Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Umowa na most zwodzony podpisana 2011-02-08

umowa_na_most_zwodzony_podpisana_

W dniu dzisiejszym formalnie ruszy?y dzia?ania rozpoczynaj?ce budow? mostu zwodzonego w miejscowo?ci Ma?e Swormnegacie, nast?pi?o bowiem podpisanie umowy z firm? Vistal Gdynia, która wygra?a przetarg na realizacj? tej inwestycji. Firm? reprezentowa? prezes zarz?du Ryszard Matyka, natomiast w imieniu powiatu umow? parafowali starosta Stanis?aw Skaja i wicestarosta Przemys?aw Biesek oraz skarbnik El?bieta Smaglinska. W ubieg?ej kadencji, a tak?e obecnie koordynatorem projektu jest Etatowy Cz?onek Zarz?du Marek Szczepa?ski.

Umowa dotyczy zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zwi?zanych z przebudow? mostu nad rzek? Brd? w miejscowo?ci Ma?e Swornegacie w ramach projektu "Zwi?kszenie atrakcyjno?ci turystycznej powiatu chojnickiego poprzez budow? mostu zwodzonego w miejscowo?ci Ma?e Swornegacie w ramach programu "Kaszubska Marszruta" z?o?onego w ramach Poddzia?ania 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspieraj?ca rozwój gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013", który uzyska? dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rzowoju Regionalnego w wysoko?ci 3 135 808,70z?.

Warto?? umowy opiewa na kwot? 4.889.992,62z?, a termin realizacji zadania okre?lono na dzie? 31.03.2012r.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo