Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobie┼╝ Adobe Flash player

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW? I WYPOSA?ENIEM BUDYNKU "ZESPO?U SZKË? SPECJALNYCH W CZERSKU"2010-11-15

rozbudowa_z_przebudowa_i_wyposazeniem_budynku

Projekt zosta? zrealizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewˇdztwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura spo?eczna i inicjatywy obywatelskie,
Dzia?ania 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury

á

Ca?kowity koszt realizacji Projektu wyniˇs?
3 207 720,87 PLN
Poziom wspˇ?finansowania Projektu z EFRR
85%
Kwota wspˇ?finansownia Projektu z EFRR
2 726 562,73 PLN
Wk?ad w?asny Powiatu Chojnickiego
381 158,14 PLN
Pomoc finansowa Gminy Czersk
100 000,00 PLN

á

äRozbudowa z przebudow? i wyposa?eniem budynku Zespo?u Szkˇ? Specjalnych w Czerskuö to II etap realizacji strategii powiatu maj?cej na celu przeciwdzia?anie marginalizacji spo?ecznej i ekonomicznej osˇb niepe?nosprawnych oraz podniesienie jako?ci podstawowej infrastruktury spo?ecznej dla osˇb niepe?nosprawnych. Realizacj? tego projektu nale?y zaliczy? do wa?niejszych przedsi?wzi?? Powiatu Chojnickiego oraz Gminy Czersk (partnera finansowego), ktˇre pozwoli?o stworzy? pe?n? ofert? w zakresie edukacji, rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej dla ?rodowiska osˇb niepe?nosprawnych. Budynek Zespo?u Szkˇ? Specjalnych w Czersku bardzo si? zmieni?. Powierzchnia u?ytkowa wzros?a z 529,60 m▓ do 1,862,60 m▓. Powsta?o nowe skrzyd?o dydaktyczne z salami lekcyjnymi, ktˇre wyposa?one zosta?o w nowoczesne pomoce u?atwiaj?ce ??czenie tradycyjnego wyk?adu z prezentacj? materia?ˇw multimedialnych. Powsta?y tak?e gabinety terapii ľ gabinet profilaktyki zdrowia, pracowniami przysposobienia zawodowego ľ pracownia obrˇbki drewna i metalu oraz ?wietlica. Utworzona zosta?a rˇwnie? sala gimnastyczna oraz sala do rehabilitacji. Dzi?ki rozbudowie placˇwka ma mo?liwo?? szerszej oferty edukacyjnej jak i przyj?cia wi?kszej liczy uczniˇw. Szko?a zosta?a wyposa?ona w najnowszy sprz?t rehabilitacyjny i pomocniczy oraz w pomoce dydaktyczne m.in. meble szkolne i biurowe, urz?dzenia i akcesoria sanitarne, urz?dzenia kuchenne, urz?dzenia do pracowni gospodarstwa domowego, urz?dzenia do pracowni obrˇbki drewna i metalu, urz?dzenia elektryczne i elektroniczne, przyrz?dy i przybory rehabilitacyjne. Koszt wyposa?enia szko?y wyniˇs? 387 988,24 z? brutto, w tym meble szkolne: 211 574,76 z? brutto, wyposa?enie pracowni 152 852,61 z? brutto oraz sprz?t rehabilitacyjny 18 273,00 z? brutto.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo