Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Zako?czy?a si? realizacja projektu „Powiat chojnicki – atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom” – budowa portalu „Biznes Chojnice” i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego 2011-02-22

biznes_chojnice_zakonczone

Dobieg?a ko?ca realizacja projektu Powiat chojnicki – atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom” – budowa portalu „Biznes Chojnice” i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego.

Celem projektu jest wzrost atrakcyjno?ci inwestycyjnej powiatu chojnickiego.
Utworzony w ramach projektu Portal “Biznes Chojnice” ma by? narz?dziem pozwalaj?cym szybko i ?atwo uzyska? dan? informacje. Dzi?ki nowoczesnym rozwi?zaniom portal b?dzie wspiera? lokalne otoczenie biznesowe oraz pozwoli na przyci?gni?cie potencjalnych inwestorów.
Przeprowadzenie kampanii wizerunkowej zak?ada?o dwa etapy. Jako pierwszy poruszony zosta? aspekt walorów turystycznych powiatu chojnickiego. Kampania mia?a na celu zwi?kszenie ?wiadomo?ci turystów o regionie i jego atrakcjach. Etap drugi to kampania kierowana do inwestorów. Jej g?ównym za?o?eniem by?o pokazanie atrakcyjno?ci inwestycyjnej powiatu chojnickiego. Poprzez budowanie pozytywnego wizerunku powiatu kampania przyczyni si? do zobrazowania atrakcyjno?ci inwestycyjnej powiatu chojnickiego.

Warto?? projektu wynosi?a 330 272,00 PLN z czego 248 454,00 PLN zosta?o dofinansowane ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje M?P, Dzia?ania 1.6. Promocja gospodarcza regionu, Poddzia?ania 1.6.1. Promowanie atrakcyjno?ci regionu, wspó?finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo