Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Studencki Klub Przedsi?biorczo?ci w Centrum Edukacyjno Wdro?eniowym w Chojnicach.2011-11-30

W czwartek 1 grudnia 2011 r. rusza Studencki Klub Przedsi?biorczo?ci realizowany przez Wy?sz? Szko?? Gospodarki w Bydgoszczy w ramach Projektu STARTER m?odzi w biznesie wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Grupa m?odych, ambitnych ludzi spotka? si? b?dzie raz w tygodniu w Centrum Edukacyjno- Wdro?eniowym w Chojnicach, zdobywaj?c wiedz? z zakresu przedsi?biorczo?ci. Narz?dziem wspomagaj?cym dzia?alno?? SKP b?dzie gra symulacyjna Cashflow, umo?liwiaj?ca poznanie tematyki zwi?zanej z rachunkowo?ci? i finansami.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo