sianem. Zna natomiast dwóch rzekomo zas³u¿onych dla miasta obywateli (co to ma wspólnego z tematyk± strony?) - "zapominaj±c" o ca³ej "ksiêdze zas³u¿onych".

Zasadniczo nie posiada odpowiednio "g³êbokich" informacji na ¿aden temat. Wszystko bardzo ogólnie i po ³ebkach. Wiem, ¿e jest tego du¿o... wydaje siê jednak, ¿e lepiej by³oby zamiast danych o legendach wiedzia³ wiêcej o aspektach czysto biznesowych. St±d mój wniosek - nie nadaje siê na tak± stronê! Tego rodzaju pomys³ sprawdza siê dobrze w przypadku strony firmowej, gdzie mamy pewn± ograniczon± pod wzglêdem ilo¶ci informacji ofertê do "opanowania" (jak na wspomnianej stronie firmy Fido). Tutaj natomiast - albo do duuu¿ej poprawki, albo won, bo przeszkadza.

Dalej. Twój atak na "stefana" wydaje siê byæ totalnie nieuzasadniony. Jestem przekonany, ¿e w tamtym po¶cie chodzi³o o kwestiê porównawcz± ceny ca³ego projektu (którego najistotniejsz± czê¶ci± nota bene by³a w³a¶nie strona www) do jako¶ci wykonania.

Nie mo¿esz zaprzeczyæ, ¿e graficznie strona przestawia siê nieciekawie. Jestem przekonany, ¿e osoba tworz±ca grafikê pojêcia takie jak np. "eye-tracking" i jemu podobne zna tylko z widzenia. Mamy tutaj niezliczone niedoci±gniêcia, b³êdy (i bynajmniej odpuszczam sobie walidacjê W3C) i zwyczajne nieczytelne zagmatwanie (vel nawigacja). Ca³o¶ci dope³nia darmowe forum, nawet nieszczególnie dopasowane wizualnie.

Do³±czam siê do pretensji. Uwa¿am, ¿e w tej cenie mo¿na by³o zrobiæ to znacznie lepiej. Dotyczy to tak wykonawcy strony, jak i "bota" firmy Fido, która - z ca³ym szacunkiem do jej innych prac - tutaj strzeli³a totalnego bubla.

Zdajê sobie sprawê, ¿e swój udzia³ w tym mia³o starostwo, które zapewne nie wspó³pracowa³o z dostatecznym zaanga¿owaniem przy projekcie oraz koordynator w postaci EurOcean, poprzez niedostateczne przy³o¿enie wagi do jako¶ci ostatecznego produktu.

Zapewne by³a to "³atwa, unijna kasa", na któr± wspólnie wszyscy siê rzucili, w ramach radosnej twórczo¶ci sklecili co¶ naprêdce i susz±c zêby w szerokim u¶miechu rado¶nie odtr±bili sukces.

Niestety ostatecznie nikomu na dobre to nie wyjdzie. Widaæ, ¿e wykonawca strony i Fido ju¿ siê powstydzili usuwaj±c swoje podpisy oraz informacje nt. tej realizacji z portfolio. EurOcean ma teraz kiepsk± reklamê, a starostwo... có¿ - jako wyborcy bêdziemy pamiêtaæ (i przypominaæ) przy kolejnych wyborach.
 
 
jo³
Guest
Posted:     [ !!! ]

@kolaborant - Brawo :!:
 
 
Stefan
Guest
Posted:    Re: Do Stefana [ !!! ]

[quote="KalabrioN"]nie wiem czy wiesz drogi Stefanie, ¿e Fido to obecnie jedyna firma przygotowuj±ca innowatorskich "wirtualnych asystentów" nie tylko w Polsce ale i na ¶wiecie. [/quote]
Nie wiem - poniewa¿ to nieprawda :)
Na szybko znalezione - [URL=http://www.sitepal.com/]sitepal[/URL] czy [URL=http://voki.com/]voki[/URL]. Potrafi± ruszaæ ustami czy stosowaæ mimikê twarzy, mo¿esz sobie ustawiæ nawet w³asne zdjêcie albo jakiego¶ ufoludka.

[quote="KalabrioN"]Dla przyk³adu mo¿esz wygooglowaæ sobie temat wrêczenia nagród na Webstarfestival w kategorii "zintegrowana kampania marketingowa". Takich botów jak Adam mo¿emy znale¼æ na niewielu polskich stronach, mo¿na policzyæ je na palcach r±k.[/quote]
Jak my¶lisz, dlaczego [i]mo¿na policzyæ je na palcach r±k[/i]? Odpowied¼ jest prosta - to rozwi±zanie NIE SPRAWDZA SIÊ! Jak na "bajer" na stronê jest zbyt drogie - przecie¿ nikt nie bêdzie inwestowa³ w Chojnicach ze wzglêdu na Adama ._. Skoro to siê nie zwraca s± to pieni±dze wyrzucone w b³oto. Co z tego, ¿e z unii - czy s± przez to mniej warto¶ciowe?

Specjalnie mówiê, ¿e to tylko "bajer", poniewa¿ Adam nie ma praktycznego zastosowania. W Internecie rz±dzi informacja, ludzie wchodz± na stronê po to by szybko odszukaæ interesuj±ce tre¶ci (swoj± drog± na bizneschojnice.eu nie ma niczego, co by mog³o przyci±gn±æ w tym celu inwestorów). Taki "wirtualny asystent" z ca³± pewno¶ci± nie jest ani szybk±, ani dobr± metod± dotarcia do informacji. Raz, ¿e jego baza wiedzy jest bezu¿yteczna, a dwa, ¿e nader czêsto myli siê. Tak wiêc jest tylko ¿enuj±c± "ozdob±".

Zreszt±... spójrz sobie na [URL=http://fidointelligence.pl/18,klienci.html]realizacje fido intelligence[/URL]. Na po³owie stron, gdzie ponoæ ma byæ "wirtualny asystent", nie mogê go znale¼æ :( ciekawe czemu?

Co do tej wielkiej innowacyjno¶ci. Czy to takie trudne kupiæ licencjê na syntezator IVONA? Do tego wystarczy przygotowaæ nagrania gestów oraz mechanizm do syntezy mowy. Przy czym animacja Adama jest niedopracowana (znika co kilka sekund i jest kanciasty), a rozpoznanie mowy polega g³ównie na rozpoznaniu s³ów kluczowych i pokazania odpowiedniego tek¶ciku. Nie potrafi to niczego skojarzyæ, nie mówi±c ju¿ o braniu pod uwagê przebiegu rozmowy.
Znaczenie wspomnianego konkursu dla losów wszech¶wiata przemilczê.


Podaj mi chocia¿ jeden dobry powód, dla którego lepiej by³o odstawiæ tak± cha³ê, ni¿ wykonaæ nowoczesn± stronê (nie tak± 5 lat do ty³u jak ta), przejrzyst±, pe³n± u¿ytecznych informacji. Koszt strony zamkn±³by siê w max. kilku tysi±cach - i nawet by³oby dedykowane forum...
 
 
Guest

Posted:     [ !!! ]

Znam tylko jednego Adama lepszego od chojnickiego - To Adam Ma³ysz
 
 
thirdface

Posted:     [ !!! ]

.... ostatnio us³ysza³em z ust mojej ukochanej ¿e ka¿dy Adam to pijak i k³amca ..... hmmmm sam nie wiem co w takiej sytuacji mam my¶leæ .... :?:
 
 
Guest

Posted:     [ !!! ]

[b]thirdface[/b], :-P
 
 
Display posts from previous:   
[ REPLY ]
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version

Jump to:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group