Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Jak za?o?y? firm??

Portal dla start-upów!!2015-07-07

Dla wszystkich, którzy zainteresowani są rozpoczęciem działalności gospodarczej i założeniem własnej firmy, dla tych, którzy mają pomysł, a nie wiedzą jak go zrealizować, dla tych, którzy szukają pomocy oraz informacji potrzebnych przedsiębiorcy i potencjalnemu nowemu biznesmenowi uruchamiamy portal społecznościowy i wsparcia rozwoju nowych przedsięwzięć typu startup!

Krok pierwszy: koncesje, zezwolenia i inne uprawnienia2015-02-27

jak_zalozyc_firme_koncesje

Kiedy mamy pomysł na biznes, możemy rozpocząć proces zakładania firmy. Sporządzamy biznesplan, nie zapominając o analizie SWOT, która pozwoli nam zdiagnozować mocne i słabe strony planowanej działalności. Należy zastanowić się ponadto nad wyborem formy prawnej – czy ma być to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka osobowa, itp. W zależności od tego na jaką formę prawną się zdecydujemy, potrzebne nam będą większe lub mniejsze środki finansowe.

Krok drugi: wybr formy opodatkowania dochodw2015-03-09

jak_zalozyc_firme_forma_opodatkowania

Wybr formy opodatkowania jest bardzo istotny, poniewa? wp?ywa on na wysoko?? przysz?ego podatku (ktry musimy odprowadzi? do Urz?du Skarbowego) jak rwnie? na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji ksi?gowych (co ma wp?yw na koszty, ktre poniesiesz zlecaj?c to do biura rachunkowego).

Krok trzeci: rejestracja2015-03-09

jak_zalozyc_firme_rejestracja

Do 1 lipca 2011 r., aby otworzy? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz? nale?a?o uda? si? do urz?du gminy/miasta, ZUS-u oraz innych instytucji. Dzi? rejestracja jest o wiele prostsza. Wystarczy odwiedzi? stron? internetow? firma.gov.pl, wype?ni? formularz CEIDG-1.

Krok czwarty: REGON2015-03-09

jak_zalozyc_firme_regon

Po z?o?eniu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, organ, w ktrym wniosek z?o?ono sam przesy?a odpowiednie dokumenty do Urz?du Statystycznego. Twj numer REGON zostanie nadany przez GUS w ci?gu 7 dni roboczych od momentu rejestracji wniosku CEIDG-1.

Krok pi?ty: rachunek bankowy i piecz?tka firmowa2015-03-09

jak_zalozyc_firme_rachunek_bankowy
Rachunek firmowy mo?e by? u?ywany wy??cznie na cele prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej. O za?o?eniu konta nale?y poinformowa? Urz?d Skarbowy oraz ZUS.

Krok szsty: NIP2015-03-09

jak_zalozyc_firme_nip

Sk?adaj?c CEIDG-1 uzyskasz NIP oraz dokonasz wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych. Je?eli b?dziesz prowadzi? dzia?alno?? w formie sp?ki cywilnej musisz z pozosta?ymi wsplnikami wype?ni? i z?o?y? formularz NIP-2 (wraz z za??cznikami m.in. NIP-D informacja o wsplnikach, NIP-C informacja o miejscach wykonywania dzia?alno?ci je?li wi?cej ni? jedno).

Krok sidmy: Pa?stwowa Inspekcja Pracy2015-03-09

jak_zalozyc_firme_pip

Kodeks pracy wymaga od przedsi?biorcy zawiadomienia w?a?ciwego inspektora pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej dzia?alno?ci, a tak?e o liczbie zatrudnionych pracownikw itp., co powinno nast?pi? w ci?gu 30 dni od dnia rozpocz?cia dzia?alno?ci. Przedsi?biorca ma rwnie? obowi?zek op?acania sk?adek na Fundusz Pracy i Gwarantowany Fundusz ?wiadcze? Pracowniczych.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo