Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

X Konkurs Czytelniczy w Języku Kaszubskim "Czytanie Remusa" 20162016-02-23

x_konkurs_czytelniczy_w_jezyku_kaszubskim

Regulamin JUBILEUSZOWEGO X Konkursu Czytelniczego w Języku Kaszubskim „Czytanie Remusa ” Brusy 2016

I. Uwagi ogólne:


1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkól podstawowych oraz dla uczniów gimnazjum i szkół ponadpodstawowych, a także dla dorosłych, którzy chętnie, ładnie i szybko czytają w języku kaszubskim.

2. Kategorie wiekowe:
1. Kl. I – III
2. Kl. IV – VI
3. Kl. I – III gimnazjum
4. Szkoła ponadgimnazjalna
5. Dorośli: amatorzy i zawodowcy.

3. Celem konkursu jest:
• rozwijanie zai nteresowań czytelniczych,
• popularyzacja tekstów kaszubskich,
• rozbudzanie zamiłowania do czytania literatury kaszubskiej, a w szczególności „Życia i przygód Remusa”,
• stwarzanie uczniom możliwości prezentowania swoich umiejętności.

II. Warunki uczestnictwa

Szkoły typują następującą ilość uczestników w poszczególnych kategoriach

 Kl. I - III: 2 osoby
 Kl. IV - VI: 2 osoby
 Kl. I - III Gimnazjum: 3 osoby
 Szkoły ponadgimnazjalne: 3 osoby
 Dorośli: bez ograniczeń

Zgłoszenia uczestników należy przes ł ać do 31 m arca 2016 wyłącznie drogą elektroniczną na adres: chatakaszubska@wp.pl . W zgłoszeniu należy podać: Imię i nazwisko uczestnika, szkołę, kategorię i opiekuna.

III. Termin i miejsce konkursu:

Konkurs odbędzie się 16 kwietnia 201 6 r.(sobota) w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, ul. Dworcowa 18, o godz. 10 . 0 0.

IV. Przebieg konkursu:

Każdy z uczestników losuje tekst do czytania. Z jego treścią zapoznaję się podczas przesłuchiwania poprzed nika (średnio: 3 minuty na przygotowanie).

V. Fragmenty powieści Aleksandra Majkowskiego:
„Żece i przygody Remusa” w poszczególnych kategoriach
 I kategoria wiekowa (I - III, SP .) losuje tekst wybrany z IX rozdziału – tekst konkursowy zawiera około 30 słów.
 II kategoria wiekowa (I V - VI , SP .) losuje wybrany tekst z X II i XI II rozdziału - tekst konkursowy zawiera około 80 słów.
 III kategoria wiekowa (I - III, GIM .) losuje wybrany tekst z II części „ Na Wòli i na niewòli” – tekst konkursowy zawiera około 100 słów.
 IV i V kategoria wiekowa (szk. PONAD - GIM . i dorośli) losuje wybrany tekst z całości „Życia i przygód Remusa” – tekst konkursowy zawiera około 100 słów.

VI . Kryteria oceniania:
1. Przynależność do odpowiedniej kategorii wiekowej.
2. Dykcja i płynność czyt ania.
3. Poprawność językowa i odpowiednie akcentowanie.
4. Stosowanie znaków interpunkcyjnych.
5. Interpretacja utworu.
6. Ogólny wyraz artystyczny prezentacji.

VII . Komisja konkursowa:
1. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Brusy powołuje niezależną komisję konkursową. Przewodniczący komisji zatwierdza ilość punkt ó w przyznanych przez jury uczestnikom konkursu

VIII. Organizator konkursu:
Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział Brusy

IX . Partnerzy konkursu:
1. Starostwo Powiatowe w Chojnicach.
2. Urząd Gmi ny Brusy.
3. Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
4. Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo