Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Podatkowe ?niadanie biznesowe w CEW 2016-01-21

podatkowe_sniadanie_biznesowe_w_cew
27 stycznia 2016 (?roda) od godz. 9:00 w Centrum Edukacyjno-Wdro?eniowym w Chojnicach odb?dzie si? kolejne spotkanie w ramach cyklu „Business Breakfast”. Tematem przewodnim spotkania b?d?: zmiany w podatkach w roku 2016 - w szczególno?ci omówione zostan? zmiany w ordynacji podatkowej dotycz?ce przedsi?biorców, a tak?e pozosta?e zmiany w VAT, PIT, CIT oraz PCC, SD. Podczas najbli?szego ?niadania pracownicy Urz?du Skarbowego w Chojnicach przybli?? pokrótce zmiany obowi?zuj?ce od pocz?tku bie??cego roku, m.in.: - korzy?ci dla podatników w zwi?zku ze zmianami w ordynacji podatkowej, - nowe zasady obliczania proporcji odliczenia VAT przy sprzeda?y mieszanej, - uproszczenia korekty przychodów i kosztów z faktur przeterminowanych i koryguj?cych , - ulga na dzia?alno?? badawczo-rozwojow? przedsi?biorstw. W nieformalnej atmosferze ?niadania, b?dzie okazja do dyskusji i wymiany do?wiadcze? - na pytania uczestników odpowiada? b?d? pracownicy Urz?du Skarbowego. Udzia? w ?niadaniu jest bezp?atny. Zapraszamy! Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? miejsc prosimy o potwierdzenie Pa?stwa udzia?u: - telefonicznie (52) 33 44 450, lub - za po?rednictwem e-mail (wpisuj?c w temacie „BB”) , lub - za po?rednictwem formularza dost?pnego na stronie cew.bizneschojnice.eu Miejsce spotkania: Centrum Edukacyjno-Wdro?eniowe w Chojnicach ul. Marsz. J. Pi?sudskiego 30a 89-620 Chojnice Sala konferencyjna (parter) Kontakt Tel. 052 334 44 50, E-mail: biuro@cewchojnice.eu www.cew.bizneschojnice.eu Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsi?biorców, osoby planuj?ce za?o?y? w?asn? dzia?alno?? i inne osoby zainteresowane tematem.
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo