Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Metropolitalny Kongres Rewitalizacji2018-09-05

metropolitalny_kongres_rewitalizacji

Urz?d Marsza?kowski Województwa Pomorskiego serdecznie zaprasza na Metropolitalny Kongres Rewitalizacji, wyj?tkowe wydarzenie organizowane w Gda?sku przez Samorz?d Województwa Pomorskiego oraz Instytut Metropolitalny. Coroczny dwudniowy Metropolitalny Kongres Rewitalizacji jest miejscem spotka?, wyst?pie? i ciekawych dyskusji ekspertów na tematy zwi?zane z prowadzeniem procesów rewitalizacji miast.

My?l? przewodni? Metropolitalnego Kongresu Rewitalizacji b?dzie mo?liwy udzia? kapita?u prywatnego w procesie rewitalizacji.

W tegorocznym wydarzeniu wezm? udzia? nie tylko przedstawiciele w?adz samorz?du województwa pomorskiego, liczni eksperci zajmuj?cy si? tematyk? rewitalizacji w ró?nych cz??ciach Polski, ale tak?e przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej. Szczególnie interesuj?ce b?d? wyst?pienia przedsi?biorców, którzy z powodzeniem realizuj? dochodowe inwestycje na terenach rewitalizowanych oraz przedstawicieli prywatnych podmiotów spo?ecznych, na co dzie? aktywnie realizuj?cych pozytywne zmiany w swojej najbli?szej okolicy i w?ród jej mieszka?ców.

Tegoroczny Metropolitalny Kongres Rewitalizacji odb?dzie si? w Gda?sku od 27 do 28 wrze?nia 2018 r. By zg?osi? ch?? udzia?u w wydarzeniu wystarczy zapisa? si? w systemie Evenea: https://iimkr.evenea.pl. Program Kongresu dost?pny jest na stronie: www.kongresrewitalizacji.pl.


Udzia? w wydarzeniu jest bezp?atny. Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o Kongresie osobom lub podmiotom, które mog? by? zainteresowane tematyk? wydarzenia.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo