Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

WSPARCIE ORGANIZACJI KLASTRA TURYSTYCZNEGO W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM 2013-11-19

klaster_turystyczny

Chojnicko-Człuchowski Klaster Turystyczny „Wrota Borów”. Klastry są zaawansowaną formą współpracy i prowadzenia działalności gospodarczej przez grupę przedsiębiorców, których celem jest budowanie sukcesu rynkowego w oparciu o korzyści ze współpracy, m.in. obniżanie kosztów promocji i dostępu do wiedzy i doradztwa specjalistycznego, tworzenie komplementarnej oferty, większą siłę przetargową wobec dostawców i kooperantów, a także możliwości realnego wpływu na realizowaną przez sektor publiczny politykę branżową i ważniejsze decyzje administracyjne.

Uczestnikami klastra mogą być przedsiębiorstwa działające na różnych rynkach i w różnych elementach branży, o intensywności współpracy w ramach klastra decydują bezpośrednio jego uczestnicy.

Na terenie powiatów chojnickiego i człuchowskiego funkcjonuje wiele firm i organizacji oferujących usługi w szeroko pojętej sferze turystyki, w tym m.in.: noclegi, spływy kajakowe, specjały kuchni lokalnej, ale także zajmujące się organizacją spotkań towarzyskich, konferencji, gier zespołowych i innych. Ponadto znajdują się tu szkoły wyższe oraz instytucje wspierające biznes.

Wyzwaniem jest połączenie różnych usług w spójny produkt składający się z już istniejącej oferty, przygotowanie dobrego, wspólnego „opakowania” oraz zapewnienie kompleksowej reklamy i łączonej formy sprzedaży. Współpraca, wspólne działanie i wspieranie się różnych środowisk ułatwi tworzenie nowych, kompleksowych usług oraz oferowanie ich na otwartym rynku. Wspólne działania mogą zwiększyć napływ turystów, zapewnić im ciekawsze spędzenie czasu oraz łatwiejszy dostęp do poszczególnych atrakcji.

Klaster turystyczny stanowi szansę na zwiększenie atrakcyjności oferty lokalnych firm z branży turystycznej oraz na rozwój subregionu obejmującego powiaty chojnicki i człuchowski. Patrząc perspektywicznie, dzięki możliwości dofinansowania działań ze źródeł zewnętrznych możliwy jest również dalszy rozwój klastra oraz podmiotów go tworzących. Warunkiem powodzenia przedsięwzięcia jest podjęcie aktywnych działań przez przedsiębiorców przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu, organizacji społecznych, uczelni wyższych i samorządu.

Katalog korzyści wynikających z udziału w klastrze jest otwarty, niemniej w przypadku klastra turystycznego do najważniejszych z nich zaliczyć można: promocję własnej firmy wspólną promocję regionu wpływającą na zwiększenie ruchu turystycznego współtworzenie komplementarnej oferty dla turystów wspólne działania na rzecz rozwoju turystyki w regionie możliwość współpracy z innymi podmiotami z branży inicjowanie nowych kontaktów do współpracy oraz zaprezentowania swojej oferty dostęp do nowych źródeł wiedzy, sposobów wspierania innowacji oraz transferu „know-how” do firm.

Rolą Starostwa Powiatowego w Chojnicach w ramach projektu „Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym” jest m.in. zainicjowanie płaszczyzny współpracy oraz wsparcie organizacyjne w ramach budowania klastra. Projekt przewiduje szereg działań m.in. o charakterze promocyjnym, szkoleniowym a także rozwojowym.

Dotychczas swój udział w utworzeniu klastra zgłosiło kilkadziesiąt podmiotów stojących za powołaniem inicjatywy klastrowej. W grupie tej znajdują się zarówno lokalni przedsiębiorcy jak również jednostki samorządu terytorialnego i instytucje naukowe. Siła klastra wynika z ilości i różnorodności podmiotów w nim uczestniczących, w związku z czym serdecznie zapraszamy do współpracy zarówno podmioty z branży turystycznej jak i okołoturystycznej, a także jednostki samorządu terytorialnego.

 

Budowa Chojnicko-Człuchowskiego Klastra Turystycznego „Wrota Borów” jest realizowana w ramach projektu pn. „Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym”, który jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych.

Wszystkie podmioty zainteresowane inicjatywą zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w projekcie.

 

Waldemar Leda Koordynator projektu – Animator klastra
e-mail: biuro@wrotaborow.pl
kom. 694 308 472

STRONA WWW

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo