Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Projekty unijne

TERMOMODERNIZACJA BYDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECI CHOJNICKIM 2013-11-20

termomodernizacja_budynkow

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie chojnickim” został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku.
Działania 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii.

„ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHOJNICKIEGO POPRZEZ BUDOWĘ MOSTU ZWODZONEGO W MIEJSCOWOŚCI MAŁE SWORNEGACIE W RAMACH PROGRAMU KASZUBSKA MARSZRUTA”.2013-11-19

most_zwodzony_swornegacie
Inwestycja została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy.

„JEZUICI BEZ JEZUITÓW – ETAP II RESTAURACJI OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W CHOJNICACH”2011-03-10

jezuici_bez_jezuitow
Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.3. Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym.

WSPARCIE ORGANIZACJI KLASTRA TURYSTYCZNEGO W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM 2013-11-19

klaster_turystyczny
Projekt pn. „Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym” jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działania 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, poddziałania 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych.

CENTRUM EDUKACYJNO - WDROŻENIOWE W CHOJNICACH2010-11-15

centrum_edukacyjno_wdrozeniowe_w_chojnicach
Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach to Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działania 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałania 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych.

"ADAPTACJA OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH – „BIAŁE MŁYNY” W CHOJNICACH. PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA MŁYNA CHOJNICKIEGO NA POTRZEBY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"2011-03-10

biale_mlyny

Celem realizacji zadania była przebudowa i rozbudowa obiektu zabytkowego „Młyna Chojnickiego” ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2624G CHOCIŃSKI MŁYN - CHARZYKOWY NA ODCINKU CHOCIŃSKI MŁYN - MAŁE SWORNEGACIE2013-11-19

chocinski_mlyn_swornegacie
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy na odcinku Chociński Młyn – Małe Swornegacie od km 0 008,11 do km 3 544,03"

"BUDOWA TRAS ROWEROWYCH I INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POWIECIE CHOJNICKIM W RAMACH PROGRAMU KASZUBSKA MARSZRUTA"2012-11-12

marszruta
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi priorytetowej 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny.

POPRAWA BILANSU WODNEGO W MIEŚCIE CHOJNICE POPRZEZ BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ SYSTEMU ODBIORU ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W CZĘŚCI ZLEWNI STRUGI JARCEWSKIEJ2013-08-23

ue_bilans_wodny_chojnice

Projekt pn. „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, działania 5.2 Gospodarka wodna, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PRZEBUDOWA GŁÓWNEJ ARTERII KOMUNIKACYJNEJ MIASTA CHOJNICE STANOWIĄCEJ FRAGMENT MIĘDZYNARODOWEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO BERLIN - KALININGRAD2013-08-23

ue_przebudowa_gdanskiej_miasto_chojnice

To pierwszy projekt Gminy Miejskiej Chojnice w perspektywie finansowej 2007-2013, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4 Regionalny system transportowy, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej.

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU MIESZKAŃCÓW CHOJNIC2013-08-23

ue_wykluczenie_cyfrowe_miasto_chojnice
Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE WIELKIEGO KANAŁU BRDY NA TERENIE GMINY CZERSK2013-07-25

wielki_kanal_brdy
Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy w Fojutowie oraz Rytlu. W Fojutowie powstał teren rekreacyjny (ścieżki, alejki, parking, wiaty itp..) w Rytlu natomiast rekreacyjno-sportowy tj. kąpielisko...

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ: BUDOWA CENTRÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ - BRAMY KASZUBSKIEGO PIERŚCIENIA WRAZ Z KAMPANIĄ PROMOCYJNĄ2013-08-23

ue_kaszubski_pierscien_miasto_chojnice

Częścią projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną” jest budowa baszty w Fosie Miejskiej. Projekt realizowany został w partnerstwie gmin i samorządów powiatowych z terenu Kaszub. Liderem projektu jest Powiat Kartuski. Projekt zrealizowany zostałw ramach działania 6.2. Promocja i informacja turystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

REWITALIZACJA WSI LEŚNO POPRZEZ ODBUDOWĘ OBIEKTU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ SPOŁECZNO - KULTURALNA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU2013-08-22

ue_rewitalizacja_lesno_brusy

Zadanie pn. „Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno – kulturalna i zagospodarowanie terenu” uzyskało dofinansowanie ze środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Europejskiego Funduszu Rybackiego.

REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W NOWYM DWORZE2013-08-23

ue_rekultywacja_odpadow_miasto_chojnice

To partnerski projekt złożony przez Gminę Miejską Chojnice jako partnera wiodącego wraz z 9 innymi gminami do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, BUDOWĘ CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO PRZY BOISKU REKREACYJNO-SPORTOWYM I PRZEBUDOWA PARKINGU W KONARZYNACH2013-08-28

ue_rozbudowa_gok_konarzyny
Projekt pn. "Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury, budowę ciągu pieszo-jezdnego przy boisku rekreacyjno-sportowym i parkingu w Konarzynach został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

PRZEBUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W KONARZYNACH W CELU AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ2013-08-30

eu_boisko_konarzyny

Realizacja projektu "Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Konarzynach w celu aktywizacji i integracji społeczności lokalnej" była mozliwa dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

OCHRONA PARKU NARODOWEGO BORY TUCHOLSKIE POPRZEZ BUDOWĘ SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: CIECHOLEWY, KONARZYNKI OSADY I ŻYCHCKIE OSADY, GMINA KONARZYNY2013-08-28

eu_budowa_kanalizacji_konarzyny
Projekt pn. "Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i Żychckie Osady, gmina Konarzyny” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SANITARNEJ W POŁUDNIOWEJ I WSCHODNIEJ CZĘŚCI AGLOMERACJI CHOJNICE2013-10-11

ue_aglomeracja_chojnice

Projekt zakładał uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w części gminy Chojnice, a tym samym zwiększenie dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla 1,5 tys. mieszkańców.

BUDOWA BUDYNKU KULTURALNO - SPORTOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODARWOANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI LUBNIA2013-08-22

ue_lubnia_brusy
Projekt pn. „Budowa budynku kulturalno – sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia dofinansowany w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007 – 2013.

ADAPTACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ ZLEWNI MLEKA W CZYCZKOWACH NA POTRZEBY SOCJALNO - SPORTOWE2013-08-21

ue_zlewnia_mleka_brusy

Projekt pn. „Adaptacja wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłej zlewni mleka w Czyczkowach na potrzeby socjalno – sportowe” realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

REKULTYWACJA ZBIORNIKA WODNEGO WE WSI ZALESIE2013-08-20

ue_zbiornik_zalesie_brusy

„Rekultywacja zbiornika wodnego we wsi Zalesie” dofinansowana w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Europejskiego Funduszu Rybackiego.

MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA Z WYKORZYSTANIEM ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BRUSACH2013-08-22

ue_energia_odnawialna_brusy

Projekt pn. „Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach” realizowany w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

REGULACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ POPRZEZ BUDOWĘ KOLEKTORA DESZCZOWEGO W UL. TARGOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM I ODPROWADZANIEM WÓD OPADOWYCH DO RZEKI NIECHWASZCZ2013-08-20

ue_kolektor_rz_niechwaszcz_brusy

Projekt pn.: „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Działanie 5.2. Gospodarka wodna.

MASKOTKA GMINY BRUSY WRAZ Z KOLOPORTAŻEM FOLDERÓW I ULOTEK, SPOSOBEM NA PROMOCJĘ WALORÓ PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH REGIONU2013-08-21

ue_maskotka_brusy
Zadanie pn. "Maskotka Gminy Brusy wraz z kolportażem folderów i ulotek, sposobem na promocję walorów przyrodniczych i kulturowych regionu" realizowane w ramach Osi 4 działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowana inwestycja znajduje się na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRUSACH - Etap I2013-08-20

ue_oczyszczalnia_brusy

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach – Etap I” realizowany w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ OŚRODKA ZDROWAI W BRUSACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM2013-08-22

ue_uslugi_medyczne_brusy

Projekt pn.: „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.

"BOROWIACKIE SZLAKI - KOMPLEKSOWA REDUKCJA PRESJI TURYSTYCZNEJ W REZERWACIE BIOSFERY BORY TUCHOLSKIE"2013-08-20

ue_borowiackie_szlaki_brusy

Projekt pn. „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” dofinansowany w ramach Działania 5.1 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierna i niekontrolowaną presja turystów Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CZAPIEWICE2013-08-20

ue_czapiewice_brusy

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czapiewice” realizowany w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY BRUSY2013-08-22

ue_system_kanalizacji_brusy
Projekt pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brusy” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska.

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM BUDYNKU "ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W CZERSKU"2010-11-15

rozbudowa_z_przebudowa_i_wyposazeniem_budynku

Projekt został zrealizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie,

Działania 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury

REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOTELPIU 2013-07-25

swietlica_gotelp
Celem projektu był remont istniejącej w Gotelpiu świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem jej w meble, sprzęt RTV i AGD. Remont obejmował wymianę pokrycia dachowego, wymainę stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienie elewacji...

„ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI W CZERSKU – ETAP II – ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ” 2012-12-18

boisko_czersk
Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHOJNICACH2010-11-15

budowa_sali_gimnastycznej_wraz_z_zapleczem
Wartość projektu opiewa na 6,3 mln złotych, z czego 1 mln 700 tys. złotych udało się pozyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Wojewódzki wieloletni program rozwoju bazy sportowej”.

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO 2010-11-15

budowa_ogolnodostepnego_wielofunkcyjnego_boiska

„Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Chojnicach, ul. Sukienników 13” to projekt zrealizowany w ramach programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W CHOJNICACH 2010-11-15

budowa_sali_gimnastycznej_przy_zespole_szkol

Powiat Chojnicki zaangażował się w działania zmierzające do rozwoju kultury fizycznej. W ramach projektu „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach”, dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Wojewódzki wieloletni program rozwoju bazy sportowej”, powstała sala gimnastyczna o wymiarach 19,22 m x 31,22 m, siłownia, sala kondycyjna, łącznik budynku sali z budynkiem szkoły, magazyn sprzętu sportowego, szatnie, łazienki WC, instalacje, wentylacja mechaniczna. Powierzchnia użytkowa wynosi 1 179,39 m2.

"BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MALACHINIE"2010-11-15

budowa_sali_gimnastycznej_wraz_z_zapleczem

To kolejny zrealizowany przez Powiat Chojnicki projekt. Jego wartość wynosiła 3,2 mln złotych, z czego 600 tys. złotych pozyskanych zostało z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Wojewódzki wieloletni program rozwoju bazy sportowej”.

PRZEBUDOWA UL. LICHNOWSKIEJ I ODCINKA UL. DWORCOWEJ 2010-11-15

przebudowa_ul_lichnowskiej_i_odcinka_ul_dworcowe

„Przebudowa ul. Lichnowskiej i odcinka ul. Dworcowej do skrzyżowania z ul. Brzozową wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Towarową” to jeden z projektów zrealizowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011”. Wartość projektu wyniosła ponad 3 mln 700 tys. zł, a dofinansowanie z budżetu państwa stanowiło 50%.

PRZEBUDOWA UL. PRZEMYSŁOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ RONDA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CHOJNICACH 2010-11-15

przebudowa_ul_przemyslowej_wraz_z_budowa_ronda_

„Przebudowa ul. Przemysłowej wraz z budową ronda i kanalizacji deszczowej w Chojnicach” to projekt opiewający na około 6 milionów złotych, z czego 50% wartości projektu to środki pozyskane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

PRZEBUDOWA UL REYMONTA W CHOJNICACH 2010-11-15

przebudowa_ul_reymonta_w_chojnicach

Projekt, zrealizowany przez Powiat Chojnicki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Jego wartość wyniosła 1 mln 200 tys. złotych, dofinansowanie to ponad 600 tys. złotych.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2410 G2010-11-15

przebudowa_drogi_powiatowej_nr_2410_g

Lokalna infrastruktura drogowa została wzmocniona poprzez realizację projektu „Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych Gminie Czersk – etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Malachin Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku”.

PRZEBUDOWA UL. POMORSKIEJ I BUDOWA UL. FERENSA 2010-11-15

przebudowa_ul_pomorskiej_i_budowa_ul_p_ferensa

W ramach projektu „Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk – etap I: przebudowano ul. Pomorską oraz zrealizowano budowę ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Królowej Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka” zbudowana została ulica Piotra Ferensa o długości 0,405 km oraz przebudowana ulica Pomorska wraz z odcinkami ulic: Królowej Jadwigi i Łubianka o łącznej długości 0,407 km.

 

POPRAWA JAKOŚCI LOKALNEJ SIECI DROGOWEJ 2010-11-15

poprawa_jakosci_lokalnej_sieci_drogowej

„Poprawa jakości lokalnej sieci drogowej na terenie Powiatu Chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2610 G na odcinku Brusy - Kosobudy”, to projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1,7 mln zł.

MOJE BOISKO - ORLIK 20122010-11-15

mojeboiskoorlik2012
Program "Moje boisko - Orlik 2012" zainicjowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zakłada budowę, w każdej gminie na terenie całego kraju, ogólnodostępnych, bezpłatnych boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym.

„POWIAT CHOJNICKI - ATRAKCYJNY, INNOWACYJNY PRZYJAZNY INWESTYCJOM” budowa portalu "BIZNES CHOJNICE" i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego. 2010-11-15

projekt_biznes_chojnice

Projekt został zrealizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje MSP
Działanie 1.6. Promocja gospodarcza regionu
Poddziałanie 1.6.1. Promowanie atrakcyjności regionu

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo