Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Teatralna Wymiana Do?wiadcze?: Tuchola-Chojnice2018-09-10

teatralna_wymiana_doswiadczen_tuchola_chojnice

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza w sobot? 15 wrze?nia na projekt, w ramach którego obejrze? b?dzie mo?na 3 interesuj?ce spektakle. Dzie? wcze?niej przedstawienia zostan? pokazane w Tucholi.

Serdecznie zapraszamy Pa?stwa na pierwsze spotkanie z teatrem w sezonie jesiennym. 14 wrze?nia w pi?tek w Tucholskim O?rodku Kultury o godz. 18.00 zaprezentujemy trzy krótkie formy teatralne. Dzie? pó?niej o godz. 19.00 w Auli Szko?y Podstawowej nr 1 powtórzymy t? formu?? w Chojnicach.

Premierowo Konrad Mówi?ski poka?e swój pierwszy monodram “GRY WOJENNE” wed?ug w?asnego scenariusza w re?yserii Grzegorza Szlangi. Rzecz dotyczy okrucie?stw wojny. Spektakl koncentruje si? na wyborze pomi?dzy spe?nieniem oczekiwa? wobec  ojczyzny, a moralnym przykazaniem „nie zabijaj”.

Go?cinnie z Wejherowa przyjedzie do nas Monika P?omin, która wcieli si? w antyczn? Antygon? w spektaklu „A JA WCI?? JESZCZE NIE WIEM” – spektakl nagrodzony owacj? na stoj?co na Ogólnopolskim Festiwalu w Krakowie. Re?yseria: Edyta ?ysakowska-Sobiczewska. To nie pierwszy monodram tej do?wiadczonej ju? aktorki, która gra równie? w teatrze Prawie Lucki w Wejherowie.

Viktoria Szopi?ska w najnowszej produkcji Studia Rapsodycznego „POPATRZ NA LUSI?” dotknie tematu niezwracania uwagi na potrzeby dzieci. Viktoria jest wielokrotnie nagradzan? aktork? Studia. Prezentowa?a swoje spektakle równie? na festiwalach teatrów zawodowych. Spektakl powsta? w ramach stypendium kulturalnego Burmistrza Chojnic.

Po raz pierwszy projekt Wymiana Do?wiadcze? zostanie zaprezentowany w dwóch miejscowo?ciach. Nasze spotkanie z teatrem b?dzie trwa?o oko?o pó?torej godziny.

Sobota 15 wrze?nia, godz. 19:00
Aula Szko?y Podstawowej nr 1, ul. 31 Stycznia 21. Wst?p wolny.

Serdecznie zapraszamy!

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo