Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobie┼╝ Adobe Flash player

Konkurs grantowy Fundusz Akumulator Spo?eczny2016-04-06

konkurs_grantowy_fundusz_akumulator_spoleczny

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w kolejnym konkursie grantowym Fundusz Akumulator Spo?eczny wspˇ?finansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej w ramach Programu FIO.

Dzia?asz lub chcesz dzia?a? na rzecz swojej spo?eczno?ci? Wiesz jak, ale nie wiesz sk?d wzi?? fundusze? Masz pomys?, ale nie wiesz gdzie si? zwrˇci? i w jaki sposˇb zacz??? AKUMULATOR SPO?ECZNY jest dla Ciebie!

Konkurs grantowy skierowany jest do m?odych organizacji pozarz?dowych i grup nieformalnych z terenu wojewˇdztwa pomorskiego, aktywnych grup mieszka?cˇw, chc?cych dzia?a? na rzecz dobra wspˇlnego.

Termin naboru wnioskˇw: od godz. 13.30 dnia 21 marca do godz. 13.30 dnia 20 kwietnia 2016 r.

W ramach konkursu mo?na ubiega? si? o jeden z nast?puj?cych rodzajˇw dotacji:
- na dzia?ania ze sfery po?ytku publicznego (mini-grant do 500,00 z? lub grant do 5 000,00 z?)
- na wsparcie m?odej organizacji pozarz?dowej (grant do 5 000,00 z?)

W ramach konkursu mo?na z?o?y? maksymalnie tylko jeden wniosek.
Projekty mog? by? realizowane w okresie od 16 maja do 15 pa?dziernika 2016 r.
Wnioski sk?ada si? wy??cznie w wersji elektronicznej za pomoc? systemu www.witkac.pl
Przed rozpocz?ciem sporz?dzania wniosku nale?y zapozna? si? z regulaminem konkursu dost?pnym na stronie.

http://brusy.pl/?a=22&lg=pl&id=19118

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo