Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Wsparcie dla kadry kierowniczej o?wiaty2015-10-20

kadra_nauczycieli

Jednym z wa?niejszych czynników decyduj?cych o jako?ci systemów edukacyjnych jest skuteczno?? nauczycieli, która wynika z ich zawodowego przygotowania.

Centrum Edukacyjno-Wdro?eniowe w Chojnicach we wspó?pracy z O?rodkiem Rozwoju Edukacji oraz Psychologicznym Studium Pomocy i Rozwoju

serdecznie zaprasza kadr? kierownicz? szkó? i placówek systemu o?wiaty do udzia?u w seminarium dla pracowników systemu doskonalenia dyrektorów szkó? i placówek z wykorzystaniem modelu doskonalenia i materia?ów szkoleniowych opracowanych w projekcie „Przywództwo i zarz?dzanie w o?wiacie – opracowanie i wdro?enie systemu kszta?cenia i doskonalenia dyrektorów szkó? i placówek” realizowanym przez O?rodek Rozwoju Edukacji.

Seminarium odb?dzie si? 26 pa?dziernika (poniedzia?ek) od godz. 9:30 w Centrum Edukacyjno-Wdro?eniowym w Chojnicach.

Po seminarium zapraszamy do udzia?u w dalszych konsultacjach na temat „Sieci wspó?pracy i samokszta?cenia – szanse i zagro?enia” w kawiarnianej atmosferze w ramach metody World Cafe

Celem seminarium jest:

  • Poznanie modeli kszta?cenia i doskonalenia kadry kierowniczej o?wiaty i zawarto?ci materia?ów opracowanych w projekcie
  • Wypracowanie propozycji sposobów wykorzystania produktów projektu do prowadzenia wsparcia kierowanego do dyrektorów i wicedyrektorów szkó? i placówek oraz ;liderów szkolnego uczenia si?.

Udzia? w seminarium jest bezp?atny. Serdecznie zapraszamy!

Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? miejsc prosimy o potwierdzenie Pa?stwa udzia?u w spotkaniu:

  • telefonicznie (52) 33 44 450,
  • poprzez e-mail: biuro@cewchojnice.eu (wpisuj?c w temacie „seminarium 26.10”),
  • za po?rednictwem formularza
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo