Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Relacja z konferencji prasowej, która odby?a si? dnia 02.09.2011 w Urz?dzie Miejskim w Chojnicach2011-09-09

W pi?tek, w Urz?dzie Miejskim odby?a si? konferencja prasowa z udzia?em Zbigniewa Wi?niewskiego, marato?czykiem z sekcji biegowej „FLORIAN”, z okazji zbli?aj?cych si? 75 urodzin. W barwach „FLORIANA” biega od 1984 roku. Znany jest z wielokrotnych rekordów. Najlepszy wynik w kategorii wiekowej 60 lat i wi?cej – 2. godz. 55 min., dwa rekordy w kategorii 65 lat i wy?ej na 15 km – 58 min. oraz pó? maraton 21 km – 1 godz. 24 min. do chwili obecnej nale?? do niego.            Jak mówi? Andrzej Górnowicz, prezes Kolejarza, Wi?niewski w?ród innych uczestników w kategorii 70 lat  nazywany jest „Postrachem Zawodników”. Natomiast dla prezesa sekcji biegowej i dla chojniczan jest ?yw? reklam? miasta. Pan Zbyszek ma na swoim koncie 700 startów oficjalnych. Biega 70 km tygodniowo i ma zaliczone 23 maratony poni?ej 3 godz. W przysz?ym roku planuje wyjazd na maraton do Aten.

Oprócz biegania interesuje si? tak?e prowadzeniem kroniki i zapisywaniem historii klubu „FLORIAN” od pocz?tku jego istnienia, a tak?e notowania wszystkich wyników.                    

    17 wrze?nia o godz. 10 odb?dzie si? jubileuszowy bieg na stadionie Kolejarza i b?dzie si? sk?ada? z 25 okr??e?. Bieg jest otwarty dla wszystkich ch?tnych, a wst?p jest wolny.

 

Dalsza cz??? konferencji dotyczy?a spraw bie??cych. Dr Arseniusz Finster, burmistrz miasta poinformowa?, ?e po wcze?niejszych konsultacjach ustalono, ?e now? siedzib? chojnickiej uczelni PWSH Pomerania b?dzie budynek Politechniki Koszali?skiej.

Zaplanowa? tak?e spotkanie na pi?tek 2 wrze?nia w przedszkolu Bajka z w?a?cicielkami przedszkoli niepublicznych. Zdaniem burmistrza, ta wizyta powinna da? odpowied? czy zostanie znaleziony wspólny algorytm rotacyjny, który okre?li wielko?? ?rodków finansowych na jedno dziecko na najbli?sze lata, czy te? b?d? prowadzone dzia?ania, ale osobno. Przygotowywany jest równie? wniosek o kasacj? werdyktu s?du administracyjnego.

Jak zaznaczy? burmistrz, z jego strony to nie jest szanta?, lecz dzia?anie, które mo?e zako?czy? si? kompromisem wypracowanym przez ca?e ?rodowisko. Po prywatyzacji przedszkola nr 9, Rada Miejska musi da? tyle, ile przekazuj? s?siedzi ale mo?e te? da? wi?cej. Istotne jest równie? to, ?e do bud?etu miasta nie wróci?a jeszcze druga po?owa kwoty, która w ca?o?ci wynosi 380 tys. z?.

Arseniusz Finster powiadomi? równie? o kompromisie mi?dzy zarz?dem klubu, przedstawicielami kibiców i Urz?dem Miejskim w sprawie krytej trybuny na Chojniczance. Jako cel przyj?to przykrycie 500 miejsc. B?dzie mo?na równie? wykorzysta? pierwsze pi?tro w budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jako dach b?dzie u?yta konstrukcja stalowo-ocynkowana kratowa, a dach nie b?dzie z p?ótna tylko z tworzywa sztucznego. W tym roku zostan? wylane stopy fundamentowe, na które zostanie przeznaczone 75 tys. z?. Dach zostanie wykonany zim? i 2-3 tygodnie przed rozpocz?ciem kolejki wiosennej b?dzie zamontowany. Ca?kowity koszt wyniesie 700-800 tys. z?. B?dzie na niego równie? gwarancja przez okres 3 lat.

Burmistrz nawi?za? tak?e do sprawy w kontek?cie Strugi Jarcewskiej i o?wiadczy?, ?e jak najbardziej chce wspó?pracowa? z Gmin? Chojnice, poniewa? Jezioro Charzykowskie, wszystkie jeziora, rzeka Brda i akweny wodne w pobli?u s? bardzo wa?ne tak?e dla mieszka?ców. Natomiast nie chcia?by s?ucha?, ?e jedynym winowajc? stanu wód Jeziora Wegner czy Strugi Jarcewskiej jest miasto Chojnice. Niestety s? tak zwane lewe przy??cza, z którymi walczy. Burmistrz wyrazi? równie? ch?? do wspólnego zdiagnozowania sytuacji razem z gmin?. Jednak w zwi?zku z tym, ?e pan Wójt zaj?? si? miastem mówi?c, ?e winne jest temu miasto Chojnice, urz?dnicy burmistrza przygotowali pismo na temat przyczyn i konsekwencji zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie gminy wraz z materia?ami do rozmów z Gmin? Chojnice.

Zosta?o tak?e zdementowane stwierdzenie wójta, ?e w Jeziorze Charzykowskim tylko na czterech metrach jest tlen. Mo?e tak si? zdarzy? w okresie lata gdy jest bardzo wysoka temperatura, ale nie przez ca?y czas. Zale?y to od wielu czynników mi?dzy innymi od mieszania si? wód. Nieprawd? jest równie? to, ?e wszystkie wody deszczowe p?yn? do Jeziora Charzykowskiego nie oczyszczone. Tak nie jest, poniewa? wody opadowe i roztopowe s? podczyszczane przez 7 zespo?ów osadników i separatorów, z czego 5 bezpo?rednio przed odprowadzeniem do Strugi.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo