Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

SPOTKANIE INFORMACYJNE - Prawo do przedsi?biorczo?ci2018-10-03

prawo_do_przedsiebiorczosci

Ministerstwo Przedsi?biorczo?ci i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci serdecznie zapraszaj? na spotkanie informacyjne, które odb?dzie si?
25 pa?dziernika
2018 roku
w Hotelu Odejewscy, Nie?ychowice 1, w Chojnicach.

W trakcie spotkania b?d? Pa?stwo mieli mo?liwo?? dowiedzie? si? o u?atwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucj? Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówie? publicznych, ubezpiecze? a tak?e o ofercie wsparcia dla ma?ych i ?rednich firm.

 

W spotkaniu udzia? we?mie m.in. Arkadiusz Dewódzki – Dyrektor w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci oraz Leszek Synak – Zast?pca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gda?sku.

Konferencji towarzyszy? b?dzie strefa informacyjna, gdzie eksperci z Ministerstwa Przedsi?biorczo?ci i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Agencji Rozwoju Przemys?u oraz Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych b?d? do Pa?stwa dyspozycji.

Zarejestruj si? ju? dzi?!

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejno?? zg?osze?.

Udzia? w wydarzeniu jest bezp?atny.

Szczegó?owy program konferencji znajduje si? na stronie: http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/

Serdecznie zapraszamy!

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo