Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Projekty unijne

TERMOMODERNIZACJA BYDYNKÓW U?YTECZNO?CI PUBLICZNEJ W POWIECI CHOJNICKIM 2013-11-20

termomodernizacja_budynkow

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków u?yteczno?ci publicznej w powiecie chojnickim” zosta? wspó?finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
Osi Priorytetowej 5. ?rodowisko i energetyka przyjazna ?rodowisku.
Dzia?ania 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii.

„ZWI?KSZENIE ATRAKCYJNO?CI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHOJNICKIEGO POPRZEZ BUDOW? MOSTU ZWODZONEGO W MIEJSCOWO?CI MA?E SWORNEGACIE W RAMACH PROGRAMU KASZUBSKA MARSZRUTA”.2013-11-19

most_zwodzony_swornegacie
Inwestycja zosta?a zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Dzia?ania 8.1. Lokalny potencja? rozwojowy, Poddzia?ania 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspieraj?ca rozwój gospodarczy.

„JEZUICI BEZ JEZUITÓW – ETAP II RESTAURACJI OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W CHOJNICACH”2011-03-10

jezuici_bez_jezuitow
Projekt zosta? zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Dzia?ania 6.3. Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym.

WSPARCIE ORGANIZACJI KLASTRA TURYSTYCZNEGO W SUBREGIONIE PO?UDNIOWYM 2013-11-19

klaster_turystyczny
Projekt pn. „Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Po?udniowym” jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w M?P, Dzia?ania 1.5 Regionalna sie? transferu rozwi?za? innowacyjnych, poddzia?ania 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych.

CENTRUM EDUKACYJNO - WDRO?ENIOWE W CHOJNICACH2010-11-15

centrum_edukacyjno_wdrozeniowe_w_chojnicach
Centrum Edukacyjno-Wdro?eniowe w Chojnicach to Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w M?P, Dzia?ania 1.5. Regionalna sie? transferu rozwi?za? innowacyjnych, Poddzia?ania 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych.

"ADAPTACJA OBIEKTÓW POPRZEMYS?OWYCH – „BIA?E M?YNY” W CHOJNICACH. PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ZE ZMIAN? SPOSOBU U?YTKOWANIA M?YNA CHOJNICKIEGO NA POTRZEBY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"2011-03-10

biale_mlyny

Celem realizacji zadania by?a przebudowa i rozbudowa obiektu zabytkowego „M?yna Chojnickiego” ze zmian? sposobu u?ytkowania na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2624G CHOCI?SKI M?YN - CHARZYKOWY NA ODCINKU CHOCI?SKI M?YN - MA?E SWORNEGACIE2013-11-19

chocinski_mlyn_swornegacie
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Choci?ski M?yn – Charzykowy na odcinku Choci?ski M?yn – Ma?e Swornegacie od km 0 008,11 do km 3 544,03"

"BUDOWA TRAS ROWEROWYCH I INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POWIECIE CHOJNICKIM W RAMACH PROGRAMU KASZUBSKA MARSZRUTA"2012-11-12

marszruta
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi priorytetowej 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Dzia?ania 6.1 Infrastruktura wzmacniaj?ca potencja? turystyczny.

POPRAWA BILANSU WODNEGO W MIE?CIE CHOJNICE POPRZEZ BUDOW? I ROZBUDOW? SYSTEMU ODBIORU ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W CZ??CI ZLEWNI STRUGI JARCEWSKIEJ2013-08-23

ue_bilans_wodny_chojnice

Projekt pn. „Poprawa bilansu wodnego w mie?cie Chojnice poprzez przebudow? i rozbudow? systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w cz??ci zlewni Strugi Jarcewskiej” zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, osi Priorytetowej 5. ?rodowisko i energetyka przyjazna ?rodowisku, dzia?ania 5.2 Gospodarka wodna, wspó?finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PRZEBUDOWA G?ÓWNEJ ARTERII KOMUNIKACYJNEJ MIASTA CHOJNICE STANOWI?CEJ FRAGMENT MI?DZYNARODOWEGO UK?ADU KOMUNIKACYJNEGO BERLIN - KALININGRAD2013-08-23

ue_przebudowa_gdanskiej_miasto_chojnice

To pierwszy projekt Gminy Miejskiej Chojnice w perspektywie finansowej 2007-2013, który uzyska? dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, O? priorytetowa 4 Regionalny system transportowy, Dzia?anie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej.

PRZECIWDZIA?ANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU MIESZKA?CÓW CHOJNIC2013-08-23

ue_wykluczenie_cyfrowe_miasto_chojnice
Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o? priorytetowa 8. „Spo?ecze?stwo informacyjne – zwi?kszanie innowacyjno?ci gospodarki”, dzia?anie 8.3 „Przeciwdzia?anie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE WIELKIEGO KANA?U BRDY NA TERENIE GMINY CZERSK2013-07-25

wielki_kanal_brdy
Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kana?u Brdy w Fojutowie oraz Rytlu. W Fojutowie powsta? teren rekreacyjny (?cie?ki, alejki, parking, wiaty itp..) w Rytlu natomiast rekreacyjno-sportowy tj. k?pielisko...

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ: BUDOWA CENTRÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ - BRAMY KASZUBSKIEGO PIER?CIENIA WRAZ Z KAMPANI? PROMOCYJN?2013-08-23

ue_kaszubski_pierscien_miasto_chojnice

Cz??ci? projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pier?cienia wraz z kampani? promocyjn?” jest budowa baszty w Fosie Miejskiej. Projekt realizowany zosta? w partnerstwie gmin i samorz?dów powiatowych z terenu Kaszub. Liderem projektu jest Powiat Kartuski. Projekt zrealizowany zosta?w ramach dzia?ania 6.2. Promocja i informacja turystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

REWITALIZACJA WSI LE?NO POPRZEZ ODBUDOW? OBIEKTU PE?NI?CEGO FUNKCJ? SPO?ECZNO - KULTURALNA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU2013-08-22

ue_rewitalizacja_lesno_brusy

Zadanie pn. „Rewitalizacja wsi Le?no poprzez odbudow? obiektu pe?ni?cego funkcj? spo?eczno – kulturalna i zagospodarowanie terenu” uzyska?o dofinansowanie ze ?rodka 4.1. „Rozwój obszarów zale?nych od rybactwa”, obj?tego osi? priorytetow? 4 - Zrównowa?ony rozwój obszarów zale?nych od rybactwa, zawart? w Programie Operacyjnym „Zrównowa?ony rozwój sektora rybo?ówstwa i nadbrze?nych obszarów rybackich 2007-2013” Europejskiego Funduszu Rybackiego.

REKULTYWACJA 15 SK?ADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE DZIA?ANIA ZAK?ADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W NOWYM DWORZE2013-08-23

ue_rekultywacja_odpadow_miasto_chojnice

To partnerski projekt z?o?ony przez Gmin? Miejsk? Chojnice jako partnera wiod?cego wraz z 9 innymi gminami do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPO?ECZNO-KULTURALNEJ POPRZEZ ROZBUDOW? GMINNEGO O?RODKA KULTURY, BUDOW? CI?GU PIESZO-JEZDNEGO PRZY BOISKU REKREACYJNO-SPORTOWYM I PRZEBUDOWA PARKINGU W KONARZYNACH2013-08-28

ue_rozbudowa_gok_konarzyny
Projekt pn. "Rozwój infrastruktury spo?eczno-kulturalnej poprzez rozbudow? Gminnego O?rodka Kultury, budow? ci?gu pieszo-jezdnego przy boisku rekreacyjno-sportowym i parkingu w Konarzynach zosta? dofinansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

PRZEBUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W KONARZYNACH W CELU AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SPO?ECZNO?CI LOKALNEJ2013-08-30

eu_boisko_konarzyny

Realizacja projektu "Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Konarzynach w celu aktywizacji i integracji spo?eczno?ci lokalnej" by?a mozliwa dzi?ki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

OCHRONA PARKU NARODOWEGO BORY TUCHOLSKIE POPRZEZ BUDOW? SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWO?CIACH: CIECHOLEWY, KONARZYNKI OSADY I ?YCHCKIE OSADY, GMINA KONARZYNY2013-08-28

eu_budowa_kanalizacji_konarzyny
Projekt pn. "Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budow? sieci kanalizacyjnej w miejscowo?ciach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i ?ychckie Osady, gmina Konarzyny” jest wspó?finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda?sku.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SANITARNEJ W PO?UDNIOWEJ I WSCHODNIEJ CZ??CI AGLOMERACJI CHOJNICE2013-10-11

ue_aglomeracja_chojnice

Projekt zak?ada? uporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej w cz??ci gminy Chojnice, a tym samym zwi?kszenie dost?pu do sieci wodoci?gowej i kanalizacyjnej dla 1,5 tys. mieszka?ców.

BUDOWA BUDYNKU KULTURALNO - SPORTOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODARWOANIEM TERENU W MIEJSCOWO?CI LUBNIA2013-08-22

ue_lubnia_brusy
Projekt pn. „Budowa budynku kulturalno – sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowo?ci Lubnia dofinansowany w ramach dzia?ania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007 – 2013.

ADAPTACJA WRAZ Z PRZEBUDOW? I ROZBUDOW? BUDYNKU PO BY?EJ ZLEWNI MLEKA W CZYCZKOWACH NA POTRZEBY SOCJALNO - SPORTOWE2013-08-21

ue_zlewnia_mleka_brusy

Projekt pn. „Adaptacja wraz z przebudow? i rozbudow? budynku po by?ej zlewni mleka w Czyczkowach na potrzeby socjalno – sportowe” realizowany w ramach dzia?ania 413 Wdra?anie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadaj? warunkom przyznania pomocy w ramach dzia?ania „Odnowa i rozwój wsi” obj?tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

REKULTYWACJA ZBIORNIKA WODNEGO WE WSI ZALESIE2013-08-20

ue_zbiornik_zalesie_brusy

„Rekultywacja zbiornika wodnego we wsi Zalesie” dofinansowana w ramach ?rodka 4.1. „Rozwój obszarów zale?nych od rybactwa” obj?tego osi? priorytetow? 4 – Zrównowa?ony rozwój obszarów zale?nych od rybactwa, zawart? w Programie Operacyjnym „Zrównowa?ony rozwój sektora rybo?ówstwa i nadbrze?nych obszarów rybackich 2007-2013” Europejskiego Funduszu Rybackiego.

MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA Z WYKORZYSTANIEM ENERGII ZE ?RÓDE? ODNAWIALNYCH WRAZ Z TERMOMODERNIZACJ? OBIEKTÓW U?YTECZNO?CI PUBLICZNEJ W BRUSACH2013-08-22

ue_energia_odnawialna_brusy

Projekt pn. „Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze ?róde? odnawialnych wraz z termomodernizacj? obiektów u?yteczno?ci publicznej w Brusach” realizowany w ramach dzia?ania 321 „Podstawowe us?ugi dla gospodarki i ludno?ci wiejskiej” obj?tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

REGULACJA GOSPODARKI WODNO - ?CIEKOWEJ POPRZEZ BUDOW? KOLEKTORA DESZCZOWEGO W UL. TARGOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM I ODPROWADZANIEM WÓD OPADOWYCH DO RZEKI NIECHWASZCZ2013-08-20

ue_kolektor_rz_niechwaszcz_brusy

Projekt pn.: „Regulacja gospodarki wodno – ?ciekowej poprzez budow? kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 O? Priorytetowa 5. ?rodowisko i energetyka przyjazna ?rodowisku Dzia?anie 5.2. Gospodarka wodna.

MASKOTKA GMINY BRUSY WRAZ Z KOLOPORTA?EM FOLDERÓW I ULOTEK, SPOSOBEM NA PROMOCJ? WALORÓ PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH REGIONU2013-08-21

ue_maskotka_brusy
Zadanie pn. "Maskotka Gminy Brusy wraz z kolporta?em folderów i ulotek, sposobem na promocj? walorów przyrodniczych i kulturowych regionu" realizowane w ramach Osi 4 dzia?anie Wdra?anie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji odpowiadaj?cych warunkom przyznania pomocy w ramach ma?ych projektów obj?tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowana inwestycja znajduje si? na terenie obj?tym Lokaln? Strategi? Rozwoju dla obszaru dzia?ania Lokalnej Grupy Dzia?ania Sandry Brdy.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ?CIEKÓW W BRUSACH - Etap I2013-08-20

ue_oczyszczalnia_brusy

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ?cieków w Brusach – Etap I” realizowany w ramach dzia?ania 321 „Podstawowe us?ugi dla gospodarki i ludno?ci wiejskiej” obj?tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

PODNIESIENIE JAKO?CI ?WIADCZONYCH US?UG MEDYCZNYCH POPRZEZ PRZEBUDOW? I ROZBUDOW? O?RODKA ZDROWAI W BRUSACH WRAZ Z WYPOSA?ENIEM2013-08-22

ue_uslugi_medyczne_brusy

Projekt pn.: „Podniesienie jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych poprzez przebudow? i rozbudow? o?rodka zdrowia w Brusach wraz z wyposa?eniem” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 O? Priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura spo?eczna i inicjatywy obywatelskie Dzia?anie 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.

"BOROWIACKIE SZLAKI - KOMPLEKSOWA REDUKCJA PRESJI TURYSTYCZNEJ W REZERWACIE BIOSFERY BORY TUCHOLSKIE"2013-08-20

ue_borowiackie_szlaki_brusy

Projekt pn. „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” dofinansowany w ramach Dzia?ania 5.1 Budowa lub modernizacja ma?ej infrastruktury s?u??cej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierna i niekontrolowan? presja turystów Priorytetu V Ochrona przyrody i kszta?towanie postaw ekologicznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2007-2013 oraz ze ?rodków Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ?WIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWO?CI CZAPIEWICE2013-08-20

ue_czapiewice_brusy

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku ?wietlicy wiejskiej w miejscowo?ci Czapiewice” realizowany w ramach dzia?ania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” obj?tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY BRUSY2013-08-22

ue_system_kanalizacji_brusy
Projekt pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brusy” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 O? Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa Dzia?anie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony ?rodowiska.

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW? I WYPOSA?ENIEM BUDYNKU "ZESPO?U SZKÓ? SPECJALNYCH W CZERSKU"2010-11-15

rozbudowa_z_przebudowa_i_wyposazeniem_budynku

Projekt zosta? zrealizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura spo?eczna i inicjatywy obywatelskie,

Dzia?ania 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury

REMONT I WYPOSA?ENIE ?WIETLICY WIEJSKIEJ W GOTELPIU 2013-07-25

swietlica_gotelp
Celem projektu by? remont istniej?cej w Gotelpiu ?wietlicy wiejskiej wraz z wyposa?eniem jej w meble, sprz?t RTV i AGD. Remont obejmowa? wymian? pokrycia dachowego, wymain? stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienie elewacji...

„ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI W CZERSKU – ETAP II – ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ” 2012-12-18

boisko_czersk
Projekt zosta? zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Dzia?ania 8.1. Lokalny potencja? rozwojowy, Poddzia?ania 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspieraj?ca rozwój gospodarczy.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM DLA ZESPO?U SZKÓ? W CHOJNICACH2010-11-15

budowa_sali_gimnastycznej_wraz_z_zapleczem
Warto?? projektu opiewa na 6,3 mln z?otych, z czego 1 mln 700 tys. z?otych uda?o si? pozyska? z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Wojewódzki wieloletni program rozwoju bazy sportowej”.

BUDOWA OGÓLNODOST?PNEGO WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO 2010-11-15

budowa_ogolnodostepnego_wielofunkcyjnego_boiska

„Budowa ogólnodost?pnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 3 w Chojnicach, ul. Sukienników 13” to projekt zrealizowany w ramach programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dost?pnych dla dzieci i m?odzie?y.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓ? PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W CHOJNICACH 2010-11-15

budowa_sali_gimnastycznej_przy_zespole_szkol

Powiat Chojnicki zaanga?owa? si? w dzia?ania zmierzaj?ce do rozwoju kultury fizycznej. W ramach projektu „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i ??cznikiem przy Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach”, dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Wojewódzki wieloletni program rozwoju bazy sportowej”, powsta?a sala gimnastyczna o wymiarach 19,22 m x 31,22 m, si?ownia, sala kondycyjna, ??cznik budynku sali z budynkiem szko?y, magazyn sprz?tu sportowego, szatnie, ?azienki WC, instalacje, wentylacja mechaniczna. Powierzchnia u?ytkowa wynosi 1 179,39 m2.

"BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE SZKÓ? PONADGIMNAZJALNYCH W MALACHINIE"2010-11-15

budowa_sali_gimnastycznej_wraz_z_zapleczem

To kolejny zrealizowany przez Powiat Chojnicki projekt. Jego warto?? wynosi?a 3,2 mln z?otych, z czego 600 tys. z?otych pozyskanych zosta?o z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Wojewódzki wieloletni program rozwoju bazy sportowej”.

PRZEBUDOWA UL. LICHNOWSKIEJ I ODCINKA UL. DWORCOWEJ 2010-11-15

przebudowa_ul_lichnowskiej_i_odcinka_ul_dworcowe

„Przebudowa ul. Lichnowskiej i odcinka ul. Dworcowej do skrzy?owania z ul. Brzozow? wraz z budow? sygnalizacji ?wietlnej na skrzy?owaniu z ul. Towarow?” to jeden z projektów zrealizowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011”. Warto?? projektu wynios?a ponad 3 mln 700 tys. z?, a dofinansowanie z bud?etu pa?stwa stanowi?o 50%.

PRZEBUDOWA UL. PRZEMYS?OWEJ WRAZ Z BUDOW? RONDA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CHOJNICACH 2010-11-15

przebudowa_ul_przemyslowej_wraz_z_budowa_ronda_

„Przebudowa ul. Przemys?owej wraz z budow? ronda i kanalizacji deszczowej w Chojnicach” to projekt opiewaj?cy na oko?o 6 milionów z?otych, z czego 50% warto?ci projektu to ?rodki pozyskane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

PRZEBUDOWA UL REYMONTA W CHOJNICACH 2010-11-15

przebudowa_ul_reymonta_w_chojnicach

Projekt, zrealizowany przez Powiat Chojnicki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Jego warto?? wynios?a 1 mln 200 tys. z?otych, dofinansowanie to ponad 600 tys. z?otych.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2410 G2010-11-15

przebudowa_drogi_powiatowej_nr_2410_g

Lokalna infrastruktura drogowa zosta?a wzmocniona poprzez realizacj? projektu „Poprawa dost?pno?ci terenów inwestycyjnych Gminie Czersk – etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Malachin Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku”.

PRZEBUDOWA UL. POMORSKIEJ I BUDOWA UL. FERENSA 2010-11-15

przebudowa_ul_pomorskiej_i_budowa_ul_p_ferensa

W ramach projektu „Poprawa dost?pno?ci terenów inwestycyjnych w gminie Czersk – etap I: przebudowano ul. Pomorsk? oraz zrealizowano budow? ul. P. Ferensa wraz ze skrzy?owaniem z ul. Królowej Jadwigi i odcinkiem ul. ?ubianka” zbudowana zosta?a ulica Piotra Ferensa o d?ugo?ci 0,405 km oraz przebudowana ulica Pomorska wraz z odcinkami ulic: Królowej Jadwigi i ?ubianka o ??cznej d?ugo?ci 0,407 km.

 

POPRAWA JAKO?CI LOKALNEJ SIECI DROGOWEJ 2010-11-15

poprawa_jakosci_lokalnej_sieci_drogowej

„Poprawa jako?ci lokalnej sieci drogowej na terenie Powiatu Chojnickiego poprzez przebudow? drogi powiatowej nr 2610 G na odcinku Brusy - Kosobudy”, to projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysoko?ci 1,7 mln z?.

MOJE BOISKO - ORLIK 20122010-11-15

mojeboiskoorlik2012
Program "Moje boisko - Orlik 2012" zainicjowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zak?ada budow?, w ka?dej gminie na terenie ca?ego kraju, ogólnodost?pnych, bezp?atnych boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym.

„POWIAT CHOJNICKI - ATRAKCYJNY, INNOWACYJNY PRZYJAZNY INWESTYCJOM” budowa portalu "BIZNES CHOJNICE" i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego. 2010-11-15

projekt_biznes_chojnice

Projekt zosta? zrealizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje MSP
Dzia?anie 1.6. Promocja gospodarcza regionu
Poddzia?anie 1.6.1. Promowanie atrakcyjno?ci regionu

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo