Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Powiat na co dzie?

NIEODP?ATNE PUNKTY POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE CHOJNICKIM W 2018 R.2018-02-15

nieodplatne_punkty_pomocy_prawnej

Starostwo Powiatowe w Chojnicach informuje, ?e zgodnie z ustaw? z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodp?atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) Powiat Chojnicki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rz?dowej polegaj?ce na udzielaniu nieodp?atnej pomocy prawnej.

Telefony alarmowe2014-05-09

telefony_alarmowe

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowi?zuj?cym na terenie ca?ej Unii Europejskiej. S?u?y do powiadamiania w sytuacjach zagro?enia zdrowia, ?ycia lub mienia.Wci?? obowi?zuj? numery:

997 - Policja,
998 - Stra? Po?arna,
999 - Pogotowie Ratunkowe

U?yteczne adresy2014-04-29

uzyteczne_adresy
Najwa?niejsze urz?dy i instytucje powiatu chojnickiego? Sprawd?, gdzie ich szuka?!

Komunikacja2014-04-28

komunikacja
Przez teren powiatu chojnickiego przebiega droga krajowa nr 22 oraz drogi wojewdzkie ??cz?ce miasto Chojnice z s?siednimi miastami. Sie? drg wojewdzkich uzupe?niona jest przez drogi powiatowe i gminne, ktre zapewniaj? ??czno?? pomi?dzy poszczeglnymi gminami.

O?rodki zdrowia2014-04-15

osrodki_zdrowia
Zadbaj o zdrowie! W powiecie chojnickim funkcjonuj? przychodnie ?wiadcz?ce bezp?atne us?ugi medyczne jak i o?rodki, w ktrych porad? lekarsk? wykupisz bez oczekiwania i bez skierowania.

Banki2014-04-15

banki
Sprawd? oddzia?y bankw znajduj?ce si? w Twojej okolicy.

Placwki Poczty Polskiej2014-04-15

poczta
Zakres us?ug ?wiadczonych przez Poczt? Polsk? zale?y od rodzaju placwki: Urz?d Pocztowy, Filia Urz?du Pocztowego, Agencja Pocztowa. W Filiach Urz?dw Pocztowych i Agencjach Pocztowych us?ugi pocztowe ?wiadczone s? w ograniczonym zakresie.
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo