Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

X Wiosenny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej2016-03-23

x_wiosenny_konkurs_wiedzy_przyrodniczej

Park Narodowy „Bory Tucholskie” serdecznie zaprasza dzieci z klas 0 i I z przedszkoli i szkó? podstawowych z powiatu chojnickiego do udzia?u w X ju? edycji Wiosennego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej.

W 2016 roku obchodzimy XX rocznic? powstania Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Jest to jeden z 23 parków narodowych w Polsce. Od samego pocz?tku w logo Parku zosta? umieszczony g?uszec. Dokumenty historyczne dostarczaj? niepodwa?alnych dowodów na to, ?e Bory Tucholskie by?y jego krain?. Niestety z wielu powodów, spo?ród których na pierwszym miejscu wymieni? nale?y cz?owieka, kurak ten by? widziany po raz ostatni w tej okolicy w 1975. Jego sylwetka na logo Parku stanowi przypomnienie, ?e ju? nigdy nie wolno dopu?ci? do wygini?cia ?adnego gatunku. Jest to symbol pokory cz?owieka wobec ogromu i pi?kna przyrody. W zwi?zku z tym temat przewodni tegorocznej edycji konkursu to: G?uszec

Konkurs sk?ada si? z dwóch etapów:

I etap: Warunkiem zakwalifikowania si? do konkursu jest nades?anie do dnia 15 kwietnia 2016 r. prac plastycznych w formacie A4 czyli 210x297 mm wykonanych dowoln? technik? (rysunek, wydzieranka, wyklejanka itp.) pt. G?uszec na adres: Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Choci?ski M?yn 5, 89-608 Swornegacie. Praca powinna przedstawia? portret tego gatunku. Prace mog? by? wykonywane tylko indywidualnie. Do wszystkich prac nale?y do??czy? nast?puj?ce informacje: imi? i nazwisko autora, wiek, imi? i nazwisko wychowawcy oraz adres placówki. Spo?ród nades?anych prac wybierzemy naj?adniejsze, najoryginalniejsze i najciekawsze a nast?pnie zaprosimy dwuosobow? reprezentacj? grupy wraz z wychowawc? na drugi etap konkursowych zmaga? – etap teoretyczny. List? zwyci?zców I etapu zamie?cimy na naszej stronie internetowej www.pnbt.com.pl. Dodatkowo zwyci?zcy zostan? powiadomieni listownie i zaproszeni na rozdanie nagród w dniu 12.05.2016r. ok. godz. 10.45 (po zako?czeniu I etapu).

II etap: Odb?dzie si? 12 maja 2016r. (czwartek) w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach przy ul. D?ugiej 33, o godz. 10.00 w formie: rysunkowego testu, rozsypanek oraz wielu innych zada? i zabaw edukacyjnych. Konkurs obejmuje program z zakresu wiedzy przyrodniczej dla dzieci pi?cio-, sze?cio- i siedmioletnich oraz zagadnie? zwi?zanych z wiosn? w tym: - ptaki powracaj?ce z zimowisk do Polski i zwierz?ta budz?ce si? ze snu zimowego; - wiosenne ro?liny; - podstawowe zagadnienia ekologiczne; - podstawowe informacje o Parku Narodowym „Bory Tucholskie”.

 

Nagrody otrzymaj? autorzy prac plastycznych, dzi?ki którym grupa zakwalifikowa?a si? do II etapu konkursu oraz wszystkie dzieci z dwuosobowych zespo?ów reprezentuj?cych grup?.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo