Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

II Konferencja Edukacji Kreatywnej Szkó? – KEKS. 2016-04-04

keks

w dniach 12 – 22 kwiecie? 2016 odb?dzie si? II Konferencja Edukacji Kreatywnej Szkó? – KEKS. Jest to cykl przedsi?wzi?? edukacyjnych, w tym: konferencja, która odb?dzie si? w dniu 23 kwietnia 2016 roku, oraz cykl warsztatów i zaj?? pokazowych, które odbywa? si? b?d? w okresie od 12 kwietnia 2016 roku do 23 kwietnia 2016 roku, w Centrum Edukacyjno – Wdro?eniowym w Chojnicach przy ul. Marsz. J. Pi?sudskiego 30a.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat roli w rozwoju dziecka, jak? pe?ni? rodzice i pedagodzy tworz?cy jego najbli?sze otoczenie. Podczas konferencji przedstawione zostan? narz?dzia, metody i dobre praktyki w budowaniu potencja?u twórczego, emocjonalnego i spo?ecznego dziecka.

Organizatorami konferencji s?: Centrum Edukacyjno-Wdro?eniowe w Chojnicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach.

Partnerem strategicznym konferencji jest Monika Szopi?ska Kilimand?aro Rozwój Osobisty i Psychoedukacja Kreatywna.

Konferencja zosta?a obj?ta patronatem Pomorskiego Kuratora O?wiaty.

Ju? po ?wi?tach na naszej stronie www.cewchojnice.eu  znajd? Pa?stwo program konferencji oraz formularz zg?oszeniowy.

Naszymi prelegentami w tym roku b?d?:

Prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt – kierownik Zak?adu Pedagogiki Twórczo?ci w Katedrze Bada? Edukacyjnych Uniwersytetu ?ódzkiego, Kierownik Katedry Dydaktyki Ogólnej i Psychodydaktyki Twórczo?ci Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w ?odzi, prezes Polskiego Stowarzyszenia Kreatywno?ci, autor pakietów edukacyjnych „Porz?dek i Przygoda”, oraz „?ywio?y”, wielu publikacji, ksi??ek naukowych i dydaktycznych, propagator idei edukacji twórczej, promotor wielu prac magisterskich, doktorskich z dziedziny edukacji twórczej, wspó?autor „Przygody z klas?”, trener twórczo?ci, realizator licznych szkole? dla nauczycieli na terenie ca?ego kraju, szkoli tak?e firmy. Wysok? wiedz? ??czy z nieustann? praktyk? w dziedzinie twórczej edukacji;

Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Bonar – Pracownik Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu ?ódzkiego, cz?onek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywno?ci, Wspó?pracuje z Akademi? Sztuk Pi?knych w ?odzi, Wydzia?em Edukacji Wizualnej. Prowadzi?a liczne wyst?pienia na mi?dzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Autorka pakietów edukacyjnych „?ywio?y”, ksi??ki „Rozwijanie twórczo?ci uczniów klas pocz?tkowych poprzez zadania dydaktyczne w toku kszta?cenia zintegrowanego” oraz monografii „Niewerbalne komunikowanie nauczyciela a efekty kszta?cenia uczniów klas I – III (1997)”, a tak?e wspó?autorka cyklu „Przygoda z klas?”.

Dr El?bieta P?óciennik – Doktor nauk humanistycznych w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, cz?onek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywno?ci. Autorka techniki obrazków dynamicznych oraz wspó?autorka kilku publikacji metodycznych: „Zabawy z wyobra?ni?. Scenariusze i obrazki o charakterze dynamicznym rozwijaj?ce wyobra?ni? i my?lenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Metoda i wyobra?nia. Podr?cznik dla nauczyciela. Lekcje twórczo?ci w klasie I (i II)”, wspó?autorka projektu „T?czowy ?wiat Rodzica i Dziecka”.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo