Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Startuje portal "Biznes Chojnice"2010-12-10

Portal „Biznes Chojnice” wyposa?ony w Wirtualnego Asystenta powsta? w ramach projektu:

„Powiat Chojnicki – atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom”

– budowa portalu „Biznes Chojnice” i kampania wizerunkowa Powiatu Chojnickiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Beneficjentem projektu jest Powiat Chojnicki a partnerem Gmina Miejska Chojnice.

Projekt maj?cy na celu poprawienie wzrostu atrakcyjno?ci inwestycyjnej Powiatu Chojnickiego zosta? zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje M?P, Dzia?ania 1.6. Promocja gospodarcza regionu, Poddzia?ania 1.6.1. Promowanie atrakcyjno?ci regionu, wspó?finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach  projektu dokonano realizacji nast?puj?cych za?o?e?:

1. Opracowano i przeprowadzono kampani? wizerunkow? Powiatu Chojnickiego.

W ramach dwuetapowej kampanii, po pierwsze za?o?ono promocj? walorów turystycznych powiatu chojnickiego poprzez eksponowanie atrakcyjnych miejsc, wydarze? oraz budowanie wizerunku Powiatu Chojnickiego jako miejsca przyjaznego tury?cie. Drugi etap to kampania skierowana do inwestorów. Jej g?ównym za?o?eniem by?o pokazanie atrakcyjno?ci inwestycyjnej  Powiatu Chojnickiego.  

2. Utworzenie portalu „Biznes Chojnice” wyposa?onego w Wirtualnego Asystenta.

Wg za?o?e? portal ma sta? si? narz?dziem pozwalaj?cym na szybkie i ?atwe uzyskanie informacji o Powiecie. Konstrukcja portalu umo?liwia tworzenie wirtualnych spo?eczno?ci koncentruj?cych si? na tematyce biznesowej.

3 Zakup infokiosku stacjonarnego.

Instalacja infokiosku ma na celu zapewnienie jak najszerszego dost?pu do informacji o atrakcyjno?ci turystycznej oraz mo?liwo?ciami gospodarczymi i inwestycyjnymi w Powiecie Chojnickim.

4. Zakup infokiosku przeno?nego.

Infokiosk przeno?ny b?dzie wykorzystywany do prezentacji atrakcyjno?ci gospodarczej Powiatu Chojnickiego w trakcie ró?nych imprez targowych i promocyjnych.

Realizacja projektu przyczyni si? do postrzegania powiatu chojnickiego jako miejsca przyjaznego zarówno turystom, inwestorom jak i lokalnej spo?eczno?ci.
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo