Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Regulamin konkursu na najlepsz? prac? licencjack?, magistersk? i doktorsk? z zakresu nauk spo?ecznych2016-02-16

regulamin_konkursu_

Burmistrz Miasta Chojnice oraz Dyrektor Miejskiego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Chojnicach og?aszaj? konkurs na najlepsz? prac? licencjack?, magistersk? i doktorsk? z zakresu nauk spo?ecznych

REGULAMIN

1. Do konkursu mog? by? zg?aszane prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie z zakresu nauk spo?ecznych napisane przez Chojniczan i obronione w latach 2005 2015 na kierunkach: pedagogika, praca socjalna, politologia, polityka spo?eczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, nauki o bezpiecze?stwie, nauki o obronno?ci.
2. Prawo do zg?aszania prac licencjackich, magisterskich i doktorskich maj? autorzy po uzyskaniu rekomendacji samodzielnego pracownika naukowego.
3. Prace licencjackie, magisterskie i doktorskie nale?y zg?osi? do konkursu, dostarczaj?c jeden egzemplarz pracy w wersji papierowej i jeden egzemplarz pracy na p?ycie CD wraz z wnioskiem, ktry winien zawiera?: o imi? i nazwisko autora oraz adres korespondencyjny, telefon kontaktowy i e-mail, o kopi? dokumentu, potwierdzaj?c? nadanie tytu?u licencjata, magistra lub doktora, o kopi? rewersu dowodu osobistego (zawieraj?cego potwierdzenie zameldowania) o zgod? na przetwarzanie danych osobowych podanych w zg?oszeniu do celw zwi?zanych z obs?ug? tego zg?oszenia zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z p?niejszymi zmianami).
4. Prace konkursowe nale?y sk?ada? do 14 marca 2016 roku w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem KONKURS DLA LICENCJATW/MAGISTRW/ DOKTORW w biurze podawczym Urz?du Miasta Chojnice.
5. Do rozpatrzenia z?o?onych prac Burmistrz Miasta powo?a komisj? konkursow? oraz na wniosek przewodnicz?cego komisji konkursowej ekspertw nie b?d?cych cz?onkami komisji.
6. W sk?ad komisji konkursowej wejd?: o Dyrektor MOPS Chojnice o Pe?nomocnik Burmistrza ds. Rozwoju i Wsp?pracy Naukowej - w funkcji przewodnicz?cego komisji konkursowej o Dwaj Radni Rady Miejskiej w Chojnicach,
7. W charakterze ekspertw powo?ani mog? by? specjali?ci okre?lonych dziedzin.
8. Burmistrz Miasta ustali regulamin i harmonogram prac komisji konkursowej oraz ekspertw.
9. Pracami komisji konkursowej b?dzie kierowa? przewodnicz?cy. Komisja ustali procedur? podejmowania decyzji. W sprawach spornych decyzj? podejmie przewodnicz?cy komisji. 10. Eksperci powo?ani przez Burmistrza Miasta w ci?gu 14 dni od daty powo?ania przedstawi? opini? na temat pracy licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej przewodnicz?cemu komisji konkursowej.
11. Komisja konkursowa przedstawi Burmistrzowi Miasta kandydatw do nagrd w konkursie do 15 maja 2016 roku. Ostateczn? decyzj? w sprawie przyznania nagrd podejmie Burmistrz Miasta.
12. Ustala si? nast?puj?cy katalog nagrd Burmistrza Miasta w konkursie: o publikacja pracy, o nagrody rzeczowe, o nagrody finansowe.
13. Przewiduje si?, ?e rozstrzygni?cie konkursu i podanie wynikw do publicznej wiadomo?ci nast?pi do 30 czerwca 2016 roku.

info. UM Chojnice

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo