Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Sezon turystyczny 20182018-03-22

sezon_turystyczny_2018

Szanowni Pa?stwo,

W zwi?zku ze zbli?aj?cym si? sezonem turystycznym 2018 pragniemy zaktualizowa? informacje dotycz?ce bazy noclegowej znajduj?ce si? na stronach internetowych Gminy Chojnice oraz Gminnego O?rodka Kultury w Chojnicach. Prosimy wi?c o zg?aszanie wszelkich istotnych zmian w prowadzonych przez Pa?stwa obiektach ?wiadcz?cych us?ugi hotelarskie, ktre nie s? obiektami hotelarskimi oraz pl biwakowych na terenie Gminy Wiejskiej Chojnice.

Ponadto przypominamy o obowi?zku zg?oszenia czynnego obiektu hotelarskiego do Gminnej Ewidencji Innych Obiektw Hotelarskich prowadzonej przez Urz?d Gminy w Chojnicach. Informacja o ?wiadczeniu przez Pa?stwo us?ug hotelarskich zostanie zamieszczona na stronach internetowych Gminy Chojnice (baza noclegowa) oraz Promocji Regionu Chojnickiego.

Rejestracji nale?y dokona? w Biurze Podawczym Urz?du Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice lub w Gminnym O?rodku Kultury w Chojnicach, ul. Ko?cierska 10/2, 89-600 Chojnice do dnia 27 kwietnia 2018 r.

Procedura post?powania oraz wszelkie formularze mo?na pobra? ze strony www. Jednocze?nie informujemy, ?e obowi?zek ewidencji wynika z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us?ugach turystycznych (Dz. U. z 2017, poz. 60).

W razie pyta? lub w?tpliwo?ci prosimy o kontakt:

Gminny O?rodek Kultury w Chojnicach
ul. Ko?cierska 10/2
89-600 Chojnice

tel. 52 39 72 559
kom. 793 610 036

www.gokchojnice.pl

?rd?o

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo