Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

OG?OSZENIE - nabór podmiotów do Inkubatorów Technologicznych2011-10-11

OG?OSZENIE

    Dyrektor Centrum Edukacyjno – Wdro?eniowego w Chojnicach og?asza nabór podmiotów do Inkubatorów Technologicznych mieszcz?cych si? w budynku przy ul. Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego 30a w Chojnicach.

    Oferta skierowana jest w szczególno?ci do podmiotów innowacyjnych z powiatu chojnickiego i powiatu cz?uchowskiego opartych na wiedzy i nowoczesnych technologiach. Do inkubatorów przyjmowane b?d?:

 1. Podmioty poszukuj?ce wsparcia w fazie organizacyjnej.
 2. Inkubatory akademickie.
 3. Podmioty funkcjonuj?ce na rynku nie d?u?ej ni? 6 miesi?cy.
 4. Podmioty funkcjonuj?ce na rynku rozszerzaj?ce dzia?alno?? o profil innowacyjny.

Podmiotom dzia?aj?cym w ramach inkubatora oferujemy w szczególno?ci:

 1. Preferencyjne warunki wynajmu lokali.
 2. Mo?liwo?? korzystania z us?ug „wirtualnego biura”.
 3. Bezp?atne korzystanie z sali spotka? znajduj?cej si? na terenie CEW po uzgodnieniu
  z administracj? CEW.
 4. Preferencyjne warunki wynajmu sali konferencyjnej CEW.
 5. Us?ugi organizacyjne, informacyjne i konsultacyjne.
 6. Przekazywanie informacji o dost?pnych szkoleniach.
 7. Pomoc w nawi?zaniu wspó?pracy z uczelniami wy?szymi wspó?pracuj?cymi z CEW.
 8. Mo?liwo?? bezp?atnej promocji na stronie internetowej oraz podczas seminariów i konferencji organizowanych przez CEW.

Ponadto w miar? mo?liwo?ci oferowane b?d?:

 1. Opieka merytoryczna ekspertów.
 2. Us?ugi doradcze i wspierania przedsi?biorczo?ci.
 3. Doradztwo i obs?uga prawna.

W trakcie naboru preferowane b?d? podmioty, w których:

 1. Planowana dzia?alno?? bazuje na wdra?aniu innowacji technologicznych lub bada? B R.
 2. Przedsi?wzi?cie jest ukierunkowane na zaawansowane technologie, takie jak: technologie systemów informatycznych i sieci telekomunikacyjnych, technologie in?ynierii materia?owej i nanotechnologie, biotechnologie, chemia ?ywno?ci i leków oraz technologie zwi?zane z ochron? ?rodowiska i wykorzystaniem odnawialnych i niekonwencjonalnych ?róde? energii.
 3. Cele innowacyjne b?d? realizowane, w szczególno?ci, z udzia?em uczelni wy?szych i instytucji naukowych regionu.
 4. Przewidywany jest efekt w postaci innowacyjnych produktów/us?ug, na które istnieje efektywny popyt rynkowy.
 5. Przewidywany jest efekt w postaci produktów/us?ug posiadaj?cych mo?liwo?ci/ potencja? uzyskania praw patentowych/licencji.
 6. Planowana dzia?alno?? jest zgodna z przedsi?wzi?ciami gospodarczymi i badawczymi realizowanymi lub planowanymi na terenie CEW przez inne podmioty oraz umo?liwi udzia? w wymianie do?wiadcze?, wiedzy i kontaktów pomi?dzy u?ytkownikami CEW.
 7. Zak?adany jest udzia? w powi?zaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych, z podmiotami dzia?aj?cymi na terenie Pomorza, kraju, a tak?e w projektach badawczych Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wst?pny formularz zg?oszeniowy, stanowi?cy za??cznik nr 1 do Regulaminu Inkubatora Technologicznego (regulamin wraz z za??cznikami do pobrania – tutaj)
 2. Dowód rejestracji podmiotu w odpowiednim rejestrze (ewidencja dzia?alno?ci gospodarczej, Krajowy Rejestr S?dowy lub innym).
 3. O?wiadczenie o niezaleganiu w podatkach.
 4. O?wiadczenie o niezaleganiu w op?acaniu sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne.

Wymagane dokumenty nale?y sk?ada? w zamkni?tych kopertach z dopiskiem „Inkubator Technologiczny” w terminie do dnia 27 pa?dziernika 2011 roku, do godziny 15:30 w Biurze Obs?ugi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Chojnicach przy ul. 31 stycznia 56 (nie jak wskazano w za??czniku nr 1 do regulaminu Inkubatora Technologicznego w budynku CEW ).

Dodatkowe informacje uzyska? mo?na pod numerem telefonu 530 988 984.
Wyniki naboru zostan? og?oszone do dnia 4 listopada 2011 roku poprzez poinformowanie sk?adaj?cych oferty pisemnie.

UWAGA! Do czasu uruchomienia strony www.cew.bizneschojnice.eu ca?o?? dokumentacji znajduje si? na stronie www.bizneschojnice.eu oraz www.bip.powiatchojnice.pl

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo