Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Oferty szkoleniowe i doradcze

dodaj nowy
Tutaj mo?esz doda? now? ofert? korzystaj?c z przycisku po prawej stronie.

Wyniki wyszukiwania:

KURS MS EXCEL

dodane: 2018-02-13

Pełny adres: ul. Wysoka 3/16 89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Mrnka tel. 668-669-613 e-mail: szkolenia@lgrmorenka.pl http://lgrmorenka.pl/kurs-dla-kandydatow-na-czlonkow-rad-nadzorczych/

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

CELEM KURSU jest zdobycie wiedzy i umiej?tno?ci umo?liwiaj?cych obs?ug? programu MS Excel
w stopniu: podstawowym, ?redniozaawansowanym lub zaawansowanym.

NA KURSIE PODSTAWOWYM uczestnik zapoznaje si? ze struktur? dokumentw programu, uczy si? jak wprowadza? dane i dokonywa? oblicze? oraz prezentacji danych w postaci wykresw.

KURS ?REDNIOZAAWANSOWANY porusza takie zagadnienia jak: metody obrbki danych w arkuszu, generowanie r?nych typw wykresw, praca z wieloma skoroszytami, tworzenie zestawie? i posumowa?, tworzenie formu?
i wykorzystanie wbudowanych funkcji arkusza, analiza danych za pomoc? tabel przestawnych.

PO KURSIE ZAAWANSOWANYM uczestnik b?dzie potrafi? formatowa? dane, tworzy? z?o?one wykresy i zestawienia, analizowa? dane za pomoc? tabel przestawnych oraz korzysta? z zaawansowanych formu? i funkcji.

Program MS Excel jest powszechnie stosowany w firmach, dlatego jego dobra znajomo?? jest cz?sto jednym z warunkw, ktre nale?y spe?nia? ubiegaj?c si? o prac?.

KURS Z ZAKRESU MS EXCEL S? SKIEROWANY dla osb, ktre chcia?yby zdoby?, utrwali? lub poszerzy? posiadan? wiedz? i umiej?tno?ci w zakresie obs?ugi programu.

KURS NA KA?DYM ETAPIE ZAAWANSOWANIA REALIZOWANY W WYMIARZE 30 godzin dydaktycznych. Kurs organizowany jest w ci?gu 6 dni (3 zjazdy soboty i niedziele), po 5 godz. dydaktycznych dziennie. Zaj?cia odbywa?yby si? co 2 tygodnie w godz. od 09.00 do 13.00.

KOSZT KURSU OD OSOBY WYNOSI 750 z? brutto od osoby .
Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Mrnka
tel. 668-669-613
e-mail: szkolenia@lgrmorenka.pl

http://lgrmorenka.pl/kurs-dla-kandydatow-na-czlonkow-rad-nadzorczych/

BEZP?ATNE SZKOLENIA ZAWODOWE

dodane: 2018-01-23

Pełny adres: ul. Pi?sudskiego 30a, 89-620 Chojnice

Dane kontaktowe: Telefon: +48 52 334 44 50 E-mail: biuro@cewchojnice.eu

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Zwi?kszamy Kompetencje Pomorskich Pracownikw

Centrum Edukacyjno Wdro?eniowe w Chojnicach serdecznie zaprasza do wzi?cia udzia?u w bezp?atnych kursach wsp?finansowanych ze ?rodkw Unii Europejskiej!
Kurs skierowany do osb pracuj?cych.

KURS ZAWODOWE:
-OBS?UGA KOPARKO-?ADOWARKI

Liczba miejsc ograniczona!

Warunki przyj?cia na kurs:
- miejsce zamieszkania na terenie wojewdztwa pomorskiego,
- zatrudnienie w sektorze MMi?P/podmiotach ekonomii spo?ecznej/ przedsi?biorstwach spo?ecznych.

Egzamin w cenie kursu!

Wi?cej informacji na stronie: www.cewchojnice.eu

Formularz mo?na wype?ni? na stronie : http://cewchojnice.eu/index.php/aktualnosci/item/234-zwiekszamy-kompetencje-pomorskich-pracownikow
Telefon:
+48 52 334 44 50
E-mail:
biuro@cewchojnice.eu

Kurs ADR

dodane: 2017-12-27

Pełny adres: ul. Przemys?owa 5, 89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: tel. 52 397 70 21

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Zapraszamy na szkolenie dla kierowcw przewo??cych materia?y niebezpieczne wszystkich klas oraz w cysternach. Najbli?szy kurs 02-05.02.2018. Zako?czenie kursu oraz egzamin odb?dzie si? w dniu 05.02.2018.
Zdawalno?? egzaminu na poziomie 95% w skali roku.
Zapraszamy na ul. Przemys?owa 5.
Szko?a Jazdy Ossowski
Dla osb odnawiaj?cych szkolenie przewidziane rabaty.
Potrzebne w praktyce materia?y w postaci podr?cznika, tabeli UN oraz instrukcji pisemnej gratis.
Dodajemy drobne upominki.
tel. 52 397 70 21

Operator koparko-?adowarki

dodane: 2017-12-05

Pełny adres: Ul. Lichnowska 5; 89-620 Chojnice

Dane kontaktowe: Jaros?awa Kortas specjalista ds. kszta?cenia 52 397 34 16 szkolenia.chojnice@bzdz.pl

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Bydgoski Zak?ad Doskonalenia Zawodowego serdecznie zaprasza do wzi?cia udzia?u w bezp?atnych kursach wsp?finansowanych ze ?rodkw Unii Europejskiej!

Kurs - Operator koparko-?adowarki, klasa III, wszystkie typy

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

REKRUTACJA TRWA DO 15.12.2017r.

Grupa mo?e liczy? maksymalnie 10 osb

Warunki przyj?cia na kurs:
- posiadanie maksymalnie ?redniego wykszta?cenia
- uko?czone 18 lat
- miejsce zamieszkania na terenie powiatw: chojnickiego, cz?uchowskiego, s?upskiego, bytowskiego, ko?cierskiego, starogardzkiego, tczewskiego, kwidzy?skiego
- zatrudnienie w sektorze MMi?P/podmiotach ekonomii spo?ecznej/ przedsi?biorstwach spo?ecznych.

Zaj?cia b?d? realizowane na terenie Czerska.

Uczestnik kursu pokrywa jedynie op?at? za udzia? w egzaminie zewn?trznym przed Komisj? Egzaminacyjn? Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Grnictwa Skalnego w Warszawie w wysoko?ci 265,00 z?.

Projekt "Szkolenie = dobre zatrudnienie" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Pomorskiego.
Jaros?awa Kortas
specjalista ds. kszta?cenia

52 397 34 16
szkolenia.chojnice@bzdz.pl

Czas na zmian?!

dodane: 2017-12-05

Pełny adres: ul. Zamkowa 15A (1 pi?tro, pokj nr 1), 77-300 Cz?uchw

Dane kontaktowe: Telefon: 500-552-926 E-mail: efs@a-projekt.eu

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Kurs zawodowy, sta? a mo?e dotacja na za?o?enie w?asnej firmy?


Uprzejmie informujemy o realizacji projektu pn.:
Czas na zmian?!.
Przedsi?wzi?cie jest wsp?finansowane ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Pomorskiego na lata 2014- 2020, Dzia?anie 5.6 Adaptacyjno?? pracownikw.

Projekt ukierunkowany jest na popraw? sytuacji na rynku pracy dla 16 osb zwolnionych, ktre utraci?y prac? (osoby bezrobotne) z przyczyn niedotycz?cych pracownika lub zagro?onych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia w wyniku procesw rekrutacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsi?biorstwa.

Wsparciem obj?ci zostan? wy??cznie mieszka?cy powiatu cz?uchowskiego.

W ramach projektu uczestnicy b?d? mieli mo?liwo?? skorzystania z kursw zawodowych wraz z zagwarantowaniem sta?u pracy lub przyznania dotacji inwestycyjnej
na rozpocz?cie w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej (do 30 000 z?) oraz finansowego wsparcia pomostowego. Wsparcie jest finansowane w 100 % ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Ponadto informujemy, ?e rekrutacja uczestnikw projektu Czas na zmian?! jest ju? rozpocz?ta! Nie zwlekaj, liczba miejsc ograniczona!
Zapraszamy i zach?camy do wsp?pracy.

W przypadku pyta? i uzyskania informacji o projekcie prosimy o kontakt:

? Biuro projektu: ul. Zamkowa 15A (1 pi?tro, pokj nr 1),
77-300 Cz?uchw
? Telefon: 500-552-926
? E-mail: efs@a-projekt.eu
Telefon: 500-552-926
E-mail: efs@a-projekt.eu

"Nowoczesne stanowisko pracy szans? na wzmocnienie potencja?u zawodowego"

dodane: 2017-11-24

Pełny adres: Biuro projektu ul. Krlowej Jadwigi 2 76-207 S?upsk (supermarket SANO)

Dane kontaktowe: tel. 571-232-008 e-mail: projekt@consultoris.pl www.consultoris/pl/nsp

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Bezp?atne szkolenia komputerowe w ramach projektu "Nowoczesne stanowisko pracy szans? na wzmocnienie potencja?u zawodowego".

Projekt Nowoczesne stanowisko pracy szans? na wzmocnienie potencja?u zawodowego" jest realizowany przez Consultori.pl Tomasz Ordysi?ski w partnerstwie z Centrum Us?ug Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Dzia?anie 5.5 Kszta?cenie Ustawiczne.
Cel projektu to podniesienie umiej?tno?ci i zdobycie kwalifikacji zawodowych u 252 osb w wieku 50 lat i wi?cej, posiadaj?cych status pracownika sektora mikro, ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw oraz podmiotw ekonomii spo?ecznej/przedsi?biorstw spo?ecznych, maj?ca miejsce zamieszkania na terenie wojewdztwa pomorskiego. Wsparcie polega na przeprowadzeniu szkole? z zakresu ICT Pracownik mobilny- nowoczesne stanowisko pracy" zako?czonych uznanym zewn?trznym egzaminem IC3.
Program szkolenia Pracownik mobilny nowoczesne stanowisko pracy"

Modu? Podstawy pracy z komputerem 10h:

Sprz?t komputerowy
Oprogramowanie
Systemy Operacyjne
Rozwi?zywanie Typowych Problemw
Podstawowe wiadomo?ci nt. konserwacji sprz?tu komputerowego

Modu? INTERNET I FUNKCJONOWANIE W SIECI 15h

Sieci komputerowe
Bezpiecze?stwo
Internet
Wyszukiwarki internetowe
E-mail
Wp?yw technologii komputerowych na spo?ecze?stwo

Modu? KLUCZOWE PROGRAMY I APLIKACJE 45h

Praca z edytorem tekstu
Arkusze kalkulacyjne
Przygotowanie prezentacji

Modu? WSP?PRACA ON-LINE W PROJEKTACH 50h

Podej?cie projektowe
Wsp?dzielenie zasobw i informacji
Narz?dzia komunikacji
Platformy wsp?pracy on-line w projekcie
Konfiguracja stanowiska pracy


Egzamin IC3 obejmowa? b?dzie nast?puj?ce zagadnienia:

Podstawy pracy z komputerem
Potwierdzenie umiej?tno?ci pracy przy u?yciu technologii komputerowych, urz?dzenia peryferyjne(np. drukarki, skanery),instalacji i konfiguracji oprogramowania oraz diagnostyki sprz?tu
przygotowanie i obs?uga mobilnego stanowiska pracy.
Kluczowe aplikacje
Potwierdzenie umiej?tno?ci korzystania z aplikacji zawartej w ramach tzw. oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje multimedialne) oraz zastosowania w biznesie, projektach
Funkcjonowanie w sieci
Potwierdzenie znajomo?ci zasad wsp?pracy on-line oraz umiej?tno?ci konfiguracji narz?dzi do wsp?pracy on-line(pliki w chmurze, kalendarz on-line, portale spo?., komunikacja i technologia mobilna)

Zak?adane do osi?gni?cia wska?niki:

Liczba osb w wieku 50 lat i wi?cej obj?tych wsparciem w Programie 252 osoby, w tym 152 kobiety, 100 m??czyzn
Liczba osb o niskich kwalifikacjach obj?tych wsparciem w Programie 101 osb, w tym 61 kobiet, 40 m??czyzn
Liczba osb w wieku 50 lat i wi?cej, ktre uzyska?y kwalifikacje lub naby?y kompetencje po opuszczeniu Programu 227 osb, w tym 137 kobiet, 90 m??czyzn
Liczba osb w wieku 25 lat i wi?cej, ktre uzyska?y kwalifikacje lub naby?y kompetencje po opuszczeniu Programu 227 osb, w tym 137 kobiet, 90 m??czyzn
Liczba osb o niskich kwalifikacjach, ktre uzyska?y kwalifikacje lub naby?y kompetencje po opuszczeniu Programu 91 osb, w tym 55 kobiet, 36 m??czyzn

Okres realizacji projektu: 01 czerwca 2017 r. 30 czerwca 2019 r.

Dane kontaktowe:
Biuro projektu
ul. Krlowej Jadwigi 2
76-207 S?upsk (supermarket SANO)
tel. 571-232-008
e-mail: projekt@consultoris.pl
www.consultoris/pl/nsp
tel. 571-232-008
e-mail: projekt@consultoris.pl
www.consultoris/pl/nsp

ksi?gowo?? (bilansista/bilansistka)

dodane: 2017-11-24

Pełny adres: Fordo?ska 120, 85-739 Bydgoszcz

Dane kontaktowe: tel. 52 342 04 92 http://www.bzdz.pl/kursy-i-szkolenia/

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Bydgoski Zak?ad Doskonalenia Zawodowego serdecznie zaprasza do wzi?cia udzia?u w bezp?atnych kursach wsp?finansowanych ze ?rodkw Unii Europejskiej!

Kurs - ksi?gowo?? (bilansista/bilansistka)

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

REKRUTACJA TRWA DO 30.11.2017r.

Grupa mo?e liczy? maksymalnie 10 osb

Warunki przyj?cia na kurs:
- posiadanie maksymalnie ?redniego wykszta?cenia
- uko?czone 18 lat
- miejsce zamieszkania na terenie powiatw: chojnickiego, cz?uchowskiego, s?upskiego, bytowskiego, ko?cierskiego, starogardzkiego, tczewskiego, kwidzy?skiego
- zatrudnienie w sektorze MMi?P/podmiotach ekonomii spo?ecznej/ przedsi?biorstwach spo?ecznych.

Wszystkie zaj?cia b?d? realizowane na terenie Chojnic.

Uczestnik kursu pokrywa jedynie op?at? za udzia? w egzaminie zewn?trznym przed Komisj? Egzaminacyjn? w wysoko?ci 225,00z?.

Projekt "Szkolenie = dobre zatrudnienie" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Pomorskiego na lata 201
tel. 52 342 04 92
http://www.bzdz.pl/kursy-i-szkolenia/

Wiedza i do?wiadczenie = zatrudnienie

dodane: 2017-11-24

Pełny adres: 89-606 Charzykowy ul. Rybacka 10

Dane kontaktowe: Paulina Ossowska Doradca zawodowy tel.: 516 576 719 e-mail: aktywizacja@lgrmorenka.pl Poniedzia?ek Pi?tek od 7:30 do 15:30

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Zdob?d? kwalifikacje i p?atny sta? w wybranym zawodzie!

Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mrnka w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddzia? w Bydgoszczy oraz Gminnym O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej w Chojnicach rozpocz??y realizacj? projektu Wiedza i do?wiadczenie = zatrudnienie realizowanym w ramach Dzia?ania 5.2 Aktywizacja zawodowa osb pozostaj?cych bez pracy,
Poddzia?ania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osb pozostaj?cych bez pracy Regionalnego Programu operacyjnego Wojewdztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

P?ATNY STA?, BEZP?ATNE SZKOLENIA

Kogo szukamy?

Je?eli mieszkasz na terenie powiatu chojnickiego, cz?uchowskiego lub ko?cierskiego?

Masz uko?czone 30 lat;

Jeste? bierny zawodowo, tj. nie jeste? zarejestrowany w Urz?dzie Pracy, nie kontynuujesz nauki, nie pracujesz zawodowo, ale chcesz to zmieni? zg?o? si? do nas, pomo?emy Ci odnale?? Twoj? drog? do sukcesu!
Co oferujemy?

Mo?liwo?? nabycia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych dzi?ki bezp?atnym kursom i szkoleniom zawsze dopasowanych do Twoich oczekiwa? i mo?liwo?ci,

Doradca zawodowy pomo?e Ci zaprojektowa? Twoj? ?cie?k? kariery,

P?atne sta?e zawodowe (wynagrodzenie 1545 z? netto miesi?cznie),

Spotkania z po?rednikiem pracy pomoc w znalezieniu sta?ej pracy,

REKRUTACJA TRWA DO 24.11.2017r.
Paulina Ossowska Doradca zawodowy
tel.: 516 576 719
e-mail: aktywizacja@lgrmorenka.pl

Poniedzia?ek Pi?tek od 7:30 do 15:30

Spotkanie Informacyjne dla Przedsi?biorcw

dodane: 2017-11-21

Pełny adres: Ko?ciuszki 27, 89-650 Czersk

Dane kontaktowe: centrala - tel. (52) 395 48 10 fax. (52) 395 48 11 e-mail: urzad_miejski@czersk.pl

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Burmistrz Miasta Czerska Jolanta Fierek
zaprasza 27.10.2017 r. o godz. 13.00
na SPOTKANIE INFORMACYJNE dla Przedsi?biorcw.

PROGRAM SPOTKANIA:

13.00-14.00 Powiatowy Urz?d Pracy w Chojnicach Beata Piwowarska

- Aktywne programy rynku pracy,
- Rejestracja o?wiadcze? o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcw

14.00-14.30 Przerwa kawowa

14.30-15.30 Polska Fundacja Przedsi?biorczo?ci Ewelina Maciejewska

- Wielkie wsparcie ma?ych firm

15.30-16.30 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Stanis?aw Piesik

- Rozwijaj siebie i swj region mo?liwo?? uzyskania wsparcia na otwarcie i rozwj dzia?alno?ci gospodarczej z Lokalnej Grupy Rybackiej Mre?ka,
- Po?yczki na podj?cie i rozwj dzia?alno?ci gospodarczej z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+,
- Pomoc na rozpocz?cie pozarolniczej dzia?alno?ci gospodarczej na obszarach wiejskich z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2014-2020.

16.30-16.45 Strategia Rozwoju Gminy Czersk Dawid Prochowski

- Program wsp?pracy z przedsi?biorcami

16.45-17.00 Dyskusja
centrala - tel. (52) 395 48 10
fax. (52) 395 48 11
e-mail: urzad_miejski@czersk.pl

Od szkolenia do zatrudnienia EFS

dodane: 2017-11-13

Pełny adres: Jednostki zaanga?owane w realizacj? projektu

Dane kontaktowe: Jednostki zaanga?owane w realizacj? projektu

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

2017-11-10 Pomorska Wojewdzka Komenda Ochotniczych Hufcw Pracy w Gda?sku realizuje projekt pn. Od szkolenia do zatrudnienia EFS

Cel projektu:

Zwi?kszenie mo?liwo?ci zatrudnienia osb m?odych w wieku 18-24 lata bez pracy, w tym w szczeglno?ci osb, ktre nie uczestnicz? w kszta?ceniu i szkoleniu(tzw. M?odzie? NEET)


Okres realizacji projektu:01.09.2017 - 31.08.2018


Projekt skierowany jest do 140 osb (84 kobiety i 56 m??czyzn) biernych zawodowo, pozostaj?cych bez zatrudnienia, nie ucz?cych si? i nie szkol?cych w wieku 18-24 lata (tzw. m?odzie? NEET), o niskich kwalifikacjach, nie posiadaj?cych kwalifikacji zawodowych lub posiadaj?cych kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, zamieszkuj?cych teren wojewdztwa pomorskiego. Wsparcie w ramach projektu adresowane jest przede wszystkim do m?odzie?y zagro?onej wykluczeniem spo?ecznym, w szczeglno?ci do osb wywodz?cych si? z rodzin niepe?nych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagro?onych patologiami spo?ecznymi. Zak?ada si?, ?e udzia? w projekcie wezm? osoby niepe?nosprawne, spe?niaj?ce kryteria kwalifikowalno?ci okre?lone we wniosku o dofinansowanie. W wojewdztwie pomorskim b?dzie to minimum 17 osb.Dzia?ania przewidziane do realizacji w projekcie:

wsparcie opieku?czo wychowawcze,

indywidualne zaj?cia z doradztwa zawodowego,

grupowe zaj?cia z doradztwa zawodowego,

wsparcie psychologiczne,

kursy zawodowe wraz z pokryciem kosztw egzaminw oraz niezb?dnych bada? lekarskich,

kursy j?zykowe dla 40% uczestnikw,

zaj?cia z zakresu obs?ugi programw komputerowych dla 50% uczestnikw,

kurs komputerowy o standardzie ECDL lub kurs rwnowa?ny dla 20% uczestnikw,

kurs prawa jazdy kat. B dla 40% uczestnikw,

warsztaty przygotowuj?ce do usamodzielnienia si? uczestnikw,

indywidualne po?rednictwo pracy / po?rednictwo pracy w zakresie organizacji sta?y zawodowych,

sta? zawodowy,

kreowanie wizerunku przeprowadzenie warsztatw z us?ug? stylisty, przeprowadzenie metamorfozy i zakup strojw niezb?dnych do zaprezentowania siebie na rozmowie kwalifikacyjnej u potencjalnego pracodawcy.Zaj?cia w ramach kursw prawa jazdy, podstawowych kursw komputerowych, kursw ECDL oraz kursw j?zykowych przewidziane zosta?y dla niepe?nej liczby uczestnikw jako zaj?cia fakultatywne, przeznaczone jedynie dla tych osb, ktrym udzia? w danej formie wsparcia b?dzie niezb?dny dla poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Kursy prawa jazdy i kursy j?zykowe zosta?y zaplanowane dla 40% uczestnikw projektu, kursy ECDL - dla 20%, natomiast kursy dot. obs?ugi programw komputerowych dla 50% uczestnikw projektu.Wsparcie dodatkowe uczestnikw: ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadkw, zapewnienie wy?ywienia w trakcie odbywania zaj??, dofinansowanie kosztw dojazdu na zaj?cia i sta?, stypendium w trakcie odbywania kursw zawodowych i sta?y, koszty niezb?dnych bada? lekarskich i psychologicznych, refundacja kosztw opieki nad dzieckiem lub osob? zale?n?.Jednostki zaanga?owane w realizacj? projektu:

11- 19 Hufiec Pracy w S?upsku (1 grupa projektowa - 10 osb)

ul. Przemys?owa 100

tel. 59 840 27 50, e-mail: 11-19hp@ohp.pl

Koordynator projektu: Wojciechowski Piotr Komendant Hufca 11-19

Opiekun grypy: Ma?gorzata PiekarekCentrum Edukacji i Pracy M?odzie?y w S?upsku (2 grupy projektowe po 10 osb)

ul. Dunikowskiego 3

tel. 59 840 35 71, e-mail: ceipm.slupsk@ohp.pl

Koordynator projektu: Skutecka Danuta Dyrektor CEiPM w S?upsku

Opiekun grypy: Ma?gorzata Wysocka i Celina Ku?nickaM?odzie?owe Centrum Kariery w Chojnicach (2 grupy projektowe po 10 osb)

ul. Lichnowska 5

tel. 52 334 34 84, e-mail: mck.chojnice@ohp.pl

Koordynator projektu: Matis Anna Doradca zawodowy w CEiPM w S?upsku

Opiekun grupy: Magdalena Kamowska i Magdalena PruszakM?odzie?owe Centrum Kariery w L?borku (1 grupa projektowa - 10 osb)

ul. Krzywoustego 1

tel. 59 841 26 61, e-mail: ppp.lebork@ohp.pl

Koordynator projektu: Skutecka Danuta Dyrektor CEiPM w S?upsku

Opiekun grupy: Anna Wi?niewska RjPunkt Po?rednictwa Pracy w Cz?uchowie (1 grupa projektowa - 10 osb)

ul. Wojska Polskiego 1

tel. 59 834 33 19, e-mail: ppp.czluchow@ohp.pl

Koordynator projektu: Matis Anna Doradca zawodowy w CEiPM w S?upsku

Opiekun grupy: Agnieszka GappaPunkt Po?rednictwa Pracy w Wejherowie (1 grupa projektowa - 10 osb)

ul. ?w. Jacka 18

tel. 58 672 18 68, e-mail: ppp.wejherowo@ohp.pl

Koordynator projektu: Skutecka Danuta Dyrektor CEiPM w S?upsku

Opiekun grupy: Paula Ciecholi?skaM?odzie?owe Centrum Kariery w Pruszczu Gda?skim (2 grupy projektowe po 10 osb)

ul. Polskich Kolejarzy 4

tel. 58 305 43 78, e-mail: mck.pruszcz@ohp.pl

Koordynator projektu: Czechowicz Alina Dyrektor CEiPM w Gda?sku

Opiekun grupy: Dorota Botkowska, Anna SchindlerPunkt Po?rednictwa Pracy w Pelplinie (1 grupa projektowa - 10 osb)

Plac Grunwaldzki 8 a

tel. 58 532 19 15, e-mail: ppp.pelplin@ohp.pl

Koordynator projektu: Malinowska Katarzyna Po?rednik pracy w CEiPM w Gda?sku

Opiekun grupy: Ma?gorzata ?epekPunkt Po?rednictwa Pracy w Tczewie (1 grupa projektowa - 10 osb)

ul. Jana Sobieskiego 10

tel. 58 531 64 62, e-mail: ppp.tczew@ohp.pl

Koordynator projektu: Rokita Jacek Doradca zawodowy w CEiPM w Gda?sku

Opiekun grupy: Magdalena Sta?czak ?epekM?odzie?owe Centrum Kariery w Gniewie (1 grupa projektowa - 10 osb)

Plac Grunwaldzki 16/17

tel. 58 532 18 79, e-mail: mck.gniew@ohp.pl

Koordynator projektu: Czechowicz Alina Dyrektor CEiPM w Gda?sku

Opiekun grupy: Emilia SzafraniecM?odzie?owe Centrum Kariery w Sztumie (1 grupa projektowa - 10 osb)

ul. Reja 12

tel. 55 246 00 78, e-mail: mck.sztum@ohp.pl

Koordynator projektu: Czechowicz Alina Dyrektor CEiPM w Gda?sku

Opiekun grupy: Magdalena EmpelKoordynator wojewdzki projektu:

Marta Rychel

m.rychel@ohp.pl

tel. 58 3017916 wew.44
Jednostki zaanga?owane w realizacj? projektu

Komunikacja w miejscu pracy

dodane: 2017-11-13

Pełny adres: ul. Pi?sudskiego 30 a Chojnice 89-620

Dane kontaktowe: E-mail: biuro@cewchojnice.eu Telefon: +48 52 334 44 50 Faks: +48 52 334 44 51

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie


Komunikacja w miejscu pracy, czyli jak ze sob? rozmawia?, by nie zacz?? si? unika?.

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w listopadowym ?niadaniu biznesowym, ktre odb?dzie si? w dniu 22 listopada 2017 roku (?roda) w Centrum Edukacyjno-Wdro?eniowym w Chojnicach w godz. 9.00 - 11.00

Tym razem porozmawiamy o tym. jak ze sob? rozmawia?. W pracy, lecz nie tylko.

Cz?sto nie mamy wp?ywu na to, z kim przyjdzie nam pracowa?. R?nice kulturowe, przyzwyczajenia, odmienne oczekiwania.

W pracy sp?dzamy 1/3 naszego ?ycia i ju? z tego powodu, warto zadba? o sposb, w jaki si? w niej komunikujemy. Z pewno?ci? jest to podstawa budowania przyjaznej atmosfery w miejscu pracy.

Podczas spotkania wskazane zostan? sposoby - jak z emocjonalnych, cz?sto ocennych wypowiedzi wsp?pracownikw/prze?o?onych wychwyci? fakty i potrzeby, na ktre b?dziemy w stanie odpowiedzie?. Ponadto, jak wypowiada? nasze my?li, by inni chcieli s?ysze? to, co chcemy im przekaza?.

Dodatkowo, w zwi?zku z tym, ?e cz?sto jeste?my ?wiadkami niepowodze?, pora?ek, a nawet ?yciowej straty naszych wsp?pracownikw, omwione zostan? sposoby - jak nie nale?y pociesza?. Co robi?, by nasze s?owa nie spowodowa?y wi?cej blu.

Udzia? w ?niadaniu jest bezp?atny. Zapraszamy!

Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? miejsc prosimy o potwierdzenie Pa?stwa udzia?u:
Zapisy pod numerem tel. (52) 33 44 450,
lub mailowo: biuro@cewchojnice.eu,
lub poprzez formularz, znajduj?cy si? na stronie:
http://cewchojnice.eu/index.php/aktualnosci/item/245-komunikacja-w-miejscu-pracy

Centrum Edukacyjno-Wdro?eniowe w Chojnicach
ul. Marsz. J. Pi?sudskiego 30a
89-620 Chojnice
Sala warsztatw kreatywnych (antresola, III pi?tro)
E-mail: biuro@cewchojnice.eu
Telefon: +48 52 334 44 50
Faks: +48 52 334 44 51

Programu ERASMUS+ dla placwek edukacyjnych.

dodane: 2017-11-09

Pełny adres: Urz?d Miasta i Gminy Debrzno

Dane kontaktowe: www.szkolenia-erasmus.org.

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Agencja pracy twrczej og?asza nabr na warsztaty z pisania wniosku do Programu ERASMUS+ dla placwek edukacyjnych.

Szczeg?owe informacje na temat warsztatw znajduj? si? w komunikacie poni?ej.KOMUNIKAT

Jak pozyska? dotacj? z programu ERASMUS+

praktyczne warsztaty z pisania wnioskw i tworzenia projektw dla szk? podstawowych, gimnazjw, szk? ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

Ju? 2 lutego i 21 marca 2018 r. mijaj? najbli?sze terminy sk?adania wnioskw z programu Erasmus + przez szko?y podstawowe, gimnazja i szko?y ponadgimnazjalne, na dofinansowanie w ramach akcji Mobilno?? osb w dziedzinie kszta?cenia i szkolenia , Partnerstwa strategiczne z sektora Edukacja szkolna oraz Kszta?cenie i szkolenia zawodowe.

Granty z programu Erasmus+ pozwalaj? sfinansowa? 100% wydatkw na:

W ramach Akcji Mobilno?? osb w dziedzinie kszta?cenia i szkolenia oraz Akcji Partnerstwa strategiczne wsp?praca szk? w sektorze Edukacja szkolna:

zagraniczne kursy nauki j?zyka dla kadry,
zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,
tzw. wymian? uczniw i kadry mi?dzy szko?ami,
zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,
W ramach Akcji Mobilno?? osb w dziedzinie kszta?cenia i szkolenia w sektorze Kszta?cenie i szkolenia zawodowe:

zagraniczne sta?e i praktyki dla uczniw w przedsi?biorstwach, instytucjach publicznych lub organizacjach pozarz?dowych,
praktyki zawodowe kadry,
szkolenia kadry w instytucjach kszta?cenia lub szkolenia zawodowego.
Zach?camy do skorzystania ze szkolenia Jak pozyska? dotacj? z programu ERASMUS+ praktycznych warsztatw z pisania wnioskw i tworzenia projektw dla szk? podstawowych, gimnazjw, szk? ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

NAJBLI?SZE TERMINY WARSZTATW:

Dla sektora Edukacja szkolna:

20 listopada 2017, Krakw

27 listopada 2017, Pozna?

4 grudnia 2017, Warszawa

11 grudnia 2017, Wroc?aw

Dla sektora: Kszta?cenie i szkolenia zawodowe:

24 listopada 2017, Warszawa

Na szkoleniu dowiedz? si? Pa?stwo:

jakich formalno?ci nale?y dope?ni?, ?eby z?o?y? wniosek w najbli?szym terminie 1 lutego i 21 marca 2018 r. dla akcji: Mobilno?? osb w dziedzinie kszta?cenia i szkolenia i Partnerstwa strategiczne,
jak napisa? wniosek, ?eby mie? gwarancj? pozyskania ?rodkw ekspert napisze z Pa?stwem przyk?adowy wniosek z wykorzystaniem generatora wnioskw ERASMUS+ oraz wyja?ni wszystkie zawi?o?ci formalne,
w jaki sposb pozyska? partnera projektu oraz jakie kryteria musi spe?nia? partner,
jak krok po kroku stworzy? projekt wykorzystania grantu,
jak zaplanowa? wydatki bud?etowe, ?eby uzyska? 100% finansowania projektu,
jak wygospodarowa? z bud?etu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele w?asne placwki np. zwi?zane z doposa?eniem.
Szczeg?owe informacje dotycz?ce szkolenia znajduj? si? na stronie: www.szkolenia-erasmus.org.

Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twrczej.
www.szkolenia-erasmus.org.

dodane: 2017-11-08

Pełny adres: ul.Lichnowska 5, 89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: http://chojnice.praca.gov.pl/

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Szanowni Pa?stwo!

Zapraszamy na Pomorski Dzie? Przedsi?biorczo?ci IDG

Powiatowy Urz?d Pracy w Chojnicach informuje, i? we wsp?pracy z Wojewdzkim Urz?dem Pracy w Gda?sku organizuje po raz dziewi?ty Pomorski Dzie? Przedsi?biorczo?ci IDG.
Wydarzenie to zosta?o wpisane do kalendarza ?wiatowego Tygodnia Przedsi?biorczo?ci.

W tym roku przedsi?wzi?cie organizowane w powiecie chojnickim odb?dzie si? dnia 15 listopada 2017 roku
(?roda) w godz. 10.00 13.00 w Sali bankietowej Sukiennice w Chojnicach przy ulicy Sukiennikw 14.

Celem przedsi?wzi?cia jest promocja przedsi?biorczo?ci i samozatrudnienia w?rd osb bezrobotnych i innych osb zamierzaj?cych uruchomi? indywidualn? dzia?alno?? gospodarcz?, jak rwnie? wspieranie rozwoju firm za?o?onych m. in. przez osoby bezrobotne i przekszta?caniu si? ich w mikroprzedsi?biorstwa.

W ramach Pomorskiego Dnia Przedsi?biorczo?ci IDG osoby chc?ce uruchomi? w?asn? firm? b?d? mog?y uzyska? informacje o sposobie post?powania i procesie zak?adania dzia?alno?ci gospodarczej oraz wymaganych i niezb?dnych dokumentach u przedstawicieli instytucji zaanga?owanych w proces uruchamiania dzia?alno?ci gospodarczej.
Ponadto b?dzie mo?na dowiedzie? si? o mo?liwo?ciach pozyskania ?rodkw finansowych na rozpocz?cie dzia?alno?ci, b?d? innych formach wsparcia.

Program Pomorskiego Dnia Przedsi?biorczo?ci IDG w Chojnicach:

10:00 Rozpocz?cie Pomorskiego Dnia Przedsi?biorczo?ci IDG otwarcie stoisk informacyjno-promocyjnych;
10:30 11:00 Prezentacja ?wiadomo?? prozdrowotna pracownikw kluczem do sukcesu i efektywno?ci firmy AUTO HANDEL KaNaMa Ma?gorzata i Andrzej Szpera sp. jawna;
11:15 11:40 Podleganie ubezpieczeniom spo?ecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu dla osb rozpoczynaj?cych prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej nowe zasady op?acania sk?adek Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych w Chojnicach;
12:00 12:20 Jednolity Plik Kontrolny (JPK), czyli zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsi?biorcy
Urz?d Skarbowy w Chojnicach;
13:00 Zako?czenie Pomorskiego Dnia Przedsi?biorczo?ci IDG.

Ponadto w trakcie trwania Pomorskiego Dnia Przedsi?biorczo?ci IDG oferujemy:
? konsultacje z doradc? zawodowym Powiatowego Urz?du Pracy w Chojnicach w zakresie okre?lenia
predyspozycji do prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej;
? wsparcie konsultanta powiatowego ds. poradnictwa edukacyjno-zawodowego;
? informacje dotycz?ce mo?liwo?ci pozyskania wsparcia finansowego na za?o?enie firmy
lub jej rozwj;
? doradztwo instytucji bezpo?rednio zaanga?owanych w proces tworzenia i funkcjonowania firm
(Urz?d Gminy, Urz?d Statystyczny, Urz?d Skarbowy, Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych, Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Pa?stwowa Inspekcja Pracy);
? informacje na temat szkole? w zakresie podnoszenia kwalifikacji dla osb bezrobotnych
(Powiatowy Urz?d Pracy w Chojnicach) oraz dla osb pozostaj?cych w zatrudnieniu (Centrum
Edukacyjno-Wdro?eniowe w Chojnicach);
? prezentacje dobrych praktyk prezentacja dorobku firm za?o?onych przy wsparciu Powiatowego
Urz?du Pracy w Chojnicach.
http://chojnice.praca.gov.pl/

Bezp?atne szkolenia komputerowe w ramach projektu

dodane: 2017-11-08

Pełny adres: ul. Lichnowska 5 89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: Biuro projektu ul. Krlowej Jadwigi 2 76-207 S?upsk (supermarket SANO) tel. 571-232-008 e-mail: projekt@consultoris.pl www.consultoris/pl/nsp

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Projekt Nowoczesne stanowisko pracy szans? na wzmocnienie potencja?u zawodowego" jest realizowany przez Consultori.pl Tomasz Ordysi?ski w partnerstwie z Centrum Us?ug Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Dzia?anie 5.5 Kszta?cenie Ustawiczne.

Cel projektu to podniesienie umiej?tno?ci i zdobycie kwalifikacji zawodowych u 252 osb w wieku 50 lat i wi?cej, posiadaj?cych status pracownika sektora mikro, ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw oraz podmiotw ekonomii spo?ecznej/przedsi?biorstw spo?ecznych, maj?ca miejsce zamieszkania na terenie wojewdztwa pomorskiego.
Wsparcie polega na przeprowadzeniu szkole? z zakresu ICT Pracownik mobilny- nowoczesne stanowisko pracy" zako?czonych uznanym zewn?trznym egzaminem IC3.
Program szkolenia Pracownik mobilny nowoczesne stanowisko pracy"

Modu? Podstawy pracy z komputerem 10h:
Sprz?t komputerowy
Oprogramowanie
Systemy Operacyjne
Rozwi?zywanie Typowych Problemw
Podstawowe wiadomo?ci nt. konserwacji sprz?tu komputerowego

Modu? INTERNET I FUNKCJONOWANIE W SIECI 15h
Sieci komputerowe
Bezpiecze?stwo
Internet
Wyszukiwarki internetowe
E-mail
Wp?yw technologii komputerowych na spo?ecze?stwo

Modu? KLUCZOWE PROGRAMY I APLIKACJE 45h
Praca z edytorem tekstu
Arkusze kalkulacyjne
Przygotowanie prezentacji

Modu? WSP?PRACA ON-LINE W PROJEKTACH 50h
Podej?cie projektowe
Wsp?dzielenie zasobw i informacji
Narz?dzia komunikacji
Platformy wsp?pracy on-line w projekcie
Konfiguracja stanowiska pracy

Egzamin IC3 obejmowa? b?dzie nast?puj?ce zagadnienia:
Podstawy pracy z komputerem
Potwierdzenie umiej?tno?ci pracy przy u?yciu technologii komputerowych, urz?dzenia peryferyjne(np. drukarki, skanery),instalacji i konfiguracji oprogramowania oraz diagnostyki sprz?tu
przygotowanie i obs?uga mobilnego stanowiska pracy.
Kluczowe aplikacje
Potwierdzenie umiej?tno?ci korzystania z aplikacji zawartej w ramach tzw. oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje multimedialne) oraz zastosowania w biznesie, projektach
Funkcjonowanie w sieci
Potwierdzenie znajomo?ci zasad wsp?pracy on-line oraz umiej?tno?ci konfiguracji narz?dzi do wsp?pracy on-line(pliki w chmurze, kalendarz on-line, portale spo?., komunikacja i technologia mobilna)

Zak?adane do osi?gni?cia wska?niki:
Liczba osb w wieku 50 lat i wi?cej obj?tych wsparciem w Programie 252 osoby, w tym 152 kobiety, 100 m??czyzn
Liczba osb o niskich kwalifikacjach obj?tych wsparciem w Programie 101 osb, w tym 61 kobiet, 40 m??czyzn
Liczba osb w wieku 50 lat i wi?cej, ktre uzyska?y kwalifikacje lub naby?y kompetencje po opuszczeniu Programu 227 osb, w tym 137 kobiet, 90 m??czyzn
Liczba osb w wieku 25 lat i wi?cej, ktre uzyska?y kwalifikacje lub naby?y kompetencje po opuszczeniu Programu 227 osb, w tym 137 kobiet, 90 m??czyzn
Liczba osb o niskich kwalifikacjach, ktre uzyska?y kwalifikacje lub naby?y kompetencje po opuszczeniu Programu 91 osb, w tym 55 kobiet, 36 m??czyzn

Okres realizacji projektu: 01 czerwca 2017 r. 30 czerwca 2019 r.
Biuro projektu
ul. Krlowej Jadwigi 2
76-207 S?upsk (supermarket SANO)
tel. 571-232-008
e-mail: projekt@consultoris.pl
www.consultoris/pl/nsp

Budowanie przewagi konkurencyjnej

dodane: 2015-11-25

Pełny adres: Wy?sza Szko?a Gospodarki w Bydgoszczy Wydzia? Nauk Stosowanych w Chojnicach ul. Pi?sudskiego 30a/108 89 - 620 Chojnice

Dane kontaktowe: www.chojnice.byd.pl; e-mail: chojnice@byd.pl tel. 52 33 44 477 tel. 513 146 624

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Wydzia? Nauk Stosowanych w Chojnicach zaprasza na szkolenie Budowanie przewagi konkurencyjnej, ktre odb?dzie si? 30.01.2016 r. w Centrum Edukacyjno Wdro?eniowym
w Chojnicach.
Program szkolenia:
1. Jak dobrze znasz klienta?
2. Strategiczne my?lenie w sprzeda?y
* Analiza rzeczywisto?ci
* ??czenie faktw
* Kreowanie przysz?o?ci w formie wytycznych strategicznych
3. Taktyki i strategie wykorzystywane w dzia?aniach z klientem
* Kontraktowanie z klientem
* Si?a parafrazy
* Nazywanie emocji
* Zadawanie pyta? pog??bianie, odwracanie, sprawdzanie odkrywanie prawdziwych intencji klienta
* Narracja historie twoich klientw
* Klamrowanie
4. Podsumowanie map? my?li
Cele szkolenia:
* rozwijanie umiej?tno?ci strategicznego my?lenia w sprzeda?y
* uruchomienie planowania ukierunkowanego na sukces
* doskonalenie umiej?tno?ci w rozmowach handlowych
* poznanie nowych technik i taktyk wspieraj?cych zdobywanie rzetelnych informacji
od klienta i budowanie odpowiedzialno?ci

Odbiorcy szkolenia: w?a?ciciele firm, osoby zarz?dzaj?ce sprzeda??, osoby sprzedaj?ce produkty/us?ugi.

Trener: Katarzyna Wardza?a

Metody szkoleniowe: mini-wyk?ady, dyskusja, praca w podgrupach, praca indywidualna, scenki, moderacja, praca na scenariuszach, na metaforze i mapie my?li, feedback, analiza, wyci?ganie wnioskw, samoocena, wypracowanie dobrych praktyk.

Formalno?ci i zg?oszenie:
- zg?oszenia mo?na dokona? w biurze Wydzia?u Nauk Stosowanych lub wype?niaj?c formularz zg?oszeniowy dost?pny na stronie internetowej www.chojnice.byd.pl

Termin i miejsce:
- ilo?? godzin: 8,
- tryb weekendowy
- miejsce: Wy?sza Szko?a Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Pi?sudskiego 30a/108, Chojnice

Cena Szkolenia: 250 z?P?atno?? przelewem na konto:

Wy?sza Szko?a Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Budowanie przewagi konkurencyjnej - Chojnice"

www.chojnice.byd.pl; e-mail: chojnice@byd.pl
tel. 52 33 44 477 tel. 513 146 624
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo