Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Regulamin konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską z zakresu nauk społecznych2016-02-16

regulamin_konkursu_

Burmistrz Miasta Chojnice oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłaszają konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską z zakresu nauk społecznych

REGULAMIN

1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie z zakresu nauk społecznych napisane przez Chojniczan i obronione w latach 2005 – 2015 na kierunkach: pedagogika, praca socjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności.
2. Prawo do zgłaszania prac licencjackich, magisterskich i doktorskich mają autorzy po uzyskaniu rekomendacji samodzielnego pracownika naukowego.
3. Prace licencjackie, magisterskie i doktorskie należy zgłosić do konkursu, dostarczając jeden egzemplarz pracy w wersji papierowej i jeden egzemplarz pracy na płycie CD wraz z wnioskiem, który winien zawierać: o imię i nazwisko autora oraz adres korespondencyjny, telefon kontaktowy i e-mail, o kopię dokumentu, potwierdzającą nadanie tytułu licencjata, magistra lub doktora, o kopię rewersu dowodu osobistego (zawierającego potwierdzenie zameldowania) o zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu do celów związanych z obsługą tego zgłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
4. Prace konkursowe należy składać do 14 marca 2016 roku w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem „KONKURS DLA LICENCJATÓW/MAGISTRÓW/ DOKTORÓW” w biurze podawczym Urzędu Miasta Chojnice.
5. Do rozpatrzenia złożonych prac Burmistrz Miasta powoła komisję konkursową oraz – na wniosek przewodniczącego komisji konkursowej – ekspertów nie będących członkami komisji.
6. W skład komisji konkursowej wejdą: o Dyrektor MOPS Chojnice o Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwoju i Współpracy Naukowej - w funkcji przewodniczącego komisji konkursowej o Dwaj Radni Rady Miejskiej w Chojnicach,
7. W charakterze ekspertów powołani mogą być specjaliści określonych dziedzin.
8. Burmistrz Miasta ustali regulamin i harmonogram prac komisji konkursowej oraz ekspertów.
9. Pracami komisji konkursowej będzie kierował przewodniczący. Komisja ustali procedurę podejmowania decyzji. W sprawach spornych decyzję podejmie przewodniczący komisji. 10. Eksperci powołani przez Burmistrza Miasta w ciągu 14 dni od daty powołania przedstawią opinię na temat pracy licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej przewodniczącemu komisji konkursowej.
11. Komisja konkursowa przedstawi Burmistrzowi Miasta kandydatów do nagród w konkursie do 15 maja 2016 roku. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagród podejmie Burmistrz Miasta.
12. Ustala się następujący katalog nagród Burmistrza Miasta w konkursie: o publikacja pracy, o nagrody rzeczowe, o nagrody finansowe.
13. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi do 30 czerwca 2016 roku.

 

info. UM Chojnice

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo