Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Dzia?ki budowlane, tereny inwestycyjne oraz budynki

dodaj nowy
Tutaj mo?esz doda? now? ofert? korzystaj?c z przycisku po prawej stronie.

Wyniki wyszukiwania:

Swornegacie - sprzedaż działki o powierzchni 2,2510 ha położonej nad samym jeziorem w sąsiedztwie plaży

dodane: 2011-03-11

Pełny adres: Swornegacie, Gmina Chojnice

Dane kontaktowe: Urząd Gminy Chojnice ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice 052) 397 2129 wew. 328 http://gminachojnice.com.pl/

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Forma zbycia: pełna własność
Dane ewidencyjne:
* numer działki: 1005/3
* powierzchnia działki: 2,2510 ha
* obręb geodezyjny: Swornegacie
* numer księgi wieczystej: 21845
* własność: Gmina Chojnice
Cena : zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego (nie mniej, niż 100zł/m2)
Infrastruktura techniczna: wodociąg, sieć energetyczna, kanalizacja sanitarna w
sąsiedztwie działki
Zapis w planie: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice działka 1005/3 znajduje się na terenie zainwestowanym.
Informacje dodatkowe:
* działka położona bezpośrednio nad Jeziorem Karsińskim,
* umiejscowienie w sąsiedztwie plaży publicznej.
Urząd Gminy Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
052) 397 2129 wew. 328
http://gminachojnice.com.pl/

Chojniczki - sprzeda? 1,7ha terenu po?o?onego nad J. Nied?wied?

dodane: 2011-03-11

Pełny adres: Chojniczki, Gmina Chojnice

Dane kontaktowe: Urz?d Gminy Chojnice ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice 052) 397 2129 wew. 328, http://gminachojnice.com.pl/

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Forma zbycia: pe?na w?asno??
Dane ewidencyjne:
* numer dzia?ki: 90/6, 88/7, 87/4, 90/4, 88/5, 87/2
* obr?b geodezyjny: Chojniczki
* numer ksi?gi wieczystej: 29469
* powierzchnia: 1,71ha
* w?asno??: Gmina Chojnice
Infrastruktura techniczna:
wodoci?g, sie? energetyczna i kanalizacyjna w odleg?o?ci 1km.
Cena: zgodnie z wycen? rzeczoznawcy maj?tkowego (nie mniej, ni? 35z?/m2)
Zapis w planie: teren us?ug turystycznych
Informacje dodatkowe:
*w?asno??: Gmina Chojnice
* bezpo?rednie s?siedztwo jeziora Nied?wied?;
* grunt zlokalizowany na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
Urz?d Gminy Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
052) 397 2129 wew. 328, http://gminachojnice.com.pl/

Sprzeda? gruntw zabudowanych pawilonem handlowym przy ul. M?odzie?owej w Chojnicach

dodane: 2011-03-11

Pełny adres: ul. M?odzie?owa, 89-604 Chojnice

Dane kontaktowe: Urz?d Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Nieruchomo?? z zasobu Gminy Miejskiej Chojnice przeznaczona do zbycia:
1) dzia?ka nr 495/110 o pow. 105 m2. Przeznaczenie to strefa mieszkalnictwa i us?ug.
Wi?cej informacji na stronie Urz?du Miejskiego w Czersku
Urz?d Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/

Sprzedaż gruntów niezabudowanych przy ul. Dębowej w Chojnicach

dodane: 2011-03-11

Pełny adres: ul. Dębowa, 89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Nieruchomość z zasobu Gminy Miejskiej Chojnice przeznaczona do sprzedaży:
1) działka nr 2819/3 o pow. 339 m2. Przeznaczenie to strefa mieszkalnictwa i usług.
Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41
http://nieruchomosci.chojnice.pl/

Sprzeda? nieruchomo?ci przy ul. Jana Paw?a II w Czersku

dodane: 2011-03-11

Pełny adres: ul. Jana Paw?a II, 89-650 Czersk

Dane kontaktowe: Marta Gnaci?ska, Urz?d Miejski w Czersku, ul. Ko?ciuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 54, tel. 052 395 48 48

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Sprzeda? w formie przetargu nieruchomo?ci stanowi?cej w?asno?? Gminy Czersk:
1) Nr dzia?ki 292/19 o pow. 0,3492 ha, cena 330.000,00 PLN
Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudow? us?ugow? z dopuszczeniem handlu o pow. sprzeda?owej poni?ej 2000 m2, z dopuszczeniem w cz??ci lub w ca?o?ci zabudowy gara?ami jednopoziomowymi lub parkingiem. Przetarg odb?dzie si? w sali nr 33 urz?du Miejskiego w Czersku dnia 29 marca 2011 r o godz. 10.
Wi?cej informacji na stronie Urz?du Miejskiego w Czersku
Marta Gnaci?ska, Urz?d Miejski w Czersku, ul. Ko?ciuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 54, tel. 052 395 48 48

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Klonowej w Czersku

dodane: 2011-03-11

Pełny adres: ul. Klonowa, 89-650 Czersk

Dane kontaktowe: Marta Gnacińska, Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 54, tel. 052 395 48 48

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Burmistrz Czerska ogłasza sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
1) działka nr 337/30 o pow. 121 m2,
2) działka nr 337/32 o pow. 172 m2,
3) działka nr 336/9 o pow. 14 m2. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w formie bezprzetargowej za łączną kwotę netto 29.117,03 PLN.
Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi handlu.
Marta Gnacińska, Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 54, tel. 052 395 48 48

Grunty zabudowane przy ul. Pi?sudskiego w Chojnicach na zbyciu

dodane: 2011-02-17

Pełny adres: ul. Pi?sudskiego, 89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: Urz?d Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Nast?puj?ce grunty zabudowane:

- Grunty zabudowane budynkiem warsztatowym o pow. u?ytkowej 301,21 m2 oraz magazynem zbo?owym o pow. u?ytkowej 1 118,80 m2, stanowi?ce dzia?k? o nr ewid. 4379 o pow. 1 511 m2. Teren znajduj?cy si? w strefie mieszkalnictwa i us?ug. Zbyciu podlega prawo u?ytkowania wieczystego gruntu oraz prawo w?asno?ci budynkw. Op?ata roczna z tytu?u u?ytkowania wieczystego gruntu wynosi 1 122,10 z? brutto. Przez teren przebiega sie? gazowa i przewd energetyczny.

- Grunty zabudowane budynkiem magazynowym o pow. u?ytkowej 962,90 m2 oraz budynkiem gara?owym o pow. u?ytkowej 148,80 m2, stanowi?ce dzia?k? o nr ewid. 4381 o pow. 2 182 m2. Teren znajduj?cy si? w strefie mieszkalnictwa i us?ug. Nieruchomo?? obci??ona jest umowami najmu na czas nieoznaczony, z mo?liwo?ci? wypowiedzenia w terminie od 1 do 3 m-cy. Zbyciu podlega prawo u?ytkowania wieczystego gruntu oraz prawo w?asno?ci budynkw. Op?ata roczna z tytu?u u?ytkowania wieczystego wynosi 1 620,34 z? brutto. Przez teren przebiegaj? przewody energetyczne oraz istnieje stacja trafo.
Przetarg odb?dzie si? w dniu 4 marca 2011r. o godz. 9.30 w sali nr 408 Urz?du Miejskiego w Chojnicach.
Urz?d Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41
http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Grunty niezabudowane przeznaczone do zbycia przy ul. Gryfa Pomorskiego w Chojnicach

dodane: 2011-02-17

Pełny adres: ul. Gryfa Pomorskiego w Chojnicach

Dane kontaktowe: Urz?d Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Nast?puj?ce grunty niezabudowane:
- pow. 831 m2, stanowi?ca dzia?k? o nr ewid. 237/632,
- pow. 835 m2, stanowi?ca dzia?k? o nr ewid. 237/633,
- pow. 840 m2, stanowi?ca dzia?k? o nr ewid. 237/634,
- pow. 844 m2, stanowi?ca dzia?k? o nr ewid. 237/635,
- pow. 853 m2, stanowi?ca dzia?k? o nr ewid. 237/636,
- pow. 894 m2, stanowi?ca dzia?k? o nr ewid. 237/637,
- pow. 1 024 m2, stanowi?ca dzia?k? o nr ewid. 237/638.
Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej i us?ug. Zbyciu podlega prawo u?ytkowania wieczystego. Wysoko?? stawki procentowej op?aty z tytu?u u?ytkowania wieczystego wynosi 1%. Przetarg odb?dzie si? w dniu 4 marca 2011r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urz?du Miejskiego w Chojnicach.
Urz?d Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41
http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Sprzedaż gruntów niezabudowanych dostępnych od ul. Gryfa Pomorskiego w Chojnicach

dodane: 2011-02-17

Pełny adres: ul. Gryfa Pomorskiego, 89-600 Chojnice, nr działek: 4423 oraz 4428.

Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Grunty niezabudowane o pow. 1 238 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4423, oraz o pow. 610 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4428. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zbyciu podlega prawo własności gruntu. Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2011r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41
http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Przetarg na u?ytkowanie gruntw przy ul. Rzepakowej w Chojnicach

dodane: 2011-02-17

Pełny adres: ul. Rzepakowa, 89-604 Chojnice, nr dzia?ki 355/121

Dane kontaktowe: Urz?d Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Grunty niezabudowane o powierzchni 21 687 m. Zbyciu podlega prawo u?ytkowania gruntu stanowi?cego dzia?k? nr 355/121. Zgodnie z m.p.z.p. teren przeznaczono pod zabudow? mieszkaniow?, w cz??ci teren przeznaczony pod ziele?. Przez cz??? terenu przebiegaj? linie napowietrzne energetyczne wysokiego i ?redniego napi?cia oraz sie? wodoci?gowa. Op?ata roczna z tytu?u u?ytkowania wieczystego gruntu wynosi 1 257,85 z? brutto. Przetarg odb?dzie si? w dniu 4 marca 2011r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urz?du Miejskiego w Chojnicach.
Urz?d Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41
http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Sprzeda? gruntw przy ul. Krasi?skiego w Chojnicach

dodane: 2011-02-17

Pełny adres: ul. Krasi?skiego, 89-600 Chojnice, nr dzie?ki 786/8

Dane kontaktowe: Urz?d Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Grunty niezabudowane o pow. 117 m2, stanowi?ce dzia?k? o nr ewid. 786/8.Teren znajduje si? w strefie mieszkalnictwa i us?ug. Zbyciu podlega prawo w?asno?ci gruntu. Przetarg odb?dzie si? w dniu 4 marca 2011r. o godz. 9.15 w sali nr 408 Urz?du Miejskiego w Chojnicach.
Urz?d Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41
http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Sprzeda? gruntw niezabudowanych przy ul. Wycecha w Chojnicach

dodane: 2011-02-17

Pełny adres: ul. Wycecha, 89-600 Chojnice, nr dzia?ki 2497/2

Dane kontaktowe: Urz?d Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Grunty niezabudowane o pow. 161 m2, stanowi?ce dzia?k?
o nr ewid. 2497/2. Teren znajduje si? w strefie mieszkalnictwa i us?ug. Zbyciu podlega prawo w?asno?ci gruntu. Przetarg odb?dzie si? w dniu 4 marca 2011r. o godz. 9.00 w sali nr 408 Urz?du Miejskiego w Chojnicach.
Urz?d Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41
http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Subisława w Chojnicach

dodane: 2011-02-17

Pełny adres: ul. Subisława, 89-600 Chojnice, nr działki 2041/100

Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Sprzedaż gruntów niezabudowanych przy ul. Subisława w Chojnicach, nr działki 2041/100. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/

Nieruchomo?? miejska przeznaczona do zbycia ul. Angowicka

dodane: 2011-02-17

Pełny adres: ul. Angowicka, 89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: Urz?d Miejski w Chojnicach, tel.(052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Grunty z budynkami stanowi?cymi w?asno?? u?ytkownika wieczystego z przeznaczeniem na stref? mieszkalnictwa i us?ug. Forma zbycia: sprzeda? w?asno?ci na rzecz u?ytkownika wieczystego.
Urz?d Miejski w Chojnicach, tel.(052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/

Nieruchomo?? przeznaczona do zbycia ul. Angowicka

dodane: 2011-02-17

Pełny adres: ul. Angowicka, 89-600 Chojnice, nr dzia?ki 1742/6 i 1752/127

Dane kontaktowe: Urz?d Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Grunty z budynkami stanowi?cymi w?asno?? u?ytkownika wieczystego z przeznaczeniem na stref? mieszkalnictwa i us?ug. Forma zbycia: sprzeda? w?asno?ci na rzecz u?ytkownika wieczystego.
Urz?d Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo