Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Chojnice2011-02-16

Wójt Gminy Chojnice ogłosił otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2011 r.

Konkurs obejmuje następujące zadania
1. Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) Organizacja inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 r.
2. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim.

Zadania winny być zrealizowane w 2011 roku (z tym, że inscenizacja Szarży pod Krojantami winna odbyć się w dniu 04.09.2011 roku na polu Szarży) z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy gminy Chojnice.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 08 marca 2011 r. do godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach - biuro podawcze; ul. 31 Stycznia 56a lub przesłać pocztą na adres: ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu).

Informacji w sprawie konkursu udzielają: Podinspektor Daniel Michalak oraz Inspektor Barbara Stelmaszyk, tel. 052 397 21 29 (wew. 334).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Gminy Chojnice

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo