Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

"BUDOWA TRAS ROWEROWYCH I INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POWIECIE CHOJNICKIM W RAMACH PROGRAMU KASZUBSKA MARSZRUTA"2012-11-12

marszruta

Głównym celem realizacji projektu było „Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych w rozwoju turystyki na terenie województwa pomorskiego i powiatu chojnickiego” poprzez budowę sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowanie tych tras.

W ramach projektu wybudowano 61,07 km nowych tras rowerowych, oznakowano 164,84 km tras rowerowych, zbudowano 12 punktów odpoczynkowych obejmujących wiatę dla rowerzystów, kosz na śmieci oraz stojak rowerowy, a także powstały 42 tablice informacyjne zawierające mapę przebiegu tras rowerowych oraz informacje o atrakcjach przyrodniczych i turystycznych okolicy.

Zbudowano również 5 kładek na terenach leśnych, 2 przepusty dla płazów oraz przebudowano most na rzece Brda w Babilonie.

Projekt obejmował także opracowanie map szlaków rowerowych Kaszubskiej Marszruty oraz organizację szkolenia dla kadr zarządzających i turystycznych dot. utrzymania szlaków.

Partnerami Powiatu Chojnickiego w realizacji projektu były:

  • Gmina Brusy,
  • Gmina Chojnice,
  • Gmina Czersk,
  • Gmina Konarzyny,
  • Park Narodowy „Bory Tucholskie”,
  • Nadleśnictwo Przymuszewo
  • Nadleśnictwo Rytel.

Całkowita wartość projektu – 21 042 591,17 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR (47,64 %) – 9 840 051,52 zł
Wydatki kwalifikowalne – 20 653 458,31 zł
Wydatki niekwalifikowalne – 389 132,86 zł

Projekt „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta” został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi priorytetowej 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny.

inf. Starostwo Powiatowe w Chojnicach

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo