Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Jeste? bezrobotny? Pozyskaj ?rodki na otwarcie dzia?alno?ci gospodarczej! PUP Chojnice og?asza konkurs!2015-08-25

srodki_na_podjecie_dzialalnosci

Powiatowy Urz?d Pracy w Chojnicach informuje, ?e w dniach od 7 wrze?nia 2015 r. do 11 wrze?nia 2015 r. trwa? b?dzie nabór wniosków od osób bezrobotnych ubiegaj?cych si? o jednorazowe ?rodki na podj?cie dzia?alno?ci gospodarczej w ramach konkursu nr 5/DOT/2015.

Konkurs skierowany jest do osób bezrobotnych b?d?cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, okre?lonych w art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

bezrobotnych do 30. roku ?ycia,
bezrobotnych d?ugotrwale,
bezrobotnych powy?ej 50. roku ?ycia,
bezrobotnych korzystaj?cych ze ?wiadcze? pomocy spo?ecznej,
bezrobotnych posiadaj?cych co najmniej jedno dziecko do 6. roku ?ycia lub co najmniej jedno dziecko niepe?nosprawne do 18. roku ?ycia,
bezrobotnych niepe?nosprawnych.

Wi?cej informacji na temat konkursu dost?pnych jest na www.chojnice.praca.gov.pl

?ród?o: PUP Chojnic, UMiG Brusy

Załączniki:

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo