Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobie┼╝ Adobe Flash player

Przedsi?biorczo?? w terenie!2011-02-02

przedsiebiorczosc_w_terenie

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ma przyjemno?? zaprosi? wszystkich uczniˇw pomorskich szkˇ? ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami podstaw przedsi?biorczo?ci do udzia?u w projekcie Przedsi?biorczo?? w terenie ľ Edukacja m?odzie?y z zakresu ekonomii i przedsi?biorczo?ci poprzez organizacj? strategicznej gry terenowej.

Informujemy, ?e do udzia?u w wydarzeniu zg?osi?o si? ju? ponad osiem zespo?ˇw. Wszystkie zespo?y proszone s? o rozwi?zanie zadania, ktˇre znajduje si? na stronie: http://www.arp.gda.pl/index.php?strona=601

Na jego podstawie komisja konkursowa wy?oni osiem zespo?ˇw, ktˇre zostan? zaproszone do udzia?u w grze. Zadanie nale?y odes?a? na adres e-mail: rafal.zabinski@arp.gda.pl do 9 lutego do godziny 16:00.

Przedsi?biorczo?? w terenie - Edukacja m?odzie?y z zakresu ekonomii i przedsi?biorczo?ci poprzez organizacj? strategicznej gry terenowej

Jeste? uczniem szko?y ponadgimnazjalnej? Interesujesz si? biznesem?My?lisz o studiach ekonomicznych? A mo?e interesuje Ci? prowadzenie w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej? Agencja Rozwoju Pomorza i Narodowy Bank Polski zapraszaj? Ciebie i Twoich znajomych do udzia?u w przedsi?wzi?ciu pn. "Przedsi?biorczo?? w terenie", ktˇre odb?dzie si? 17 lutego 2011 r.

"Przedsi?biorczo?? w terenie" to jednodniowa rozgrywka, w trakcie ktˇrej odwiedzisz najwa?niejsze Instytucje Otoczenia Biznesu w Trˇjmie?cie, zapoznasz si? z ich dzia?alno?ci? i mo?esz wygra? atrakcyjne nagrody.

W grze we?mie udzia? osiem trzyosobowych zespo?ˇw, ktˇe zgodnie z zaplanowanym scenariuszem odwiedz? najwa?niejsze Instytucje Otoczenia Biznesu (np. Parki Naukowo-Technologiczne, Inkubatory Przedsi?biorczo?ci, Punkty Konsultacyjne). W kazdej instytucji zespˇ? b?dzie odpowiada? na przygotowane pytanie lub rozwi?zywa? zadanie. Na zespo?y, ktˇre zdob?d? najwi?ksz? ilo?? punktˇw czekaj? atrakcyjne nagrody, m.in strategiczne gry planszowe oraz ksi??ki o ??cznej warto?ci:

I miejsce - 1600 PLN
II miejsce - 1200 PLN
III miejsce - 700 PLN

Do udzia?u w tym wydarzeniu zapraszamy rˇwniez nauczycieli przedsi?biorczo?ci z terenu wojewˇdztwa pomorskiego, dla ktˇrych przygotowali?my blok szkoleniowy obejmuj?cy nast?puj?ce zagadnienia:

Ľfinansowanie dzia?alno?ci gospodarczej - aktualne informacje dotycz?ce mo?liwo?ci pozyskiwania wsparcia finansowego na zak?adanie i rozwijanie dzia?alno?ci gospodarczej,
Ľzak?adanie i prowadzenie biznesu w Internecie,
Ľtrening kreatywno?ci - przedsi?biorczo??, innowacja, twˇrcze my?lenie.

Szczegˇ?owych informacji na temat konkursu z przyjemno?ci? udzieli Pan Rafa? ?abi?ski pod nr. tel. 58 32 33 153 lub pod adresem e-mail: rafal.zabinski@arp.gda.pl

Wi?cej informacji na stronie: http://www.arp.gda.pl/index.php?strona=601

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo