Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Konkurs dla Dzia?ania 2.12011-02-02

konkurs_dla_dzialania_2_1

Zarz?d Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarz?dzaj?ca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 og?asza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Dzia?ania: 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo–dydaktyczna (Konkurs nr 2.1._3).

I. Rodzaj projektów podlegaj?cych dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegaj? projekty polegaj?ce na przebudowie i rozbudowie istniej?cych obiektów s?u??cych prowadzeniu dzia?alno?ci dydaktycznej i obiektów naukowo-badawczych, w tym laboratoriów dydaktycznych, centrów edukacyjno-badawczych, pracowni komputerowych, bibliotek, wraz z wyposa?eniem tych obiektów.

II. Rodzaj podmiotów, które mog? ubiega? si? o dofinansowanie

Uprawnionymi do sk?adania wniosków s? podmioty, wskazane jako beneficjenci dla Dzia?ania 2.1. w punkcie 18a „Typ beneficjentów” Uszczegó?owienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 20 stycznia 2011 r.).

III. Kwota ?rodków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota ?rodków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 2.1._3 wynosi 5 000 000 PLN2.

IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 2.1._3 wynosi do 75% wydatków kwalifikowalnych.

V. Maksymalna/minimalna kwota dofinansowania projektu oraz maksymalna/minimalna warto?? projektu

Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu oraz maksymalna warto?? projektu nie zosta?y ustalone. Minimalna warto?? projektu wynosi 2 000 000 PLN.

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów okre?lone s? w Za??czniku 5.5 do Uszczegó?owienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 20 stycznia 2011 r.).

VII. Planowany termin rozstrzygni?cia konkursu

Przewiduje si?, ?e rozstrzygni?cie konkursu nast?pi nie pó?niej ni? w maju 2011 r.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu stanowi Za??cznik nr 6 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 20 stycznia 2011 r.).Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi by? sporz?dzony w edytorze wniosku, w oparciu o aplikacj? Generator Wniosków RPO WP (wersja 4.3 lub pó?niejsza).

IX. Termin, miejsce i sposób sk?adania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów nale?y sk?ada? w terminie od 27.01.2011 r. do 25.02.2011 r., od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 08.00 -15.00.

Ostateczny termin sk?adania wniosków up?ywa w dniu 25.02.2011 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wp?yn? po wskazanym terminie, nie b?d? rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu nale?y dostarczy? pod nast?puj?cy adres:

Urz?d Marsza?kowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
80-819 Gda?sk, ul. Augusty?skiego 2
(pokój nr 200)

Wniosek o dofinansowanie projektu mo?e by? z?o?ony osobi?cie przez przedstawiciela wnioskodawcy, wys?any listem poleconym lub przesy?k? kuriersk?. Bez wzgl?du na sposób z?o?enia wniosku, powinien on znajdowa? si? w zaklejonej kopercie lub w innym zamkni?tym opakowaniu, opatrzonym nazw? beneficjenta oraz dopiskiem: „Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/Dzia?anie nr 2.1./Konkurs nr 2.1._3”. Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z za??cznikami) nale?y z?o?y? w dwóch egzemplarzach (orygina? i kopia lub drugi orygina?) oraz dodatkowo w formie elektronicznej. Szczegó?owe informacje na temat sk?adania wniosków znajduj? si? w Podrozdziale 7.3. Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 20 stycznia 2011 r.).

X. Osoba udzielaj?ca potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

Kinga Dziewi?tkowska-Seroka, k.dziewiatkowska@woj-pomorskie.pl, tel. 58 326 81 16

Wi?cej informacji na stronie http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/pl/konkursy/konkurs_2_1_3?ród?o: strona internetowa Departamentu Programów Regionalnych Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Pomorskiego
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo