Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

NIEODPŁATNE PUNKTY POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE CHOJNICKIM W 2018 R.2018-02-15

nieodplatne_punkty_pomocy_prawnej

Nieodpłatne punkty pomocy prawnej w powiecie chojnickim w 2018 r.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) Powiat Chojnicki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z ustawą darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
1) młodzież do 26. roku życia,
2) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
3) osoby, które ukończyły 65 lat,
4) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
5) kombatanci,
6) weterani,
7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
8) kobiety w ciąży.

Formy udokumentowania pomocy prawnej:
1) oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2) Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
3) zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
4) legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
5) dokument potwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat albo ukończenie 65 lat,
6) pisemne oświadczenie, od osoby której przyznane zostało świadczenie z pomocy społecznej, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
7) pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (dot. osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną),
8) dokument potwierdzający ciążę.

Pomoc prawna polega na:
1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
3) pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
1) prawa pracy,
2) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
3) prawa cywilnego,
4) spraw karnych,
5) spraw administracyjnych,
6) ubezpieczenia społecznego,
7) spraw rodzinnych,
8) prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
9) kobietom w ciąży – w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTÓW W 2018 ROKU

Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 p.20 - porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni.
Harmonogram: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-11.30 wtorek 8.00-12.00

Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 p.20 – porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni.
Harmonogram: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 11.30-15.30 wtorek 12.00-16.00

Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku, ul. Szkolna 3 p.011, 89 -650 Czersk - punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe.
Harmonogram: poniedziałek – piątek 7.30 – 11.30

Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1 – punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe..
Harmonogram: poniedziałek, środa 8.00- 12.00 wtorek 13.00- 17.00 czwartek, piątek 7.00- 11.00

ŹRÓDŁO

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo