Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

POPRAWA BILANSU WODNEGO W MIEŚCIE CHOJNICE POPRZEZ BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ SYSTEMU ODBIORU ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W CZĘŚCI ZLEWNI STRUGI JARCEWSKIEJ2013-08-23

ue_bilans_wodny_chojnice

Projekt pn. „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, działania 5.2 Gospodarka wodna, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Projektu była poprawa stanu środowiska i ograniczenie zagrożeń poprzez realizację kluczowego dla czystości wód jeziora Charzykowskiego i Strugi Jarcewskiej rozwiązania melioracyjnego, polegającego na objęciu oczyszczeniem z zawiesin, tłuszczy i związków ropopochodnych ścieków deszczowych spływających z około 40% zabudowanej powierzchni miasta.

Przedmiotem projektu była przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych na obszarze 17 ha zielonej strefy centrum. W wyniku realizacji projektu powstały dwa nowe zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 25 550 m3, przebudowany zbiornik retencyjny o pojemności 42 150 m3, dwa kanały łączące zbiorniki oraz układ rowów melioracyjnych (1,11 km), trzy mosty, pięć kładek, stacja pomp, komora wlotu z mechaniczną kratą samoczyszczącą, trzy zestawy urządzeń oczyszczających, urządzenie napowietrzające oraz budowle melioracyjne. Nowopowstały układ służy poprawie bilansu wodnego oraz podniesieniu poziomu retencji wód deszczowych, w tym przepływów powodziowych. Obszar objęty ochroną przeciwpowodziowa zwiększył się do ok. 49,3 ha przy wzroście objętości zretencjonowanej wody do 35.000m3.

Beneficjent: Gmina Miejska Chojnice

Okres realizacji: maj 2009 - listopad 2010

Całkowity koszt projektu: 10.199.363,51,-zł

w tym:

Współfinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej: 7.644.545,62,-zł

Finansowy udział Powiatu Chojnickiego: 550.000,00,-zł

 

Uporządkowanie gospodarki wodnej pozwoliło na dalsze prace stanowiące II etap modernizacji pn. „Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach”

Z uwagi na złożoność, szeroki zakres rzeczowy oraz wymóg zaangażowania wysokich środków finansowych przedsięwzięcia, zdecydowano o jego etapowaniu. Obecnie zakończono realizację Etapu I przedmiotowego zadania. Równolegle rozpoczęto realizację Etapu II polegającą na wprowadzeniu funkcji sportowych oraz na realizacji budynku zaplecza gospodarczego dla ogrodnika parkowego. Po zakończeniu realizacji II Etapu planowana jest realizacja: Etapu III – zagospodarowanie zachodniej części Parku, w tym m.in. utworzenie górki saneczkowej, alpinarium, budowa amfiteatru, „zielonego labiryntu”.

W ramach I etapu prac wykonany został następujący zakres rzeczowy:

•Nasadzenia zieleni

•Ogród botaniczny – drenaż

•Ogród botaniczny – system nawadniania

•Napowietrzanie zbiorników wodnych

•Ścieżki rowerowe

•Ścieżki piesze nieutwardzone

•Gospodarka drzewostanem

•Działania edukacyjno-informacyjne – tablica

 

Wartość inwestycji 8.588.124,61 zł

w tym dotacja z WFOŚ i GW 220.000,00 zł

pożyczka z WFOŚ i GW 1.500.000,00 zł

inf.:www.miastochojnice.pl

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo