Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Trwaj? prace zwi?zane z projektem „Rozwi?zanie gospodarki wodno – ?ciekowej w miejscowo?ciach Zalesie – Lubnia – Orlik – Lamk poprzez budow? sieci wodoci?gowej i kanalizacyjnej” 2011-06-15

projekt_brus_kanaliza_zalesie_lamk

Inwestycja obejmuje dzia?ania zmierzaj?ce do uporz?dkowania gospodarki ?ciekowej. Prowadzone w tym zakresie prace obejmuj? budow? nowych kana?ów sanitarnych i likwidacj? szamb, a tak?e dzia?ania polegaj?ce na budowie nowych odcinków sieci wodoci?gowej w miejscowo?ci Lubnia, umo?liwiaj?cych uzbrojenie nowych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

W ramach realizacji inwestycji powstanie sie? kanalizacyjna o d?ugo?ci 22.262,00 m oraz 294 przy??cza o ??cznej d?ugo?ci 3.909,00 m. Zadanie obejmuje równie? swym zasi?giem, budow? 2.952 m sieci wodoci?gowej rozdzielczej i pier?cieniowej oraz 4 szt. (w tym 2 zmodernizowane) przy??czy domowych do budynków wraz z dodatkow? przepink? o ??cznej d?. 63 m.
Miejscowo?? Zalesie korzysta ju? z kanalizacji sanitarnej. Obecnie s? prowadzone prace w Lubni i Orliku.

Zadanie finansowane jest ze ?rodków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Ca?kowita warto?? Projektu wynosi 7.110.464,23 z?.
Poziom wspó?finansowania Projektu ze ?rodków EFRR – 57,38%.
Kwota wspó?finansowania Projektu ze ?rodków EFRR – 3.627.726,11 z?.
Ca?kowite zako?czenie inwestycji nast?pi we wrze?niu 2011 roku.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo