Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Najnowsze przetargi znajdziesz równie? m.in. na stronach:
Starostwa Powiatowego w Chojnicach www.powiat.chojnice.pl  
Urz?du Miejskiego w Chojnicach www.miasto.chojnice.pl  
Urz?du Gminy w Chojnicach www.gminachojnice.com.pl  
Urz?du Miejskiego w Brusach www.brusy.pl  
Urz?du Miejskiego w Czersku www.czersk.pl  
Urz?du Gminy w Konarzynach www.konarzyny.pl

Przetarg sektorowy nieograniczony2016-05-27

budowa_sieci_wodociagowej_

Gminny Zak?ad Gospodarki Komunalnej Spó?ka z o.o.

Og?asza przetarg sektorowy nieograniczony o warto?ci poni?ej 5.225.000 euro na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa sieci wodoci?gowej wraz z przy??czami na trasie Lichnowy - Nowe Ostrowite, gm. Chojnice”

„Uporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej we wschodniej cz??ci aglomeracji Chojnice” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z t?oczni? ?cieków w miejscowo?ci Chojniczki, gm. Chojnice 2016-05-23

przetarg

Gminny Zak?ad Gospodarki Komunalnej Og?asza przetarg sektorowy nieograniczony o warto?ci poni?ej 5.225.000 euro na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Uporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej we wschodniej cz??ci aglomeracji Chojnice” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z t?oczni? ?cieków w miejscowo?ci Chojniczki, gm. Chojnice

Og?oszenie o przetargu "Remonty cz?stkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach 2016-2017"2016-04-06

ogloszenie_o_przetargu_

Remonty cz?stkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach 2016-2017

Numer og?oszenia: 77364 - 2016;

data zamieszczenia: 05.04.2016

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Og?oszenie o przetargu2016-03-14

ogloszenie_o_przetargu
"Remonty cz?stkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach 2016-2017"

Og?oszenie o przetargu2016-03-09

ogloszenie_o_przetargu
"Utrzymanie oznakowania pionowego oraz urz?dze? bezpiecze?stwa ruchu na drogach gminnych w Chojnicach"

Og?oszenie o przetargu "Mechaniczne zamiatanie jezdni na terenie miasta Chojnice"2016-02-26

mechaniczne_zamiatanie_jezdni_na_terenie_miasta_ch

Mechaniczne zamiatanie jezdni na terenie miasta Chojnice
Numer og?oszenia: 41120 - 2016;
data zamieszczenia: 24.02.2016
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us?ugi

Dzier?awa obiektów turystycznych w miejscowo?ciach Widno i Laska2016-02-23

dzierzawa_obiektow_turystycznych_

Og?oszenie

Przetarg nieograniczony na dzier?aw? obiektów turystycznych w miejscowo?ciach Widno i Laska

Burmistrz Miasta Chojnice, ul. Stary Rynek 1,89-600 Chojnice,og?asza2015-02-11

Burmistrz Miasta Chojnice, ul. Stary Rynek 1,89-600 Chojnice, og?asza przetarg "Chojnice: Przebudowa urz?dze? i obiektów na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza w Chojnicach".

Burmistrz Miasta Chojnice, ul. Stary Rynek 1,89-600 Chojnice,og?asza2015-02-11

Burmistrz Miasta Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,www.miastochojnice.pl, og?asza przetarg "Chojnice: Budowa placu wraz z urz?dzeniami do ?wicze? si?owych na ?wie?ym powietrzu w Parku 1000-lecia w Chojnicach"

Starosta Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice OG?ASZA 2013-07-05

Starosta Chojnicki
ul. 31 Stycznia 56,
89-600 Chojnice
http://powiat.chojnice.pl
OG?ASZA
przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzeda? prawa w?asno?ci ni?ej wymienionej zabudowanej nieruchomo?ci z zasobu Skarbu Pa?stwa

Zarz?d Powiatu Chojnickiego, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice OG?ASZA 2013-07-05

Zarz?d Powiatu Chojnickiego
ul. 31 Stycznia 56,
89-600 Chojnice
http://powiat.chojnice.pl

OG?ASZA

drugi przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzeda? prawa w?asno?ci ni?ej wymienionego lokalu mieszkalnego stanowi?cego w?asno?? Powiatu Chojnickiego

Zarz?d Powiatu Chojnickiego, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, OG?ASZA2013-07-05

Zarz?d Powiatu Chojnickiego
ul. 31 Stycznia 56,
89-600 Chojnice
http://powiat.chojnice.pl

o g ? a s z a

przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzeda? prawa w?asno?ci ni?ej wymienionej nieruchomo?ci z zasobu Powiatu Chojnickiego

Zarz?d Powiatu Chojnickiego, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice o g ? a s z a 2012-08-29

przetagr1
Zarz?d Powiatu Chojnickiego ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice o g ? a s z a drugie rokowania po drugim przetargu na sprzeda? prawa w?asno?ci ni?ej wymienionej nieruchomo?ci z zasobu nieruchomo?ci Powiatu Chojnickiego

Zarz?d Powiatu Chojnickiego, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, og?asza: 2012-08-20

przetarg

Zarz?d Powiatu Chojnickiego
ul. 31 Stycznia 56,
89-600 Chojnice
o g ? a s z a rokowania po drugim przetargu na sprzeda? prawa w?asno?ci ni?ej wymienionych nieruchomo?ci z zasobu nieruchomo?ci Powiatu Chojnickiego

Og?oszenie o zamówieniu dostawy2012-04-06

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiaj?cy: Gmina Chojnice
zamówienie na: dostaw? sprz?tu komputerowego i oprogramowania do Urz?du Gminy w Chojnicach
nr sprawy: BPR.271.6.2012
warto??: Pon. prog. okr. w przep. wyd. na podst. art.11 ust.8 PZP
termin sk?adania ofert: 13 kwietnia 2012 10:00

Og?oszenie - sprzeda? nieruchomo?ci2012-01-30

Drugi przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzeda? prawa w?asno?ci ni?ej wymienionej zabudowanej nieruchomo?ci z zasobu nieruchomo?ci Powiatu Chojnickiego

Og?oszenie o zamówieniu - dostawa wyposa?enia 2011-08-16

Og?oszenie o zamówieniu - dostawa wyposa?enia

Og?oszenie o zamówieniu - roboty budowlane w zakresie ?cie?ek rowerowych (Gmina Chojnice)2011-07-06

Og?oszenie o zamówieniu - roboty budowlane w zakresie ?ciezek rowerowych (Gmina Chojnice)

Og?oszenie o zamówieniu - roboty budowlane w zakresie ?cie?ek rowerowych2011-07-06

Og?oszenie o zamówieniu - roboty budowlane w zakresie ?ciezek rowerowych

Og?oszenie o zamówieniu na dostaw? wyposa?enia w ramach realizowanego zadania p.n. Rozbudowa z przebudow? i wyposa?eniem budynku Zespo?u Szkó? Specjalnych w Czersku2011-05-12

Dostawa wyposa?enia w ramach realizowanego zadania p.n. Rozbudowa z przebudow? i wyposa?eniem budynku Zespo?u Szkó? Specjalnych w Czersku
Numer og?oszenia: 111266 - 2011;
data zamieszczenia: 12.05.2011
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Og?oszenie o zamówieniu na us?ug? pn. Pe?nienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacj? zadania: Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Zespo?u Szkó? w Chojnicach - etap II 2011-05-10

Og?oszenie o zamówieniu: Pe?nienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacj? zadania: Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Zespo?u Szkó? w Chojnicach - etap II
Numer og?oszenia: 105388 - 2011;
data zamieszczenia: 09.05.2011
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us?ugi

Og?oszenie o zamówieniu na us?ug? opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na realizacj? inwestycji drogowej.2011-05-10

Og?oszenie o zamówieniu na us?ug? pn: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na realizacj? inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G Karsin- Czersk na odcinku granica Powiatu Chojnickiego - Mokre - Malachin wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w Mokrem oraz budowa odcinka drogi powiatowej nr 2613G Mokre-Gotelp d?ugo?ci ok. 6,34 km
Numer og?oszenia: 105740 - 2011;
data zamieszczenia: 09.05.2011
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us?ugi

Inspektor nadzoru dla zadania: Termomodernizacja budynków u?yteczno?ci publicznej w powiecie chojnickim - I etap 2011-04-15

Inspektor nadzoru dla zadania: Termomodernizacja budynków u?yteczno?ci publicznej w powiecie chojnickim - I etap

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pn. Termomodernizacja budynków u?yteczno?ci publicznej w powiecie chojnickim - I etap2011-04-15

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pn. Termomodernizacja budynków u?yteczno?ci publicznej w powiecie chojnickim - I etap

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na zaprojektowanie i wybudowanie mostu zwodzonego2011-02-08

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zwi?zanych z przebudow? mostu nad rzek? Brd? w miejscowo?ci Ma?e Swornegacie w ramach projektu Zwi?kszenie atrakcyjno?ci turystycznej powiatu chojnickiego poprzez budow? mostu zwodzonego w miejscowo?ci Ma?e Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Wyja?nienia siwz - przebudowa mostu nad Brd?2010-12-02

Wyja?nienia siwz - dot. „ Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych zwi?zanych z przebudow? mostu nad rzek? Brd? w miejscowo?ci Ma?e Swornegacie”.

Modyfikacja siwz - przebudowa mostu nad Brd?2010-12-02

Modyfikacja siwz „ Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zwi?zanych z przebudow? mostu nad rzek? Brd? w miejscowo?ci Ma?e Swornegacie”.

Przetarg na sprzeda? prawa w?asno?ci lokalu mieszkalnego2010-12-02

Zarz?d Powiatu Chojnickiego og?asza trzeci przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzeda? prawa w?asno?ci lokalu mieszkalnego zanajduj?cego si? w budynku przy ul. Le?nej 2 w Chojnicach.
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo