Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobie┼╝ Adobe Flash player

SPOTKANIE INFORMACYJNE - Prawo do przedsi?biorczo?ci2018-10-03

prawo_do_przedsiebiorczosci

Ministerstwo Przedsi?biorczo?ci i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci serdecznie zapraszaj? na spotkanie informacyjne, ktˇre odb?dzie si?
25 pa?dziernika
2018 roku
w Hotelu Odejewscy, Nie?ychowice 1, w Chojnicach.

W trakcie spotkania b?d? Pa?stwo mieli mo?liwo?? dowiedzie? si? o u?atwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucj? Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamˇwie? publicznych, ubezpiecze? a tak?e o ofercie wsparcia dla ma?ych i ?rednich firm.

á

W spotkaniu udzia? we?mie m.in. Arkadiusz Dewˇdzki ľ Dyrektor w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci oraz Leszek Synak ľ Zast?pca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gda?sku.

Konferencji towarzyszy? b?dzie strefa informacyjna, gdzie eksperci z Ministerstwa Przedsi?biorczo?ci i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Finansˇw, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Agencji Rozwoju Przemys?u oraz Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych b?d? do Pa?stwa dyspozycji.

Zarejestruj si? ju? dzi?!

á

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejno?? zg?osze?.

Udzia? w wydarzeniu jest bezp?atny.

Szczegˇ?owy program konferencji znajduje si? na stronie: http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/

Serdecznie zapraszamy!

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo