Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Szansa na dotacje z MORENKI2011-05-13

dotacja_z_morenki
Dotacje dla osób fizycznych, osób prawnych, rybaków, przedsiębiorców, stowarzyszeń i innych potencjalnych beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego RYBY – jeśli masz pomysł przyjdź, a dowiesz się jak opracować wniosek aplikacyjny.
 

Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Mòrénka" zostałą wybrana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do realizacji Lokalnej Strategii Obszarów Rybackich na terenie 11 gmin powiatu bytowskiego, chojnickiego i kościerskiego, na której realizację otrzymała dofinansowanie w  wysokości 32 mln zł. W ramach tych  środków współfinansowanych może zostać szreg inwestycji na terenie realizacji lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). 

PO RYBY 2007-2013 jest programem skierowanym do obszarów zależnych od rybactwa. Dotacje mogą być udzielane w ramach Osi priorytetowej 4 Zrównoważony Rozwój Obszarów Zależnych od Rybactwa Programu Operacyjnego Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołóstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Oś priorytetowa 4 ma doprowadzić nie tylko do poprawy warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa, która zostanie osiągnięta dzięki wdrażaniu projektów w ramach lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich LSROR. Drugim, równie istotnym celem tej Osi priorytetowej, jest rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych. Oś priorytetowa 4 ma pobudzić ludność na obszarach lokalnych do różnorodnych inicjatyw, przełamania lokalnych barier oraz zachęcić do współpracy w ramach wspólnych projektów.

O wsparcie w ramach planowanych konkursów mogą ubiegać się między innymi:

1. Osoby fizyczne,

2. Osoby prawne,

3. Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe, stowarzyszenia zwykłe i inne),

4. Podmioty organizacyjne wyodrębnione na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Ważnym aspektem jest to, aby potencjalny Beneficjent zameldowany był na terenie działania LGR „Mòrénka” lub prowadził działalność na jej obszarze.

Harmonogram spotkań
19.05.2011 - Chojnice (sala Starostwa Powiatowego w Chojnicach)
20.05.2011 - Kościerzyna (sala Urzędu Gminy w Kościerzynie)
27.05.2011 - Czersk (sala Urzędu Miejskiego w Czersku)
28.05.2011 - Lipnica (Dom Strażaka)
30.05.2011 - Brusy (sala Urzędu Miejskiego w Brusach)
03.06.2011 - Stara Kiszewa (Centrum Informacji Turystycznej - Wilcze Błota)

Program spotkania (9:00 - 16:00)
1. Wprowadzenie do problematyki szkolenia.
2. Procedura ubiegania się o środki poprzez LGR „Mòrénka”
3. Podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania lokalnego partnerstwa Wdzydzko - Charzykowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej LGR „Mòrénka”
4. Omówienie głównych informacji zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich opracowanej dla obszaru działania LGR „Mòrénka”
5. Omówienie wniosku i instrukcji o dofinansowanie.
6. Podsumowanie szkolenia. Wnioski, zapytania, uwagi.

Link do Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich dla LGR „Mòrénka” : http://www.sandrybrdy.pl/images/stories/morenka/lsror.pdf

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo